Hlavní obsah

бы

Částice

  1. by část složeného tvaru podmiňovacího způsobu
  2. by kondicionál přítomný
  3. by kondicionál jako zdvořilá forma
  4. by, bys, bych přání,povinnost
  5. by, bys, bych obavy,nejistota
  6. by, bych vyjadřuje přání bez určitého tvaru slovesa
  7. by, bych možnost
  8. kéž bych přání,obavy,nejistota

Vyskytuje se v

бу́дто: бу́дто быjako

будь: бу́дь тоať již

быть: будь что бу́детbuď jak buď, ať se stane co se stane

ви́дный: там ви́дно бу́детpak se uvidí, pak se ukáže

вот: вот быkéž by, kdyby tak

вы: говори́ть/быть на вы с кемvykat (si)

высота́: быть на высоте́být na úrovni

грусть: (быть) в грустя́х кто(být) smutný, (mít) smutek

давно́: Давно́ бы так!No konečně!

добро́: добро́ бы (б)kdyby (aspoň), ale

до́брый: бу́дьте добры́buďte (tak) laskav, prosím vás

до́лжен: должно́ бытьzřejmě, pravděpodobně, patrně

друг: будь дру́гомbuď tak hodný, buď kamarád

ду́мать: Что бы вы ду́мали?Co byste tomu řekli?

дух: быть в ду́хеmít dobrou náladu, být dobře naložen

е́сли: е́сли быkéž by, kdyby, pokud by

есть: есть глаза́ми когоhltat očima, pozorovat koho/co

ещё: ещё быještě (to) tak, aby..., to by tak ještě scházelo, aby...

жи́рный: жи́рно бу́детto je až až, to je přespříliš

забо́та: Не́ было забо́ты!Tohle nám scházelo!, Ještě tohle!

замеча́ние: на замеча́нии быть у когоmít (špatnou) pověst u koho

знать: бу́дешь знатьzapíšeš si to za uši

как: как бу́дто (бы)jakoby, jako kdyby

курс: (быть) в ку́рсе чего(být) v obraze, mít přehled

меша́ть: не меша́ло быneškodilo by, nevadilo by

мочь: мо́жет бытьmožná, pravděpodobně, snad

на́до: на́до бытьzřejmě, podle všeho, patrně

настрое́ние: быть не в настрое́нии ктоnemít náladu na koho/co

неду́рно: неду́рно быneškodilo by, nevadilo by, hodilo by se

нела́дный: Будь ты нела́ден!Aby tě husa kopla!

неплохо́й: непло́хо быneškodilo by, bodlo by, nebylo by marné

нрав: быть кому по нра́вуbýt komu po chuti, líbit se komu

отлёт: быть на отлётеbýt na odchodu

о́чень: о́чень мо́жет бытьje velmi dobře možné, je velmi pravděpodobné

плохо́й: не будь плохnebuď hloupý

побегу́шки: быть на побегу́шках у когоdělat poslíčka/poskoka komu

почему́: Почему́ (бы и) нет?(A) proč (by) ne?

прете́нзия: быть в прете́нзии на когоmít co proti komu, zazlívat co komu

приме́та: на приме́те бытьpřipadat v úvahu, být na mysli

себя́: быть сами́м собо́йbýt sám sebou

сло́вно: сло́вно быjakoby

состоя́ние: (быть) в состоя́нииbýt schopen čeho, být s to co udělat

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

суть: не суть ва́жно(to) není důležité, (to) nevadí

так: так и естьtak jest, už je to tak

тако́в: и был тако́вa byl pryč, a zmizel

ты: быть на ты с кемtykat si s kým

уве́ренный: бу́дьте уве́реныbuďte si jist(i)

хотя́: хотя́ бы(kdyby) aspoň, alespoň, přinejmenším

худо́й: не ху́до быneškodilo by, nevadilo by

центр: быть в це́нтре внима́нияbýt středem pozornosti

честь: была́ бы честь предло́женаvaše chyba, trhněte si nohou, jak chceš

что: что б(ы)kéž by

бары́ш: быть в барыше́mít zisk z něčeho

больни́чный: быть на больни́чномbýt na nemocenské

и́споведь: быть на и́споведиbýt u zpovědi

любе́зный: Бу́дьте любе́зны.Buďte tak laskav(i).

неуве́ренный: быть неуве́ренный во чтоnebýt si jistý čím

ни: са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnější

роль: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát druhé housle

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

внима́тельный: Бу́дьте внима́тельны!Dávejte pozor!

впереди́: быть впереди́být ve vedení

встреча́ть: Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?Jak budete slavit Silvestra?

вы́пивка: Вы́пивка есть?Máš nějaké pití?

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

бу́дет: (вот) бу́дет тебе́(počkej) ty dostaneš

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

запре́т: быть под запре́томbýt zakázán

на: быть на рабо́теbýt v práci