Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) быть, существова́ть, име́ться
 2. (nacházet se) быть, находи́ться, располага́тьсяbýt v důchoduбыть на пе́нсииNení to daleko.Э́то недалеко́.Jsem tady.Я здесь.Odkud jste?Вы отку́да?
 3. (konat se, nastat) быть, происходи́ть, случа́ться
 4. (v situaci, stavu) быть, находи́тьсяbýt v platnostiиме́ть си́луbýt proбыть заbýt mimo provozне рабо́тать
 5. (patřit) быть, принадлежа́ть
 6. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(o pocitu, dojmu)Je mi teplo.Мне тепло́.Že ti není hanba!Как тебе́ не сты́дно!Co je ti?Что с тобо́й?
 7. (o věku, stáří) испо́лнитьсяhovor. Kolik mu je?Ско́лько ему́ лет?Je mi dvacet (let.).Мне два́дцать (лет).
 8. (k dispozici) быть, хвата́ть
 9. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(rovnat se)Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.
 10. (vyznačovat se) быть, отлича́ться
 11. (podobat se) быть похо́ж кого/что
 12. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(vlastnost, stav)Vaše doklady jsou v pořádku.Ва́ши докуме́нты в поря́дке.Je živ a zdráv.Он жив и здоро́в.
 13. (totožnost)Není-liž pravda?Не пра́вда ли?
 14. (základ, příčina ap.) быть, явля́ться, представля́ть
 15. (o prostředí, okolnostech)Venku je zima.На у́лице хо́лодно.
 16. (pro minulý čas) бытьByl jsem tam.Я там был.
 17. (pro trpný rod) быть
 18. (pro budoucí čas) бытьBudu (tě) čekat na rohu.Я бу́ду (тебя́) ждать на углу́.
 19. (pro podmiňovací způsob) бы

Vyskytuje se v

больни́ца: být propuštěn z nemocniceвы́писаться из больни́цы

больни́чный: být na nemocenskéбыть на больни́чном

быть: být po kom otci ap.быть (весь) в кого

винова́тый: Ač nevinen, byl uznán vinným.Без вины́ винова́тый.

вре́мя: Kolik je hodin?Ско́лько вре́мени?

для: není proč, na nicне для чего́

жева́ть: být jako obehraná deska жева́ть жва́чку

и́споведь: být u zpovědiбыть на и́споведи

конкре́тно: mluvit k věci, být konkrétníговори́ть конкре́тно

копе́йка: stojí to pár halířů, je to levnéкопе́йки сто́ит

кото́рый: Kolik je hodin?Кото́рый час?

кро́шка: není ani trochaни кро́шки нет

кто: Kdo je (to)?Кто там?

курс: (Už) je v obraze.Он уже́ в ку́рсе.

лад: Je to na dobré cestě.Де́ло пошло́ на лад.

любе́зный: Buďte tak laskav(i).Бу́дьте любе́зны.

благода́рный: Jsem vám velmi vděčný.Я вам о́чень благода́рен.

бо́лее: Je to více než zajímavé.Бо́лее чем интере́сно.

бо́льше: Další otázky nejsou?Бо́льше нет вопро́сов?

бред: Co je to za pitomost?Что за бред?

броса́ться: být nápadný, bít do očíброса́ться в глаза́

бурда́: To není polévka, to je břečka.Не суп, а кака́я-то бурда́.

ва́жно: Je to velmi důležité.Э́то о́чень ва́жно.

вблизи́: Škola je blízko domu.Шко́ла вблизи́ от до́ма.

ве́ять: Ve vzduchu je (cítit) jaro.Ве́ет весно́й.

вздохну́ть: není čas na odpočinekвздохну́ть не́когда

вку́сно: Moc dobré!, To je dobrota!О́чень вку́сно!

власть: být pod (nad)vládou/vlivem kohoбыть под чьей вла́стью

вот: Tady je náš dům.Вот наш дом.

впереди́: být ve vedení быть впереди́

встреча́ть: Jak budete slavit Silvestra?Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?

вы́боина: Cesta je samá díra.На доро́ге вы́боина на вы́боине.

вы́быть: přestat být studentemвы́быть из числа́ студе́нтов

вы́даться: být podobný otciвы́даться в отца́

вы́рвать: Pozvracel jsem se.Меня́ вы́рвало.

вы́ставка: Výstava byla otevřena.Вы́ставка откры́лась.

вы́ход: Není jiné východisko.Нет друго́го вы́хода.

вы́ходец: Pocházím z..., Jsem původem z...Я вы́ходец из...

гадю́ка: Není to ženská, ale zmije.Не же́нщина, а гадю́ка.

ги́блый: Je to ztraceno.Э́то ги́блое де́ло.

го́дный: Byl uznán schopným vojenské služby.Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.

голова́: Pusť to z hlavy., Nech to být.Не бери́ в го́лову.

гололе́дица: Na cestách je náledí.На доро́гах гололе́дица.

горе́ть: V okně je vidět světlo., Okno svítí.В окне́ гори́т свет.

го́рько: To je smutné.Э́то го́рько.

да: Jsme všichni? Ano.Все здесь? Да.

дво́е: Byli jsme dva.Нас бы́ло дво́е.

дели́ться: Deset je dělitelné pěti.Де́сять дели́тся на пять.

де́ньги: nemít peníze, být švorcне при деньга́х кто

доба́вить: Není co dodat.Доба́вить не́чего.

довести́сь: Měl jsem příležitost se s ním setkat.Мне довело́сь встре́титься с ним.

доводи́ться: Je mým strýcem.Он мне доводи́тся дя́дей.

договори́ться: Fajn. Jsme domluveni., Ujednáno.Ла́дно. Договори́лись.

допуска́ться: Je povolen odklad platby.Допуска́ется отсро́чка платежа́.

есть: Zákon je zákon.Зако́н есть зако́н.

жаль: Je mi to moc líto.Мне о́чень жаль.

жа́рко: Dnes je strašně teplo.Сего́дня о́чень жа́рко.

живо́й: Není mezi živými.В живы́х (его́) нет.

жуть: To je hrůza!Жуть кака́я!

за: řada je na toběо́чередь за тобо́й

зада́ться: být cílem, dát si za cíl coзада́ться це́лью

за́нятый: Je zaneprázdněný., Nemá čas.Он за́нят.

запре́т: být zakázánбыть под запре́том

звоно́к: Měl jsem telefonát., Volali mi.Мне поступи́л звоно́к.

зде́шний: Jste místní?Вы зде́шние?

здо́рово: To je paráda!Вот здо́рово!

значи́тельный: Je to důležitý člověk.Он челове́к значи́тельный.

зна́читься: být uvedený v seznamuзна́читься в спи́ске

и́ли: Buď odejde on, nebo já.И́ли он уйдёт, и́ли я.

интере́сно: Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...Мне интере́сно, как...

истека́ть: Dnes končí lhůta., Dnes je poslední termín.Сего́дня истека́ет срок.

исхо́д: Není jiné východisko.Друго́го исхо́да нет.

каза́ться: Myslel jsem si, že má pravdu.Мне каза́лось, что он прав.

како́й: Zapomněl, co je dnes za den.Забы́л, како́й сего́дня день.

кома́ндовать: velet pluku, být velitelem plukuкома́ндовать полко́м

коню́шня: Co to je za chlívek ve tvém pokoji?Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?

кра́йне: Je to mimořádně důležité.Э́то кра́йне ва́жно.

крути́ться: být pořád v jednom koleкрути́ться как бе́лка в колесе́

куда́: K čemu je ti tolik peněz?Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?

ла́мпочка: Je mi to fuk.Мне до ла́мпочки.

лес: Tato věda je pro něj španělská vesnice.Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.

мы́сленно: V duchu jsme s vámi.Мы́сленно мы с ва́ми.

на: být v práciбыть на рабо́те

наро́д: V sále je mnoho lidí.В за́ле мно́го наро́ду.

наско́лько: Pokud je známo...Наско́лько поня́тно...

нача́ло: Pro začátek to není špatné.Непло́хо для нача́ла.

не: To není hračka.Э́то не игру́шка.

нева́жно: Není mi moc dobře.Нева́жно себя́ чу́вствую.

невозмо́жно: Není možné se dovolat.Дозвони́ться невозмо́жно.