Hlavní obsah

že

Vyskytuje se v

div: Není divu, že ...Неудиви́тельно, что ...

dokázat: Myslíš, že to dokážeš?Ду́маешь, что ты спра́вишься?

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.Извини́те за беспоко́йство.

povídat: povídá se, že...говоря́т, что..., как говоря́т...

být: Že ti není hanba!Как тебе́ не сты́дно!

dát: Dejme tomu, že...Допу́стим, что...

díky: Díky bohu, že...Сла́ва бо́гу, что...

div: Div že neupadl.Чуть (бы́ло) не упа́л.

divný: Je divné, že...Стра́нно, что...

dojem: Mám dojem, že...У меня́ тако́е впечатле́ние, что...

domnění: v domnění, že...ду́мая/счита́я, что...

donést se: Doneslo se mi, že se chystáš odjet.До меня́ донесло́сь, что ты собира́ешься уе́хать.

doufat: Doufám, že jste mě pochopili.Вы меня́, наде́юсь, по́няли.

evidentní: Je evidentní, že...Очеви́дно, что...

hlavně: Hlavně, že jsi přišel.Гла́вное, что ты здесь.

kolovat: kolují zvěsti, že...хо́дят слу́хи, что...

konstatovat: Musím konstatovat, že...Я до́лжен отме́тить, что...

lichotit: Lichotí mi, že...Мне ле́стно, что...

mlčet: Slíbil, že bude mlčet.Обеща́л молча́ть.

myslet: Myslím, že ano.Ду́маю, что да.

napadnout: Napadlo ho, že ...Ему́ пришло́ в го́лову, что ...

názor: Jsem toho názoru, že ...Я счита́ю, что ...

nebezpečí: Hrozí nebezpečí, že ...Нави́сла опа́сность того́, что...

pamatovat se: Pamatuji se, že k vám chodíval.Он, по́мнится, у вас ча́сто быва́л.

plynout: Z toho plyne, že...Отсю́да сле́дует/вытека́ет, что...

poctěný: Jsem poctěna, že jste mne pozvali.Я о́чень ра́да ва́шему приглаше́нию.

podmínka: pod podmínkou, že ...при (том) усло́вии, е́сли ...

podotýkat: Podotýkám, že...Отме́чу, что...

pozastavovat se: pozastavovat se nad tím, že...удивля́ться тому́, что...

pozdě: Omlouvám se, že jdu pozdě.Извини́те за опозда́ние.

poznamenat: Je třeba poznamenat, že...Сле́дует оговори́ться, что...

poznat: Těší mě, že jsem vás poznal.Рад с ва́ми познако́миться., О́чень прия́тно, что я с ва́ми познако́мился.

pravděpodobný: Je málo pravděpodobné, že...Маловероя́тно, что...

prominout: Promiňte, že vás vyrušuji.Прости́те за беспоко́йство.

proslýchat se: Proslýchá se, že...Говоря́т, что...

předpokládat: Lze předpokládat, že...Мо́жно предполага́ть, что...

představit si: Představ si, že mi volá každý den!Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!

předstírat: Předstírá, že neposlouchá.Он де́лает вид, что не слу́шает.

přesvědčený: Jsem přesvědčený, že...Я убеждён, что...

převažovat: Převažuje názor, že...Преоблада́ет мне́ние, что...

připadat: Připadá mi, že ...Ка́жется мне, что ...

připustit: Jsem ochoten připustit, že má pravdu.Я согла́сен допусти́ть, что он прав.

rozdíl: s tím rozdílem, že ...с той ра́зницей, что ...

rozkřiknout se: rozkřiklo se, že...пошли́/разнесли́сь слу́хи, что...

rušit: Promiňte, že vás ruším.Извиня́юсь за беспоко́йство.

říkat: Říkají, že...Говоря́т, что...

strach: Mám strach, že...Я бою́сь, что...

stydět se: Že se nestydíte!Как вам не сты́дно!

šuškat: Šušká se, že...Хо́дят слу́хи, что...

trápit: Trápilo ho pomyšlení, že...Его́ му́чило созна́ние, что...

tušení: Mám tušení, že...Мне ка́жется, что...

tušit: Tuším, že... předpokládám(Я) подозрева́ю, что...

tušit: Ani netušil, že...Он и не ду́мал, что..., Он не предполага́л, что ...

ubezpečovat: Ubezpečuji Vás, že...Я вас уверя́ю, что...

ujistit: Mohu Vás ujistit, že...Я могу́ Вас уве́рить, что...

upřít: Nedá se upřít, že...Неоспори́мо, что...

usoudit: Lze usoudit, že...Мо́жно сде́лать вы́вод, что...

uznat: Musím uznat, že...Сознаю́сь, что...

vadit: Vadí mi to, že...Мне не нра́вится, что...

věřit: Pevně věřím, že...Я соверше́нно убеждён, что...

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Рад тебя́ ви́деть.

vidět: Je vidět, že ...Ви́дно/Заме́тно, что...

vyloučit: Není vyloučeno, že ...Не исключено́, что ...

vyplývat: Z toho vyplývá, že...Отсю́да вытека́ет, что...

vyprávět: Pověst vypráví, že...Леге́нда повеству́ет о том, что...

vyrušit: Promiňte, že jsem vás vyrušil.Извини́те, что я вам помеша́л.

vyrušovat: Promiňte, že vás vyrušuji.Прости́те за беспоко́йство.

vzkázat: Vzkažte mu prosím, že...Прошу́ переда́ть ему́, что...

zastávat: Zastávám názor, že...Я того́ мне́ния, что...

zdát se: Zdá se mi, že...Мне ка́жется, что...

žebro: Zhubl tak, že mu lezou žebra.Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.

div: Je to div, že...Удиви́тельно/Стра́нно, что...

hanba: Že ti není hanba!Как тебе́ не сты́дно!

huba: Že tě huba nebolí!Как у тебя́ язы́к повора́чивается!

krk: Dám na to krk, že...Я дам го́лову на отсече́ние, что...

lidé: Lidé říkají, že ...Лю́ди говоря́т, что ...

nadarmo: ne nadarmo se říká, že ...неда́ром говори́тся, что ...

ohled: bez ohledu na to, že...незави́симо от того́, что..., не счита́ясь с тем, что..., несмотря́ на то́, что...

povídat: Povídali, že mu hráli.Говоря́т - кур до́ят, а коро́вы я́йца несу́т.

prakticky: Prakticky to znamená, že...В су́щности э́то зна́чит, что...

předpoklad: za předpokladu, že...при том усло́вии, что ...

předpoklad: Vycházím z předpokladu, že ...Я исхожу́ из предпосы́лки, что...

věčný: věčná škoda, že...(ужа́сно) жаль, что...

vědomost: na vědomost se dává, že...сообща́ется о том, что...

zpráva: kolují zprávy, že...но́сятся слу́хи, что...