Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) быть, существова́ть, име́ться
 2. (nacházet se) быть, находи́ться, располага́тьсяbýt v důchoduбыть на пе́нсииNení to daleko.Э́то недалеко́.Jsem tady.Я здесь.Odkud jste?Вы отку́да?
 3. (konat se, nastat) быть, происходи́ть, случа́ться
 4. (v situaci, stavu) быть, находи́тьсяbýt v platnostiиме́ть си́луbýt proбыть заbýt mimo provozне рабо́тать
 5. (patřit) быть, принадлежа́ть
 6. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(o pocitu, dojmu)Je mi teplo.Мне тепло́.Že ti není hanba!Как тебе́ не сты́дно!Co je ti?Что с тобо́й?
 7. (o věku, stáří) испо́лнитьсяhovor. Kolik mu je?Ско́лько ему́ лет?Je mi dvacet (let.).Мне два́дцать (лет).
 8. (k dispozici) быть, хвата́ть
 9. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(rovnat se)Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.
 10. (vyznačovat se) быть, отлича́ться
 11. (podobat se) быть похо́ж кого/что
 12. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(vlastnost, stav)Vaše doklady jsou v pořádku.Ва́ши докуме́нты в поря́дке.Je živ a zdráv.Он жив и здоро́в.
 13. (totožnost)Není-liž pravda?Не пра́вда ли?
 14. (základ, příčina ap.) быть, явля́ться, представля́ть
 15. (o prostředí, okolnostech)Venku je zima.На у́лице хо́лодно.
 16. (pro minulý čas) бытьByl jsem tam.Я там был.
 17. (pro trpný rod) быть
 18. (pro budoucí čas) бытьBudu (tě) čekat na rohu.Я бу́ду (тебя́) ждать на углу́.
 19. (pro podmiňovací způsob) бы

Vyskytuje se v

больни́ца: вы́писаться из больни́цыbýt propuštěn z nemocnice

больни́чный: быть на больни́чномbýt na nemocenské

быть: быть (весь) в когоbýt po kom otci ap.

винова́тый: Без вины́ винова́тый.Ač nevinen, byl uznán vinným.

вре́мя: Ско́лько вре́мени?Kolik je hodin?

для: не для чего́není proč, na nic

и́споведь: быть на и́споведиbýt u zpovědi

конкре́тно: говори́ть конкре́тноmluvit k věci, být konkrétní

копе́йка: копе́йки сто́итstojí to pár halířů, je to levné

кото́рый: Кото́рый час?Kolik je hodin?

кро́шка: ни кро́шки нетnení ani trocha

кто: Кто там?Kdo je (to)?

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

любе́зный: Бу́дьте любе́зны.Buďte tak laskav(i).

абоне́нт: Вызыва́емый абоне́нт вре́менно недосту́пен.Volaný účastník je dočasně nedostupný.

бараба́н: Мне по бараба́ну.Je mi to fuk.

безразли́чно: Мне безразли́чно.Je mi to jedno.

благода́рный: Я вам о́чень благода́рен.Jsem vám velmi vděčný.

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.

бо́льше: Бо́льше нет вопро́сов?Další otázky nejsou?

бред: Что за бред?Co je to za nesmysl?

броса́ться: броса́ться в глаза́být nápadný, bít do očí

бурда́: Не суп, а кака́я-то бурда́.To není polévka, to je břečka.

быть: Не мо́жет быть.To není možné.

ва́жно: Э́то о́чень ва́жно.Je to velmi důležité.

вблизи́: Шко́ла вблизи́ от до́ма.Škola je blízko domu.

ве́ять: Ве́ет весно́й.Ve vzduchu je (cítit) jaro.

вздор: Что за вздор?Co to je za nesmysl?

вздохну́ть: Вздохну́ть не́когда.Není čas na odpočinek.

видне́ться: Вдали́ видне́ется лес.V dálce je vidět les.

вкус: Он(а) не в моём вку́се.Není to můj typ. fyzicky ap.

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

возмо́жно: Вполне́ возмо́жно, что он прав.Je docela možné, že má pravdu.

вот: Вот наш дом.Tady je náš dům.

вот: Вот э́то да!No to je gól!

впереди́: быть впереди́být ve vedení

всё: У меня всё.To je ode mě všechno.

встреча́ть: Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?Jak budete slavit Silvestra?

вы́боина: На доро́ге вы́боина на вы́боине.Cesta je samá díra.

вы́быть: вы́быть из числа́ студе́нтовpřestat být studentem

вы́даться: вы́даться в отца́být podobný otci

вы́литый: Он вы́литый па́па.Je (to) celý tatínek.

вы́рвать: Меня́ вы́рвало.Pozvracel jsem se.

вы́ставка: Вы́ставка откры́лась.Výstava byla otevřena.

вы́ход: Нет друго́го вы́хода.Není jiné východisko.

вы́ходец: Я вы́ходец из...Pocházím z..., Jsem původem z...

вы́ше: Э́то вы́ше моего́ понима́ния.To je nad mé chápání.

ги́блый: Э́то ги́блое де́ло.Je to ztraceno.

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.

голова́: Не бери́ в го́лову.Pusť to z hlavy., Nech to být.

гололе́дица: На доро́гах гололе́дица.Na cestách je náledí.

горе́ть: В окне́ гори́т свет.V okně je vidět světlo., Okno svítí.

го́рько: Э́то го́рько.To je smutné.

гото́вый: Я гото́в.Jsem připravený.

грош: У меня́ нет ни гроша́.Jsem švorc., Nemám ani floka.

грусти́ть: Не грусти́.Nebuď smutný.

гру́стно: Мне гру́стно.Je mi smutno.

да: Все здесь? Да.Jsme všichni? Ano.

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

дели́ться: Де́сять дели́тся на пять.Deset je dělitelné pěti.

де́ньги: не при деньга́х ктоnemít peníze, být švorc

доба́вить: Доба́вить не́чего.Není co dodat.

довести́сь: Мне довело́сь встре́титься с ним.Měl jsem příležitost se s ním setkat.

доводи́ться: Он мне доводи́тся дя́дей.Je mým strýcem.

договори́ться: Ла́дно. Договори́лись.Fajn. Jsme domluveni., Ujednáno.

допуска́ться: Допуска́ется отсро́чка платежа́.Je povolen odklad platby.

допуска́ться: не допуска́ется...není dovoleno..., nesmí se..., je zakázáno...

до́рого: Там о́чень до́рого.Je tam draho.

есть: Зако́н есть зако́н.Zákon je zákon.

жаль: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

жа́рко: Сего́дня о́чень жа́рко.Dnes je strašně teplo.

живо́й: В живы́х (его́) нет.Není mezi živými.

за: О́чередь за тобо́й.Řada je na tobě.

зада́ться: зада́ться це́льюbýt cílem, dát si za cíl co

за́нятый: Он за́нят.Je zaneprázdněný., Nemá čas.

за́нятый: За́нято.(Je) obsazeno. při telefonování

запре́т: быть под запре́томbýt zakázán

звоно́к: Мне поступи́л звоно́к.Měl jsem telefonát., Volali mi.

зде́шний: Вы зде́шние?Jste místní?

зде́шний: Я не зде́шний.Nejsem odtud., Nejsem zdejší.

здо́рово: Вот здо́рово!To je paráda!

значи́тельный: Он челове́к значи́тельный.Je to důležitý člověk.

зна́читься: зна́читься в спи́скеbýt uvedený v seznamu

изве́стность: по́льзоваться изве́стностьюbýt slavný

и́ли: И́ли он уйдёт, и́ли я.Buď odejde on, nebo já.

интере́сно: Мне интере́сно, как...Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...

интере́сно: Э́то о́чень интере́сно.To je velmi zajímavé.

исхо́д: Друго́го исхо́да нет.Není jiné východisko.

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.