Hlavní obsah

вну́тренний

Přídavné jméno-яя, -ее

  1. vnitřní, interníвну́тренние о́рганыvnitřní orgány, vnitřnosti же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí вну́треннее у́хоvnitřní ucho вну́треннее кровотече́ниеvnitřní krvácení дви́гатель вну́треннего сгора́нияspalovací motor
  2. vnitřní, tuzemský, domácíвну́тренний ры́нокvnitřní trh
  3. přen.vnitřní, niterný hlas ap.

Vyskytuje se v

валово́й: валово́й вну́тренний проду́ктhrubý domácí produkt

де́ло: министе́рство иностра́нных дел/вну́тренних делministerstvo zahraničních věcí/vnitra

моноло́г: вну́тренний моноло́гvnitřní monolog

проду́кт: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктhrubý domácí/národní produkt

распоря́док: пра́вила вну́треннего распоря́дкаvnitřní řád

сгора́ние: дви́гатель вну́треннего сгора́нияspalovací motor

у́хо: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоvnitřní/střední/zevní ucho

ры́нок: вну́тренний ры́нокdomácí trh

тури́зм: вну́тренний/иностра́нный тури́змdomácí/zahraniční cestovní ruch

hrubý: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктhrubý domácí/národní produkt

interní: терапи́я, вну́тренняя медици́наinterní lékařství

krvácení: вну́треннее кровотече́ниеmed. vnitřní krvácení

motor: дви́гатель вну́треннего сгора́нияspalovací motor

obchod: вну́тренняя торго́вля, вну́тренний ры́нокvnitřní/domácí obchod

okruh: вну́треннее кольцо́vnitřní okruh

omítka: нару́жная/вну́тренняя штукату́ркаvnější/vnitřní omítka

produkt: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктekon. hrubý domácí/národní produkt

rým: кольцева́я/перекрёстная/вну́тренняя/па́рная ри́фмаobkročný/střídavý/vnitřní/sdružený rým

sekrece: же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí

spalovací: дви́гатель вну́треннего сгора́ния, ДВСspalovací motor

trh: вну́тренний/вне́шний ры́нокvnitřní/zahraniční trh

úhel: вне́шние/вну́тренние углы́ треуго́льникаvnitřní/vnější úhly trojúhelníku

ucho: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоanat. vnitřní/střední/zevní ucho

vnitro: министе́рство вну́тренних дел, МВДministerstvo vnitra

vnitřní: вну́тренний у́гольgeom. vnitřní úhel

výbušný: дви́гатель вну́треннего сгора́нияtech. výbušný motor

zeď: нару́жная/вну́тренняя стена́obvodová/vnitřní zeď

zrak: вну́треннее зре́ние, мы́сленный взорvnitřní zrak

žláza: же́лезы вну́тренней секре́цииžlázy s vnitřní sekrecí

audit: вну́тренний ауди́тinterní audit

cestovní: вну́тренний тури́змdomácí cestovní ruch

domácí: вну́тренний ры́нокdomácí trh

let: междунаро́дный/вну́тренний/ча́ртерный рейсmezinárodní/vnitrostátní/charterový let

letiště: междунаро́дный/вну́тренний/вое́нный аэропо́ртmezinárodní/vnitrostátní/vojenské letiště

politika: вну́тренняя/вне́шняя/мирова́я поли́тикаdomácí/zahraniční/světová politika

vměšování (se): вмеша́тельство во вну́тренние дела́vměšování (se) do vnitřních záležitostí

vnitrostátní: вну́тренний тра́нспортdopr. vnitrostátní doprava

вну́тренний: же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí