Hlavní obsah

вы

Zájmenoвас, вам, вас, о вас, ва́ми

Zájmenoвас, вам, вас, о вас, ва́ми

  1. говори́ть/быть на вы с кем vykat (si)

Vyskytuje se v

ду́мать: Что бы вы ду́мали?Co byste tomu řekli?

обраще́ние: обраще́ние на выvykání

слу́шать: вас) слу́шаю.Haló., Prosím., Poslouchám (vás). v telefonu ap.

благодари́ть: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

благода́рный: Я вам о́чень благода́рен.Jsem vám velmi vděčný.

ви́деть: Рад вас ви́деть.Rád vás vidím.

вот: Вот вам прекра́сный приме́р.Tady máte pěkný příklad.

где: Где вы рабо́таете?Kde pracujete?

жи́ться: Как вам живётся?Jak se vám daří?

заколеба́ть: Заколеба́ли вы меня́.Mam vás po krk.

зараба́тывать: Ско́лько вы зараба́тываете (в ме́сяц)?Kolik vyděláváte (měsíčně)?

зде́шний: Вы зде́шние?Jste místní?

иска́ть: Кого́ вы и́щете?Koho hledáte?

как: Как (вы) пожива́ете?Jak se máte?, Jak se vám žije?

моло́ть: Что вы ме́лете?Co to melete?

мы́сленно: Мы́сленно мы с ва́ми.V duchu jsme s vámi.

набра́ть: Я вас наберу́.Zavolám vám.

не́кий: Вас спра́шивал не́кий Петро́в.Hledal vás nějaký Petrov.

огро́мный: Спаси́бо вам огро́мное.Moc (vám) děkuju.

оди́н: У вас семья́? Нет, я оди́н.Máte rodinu? Ne, jsem sám.

ошиби́ться: Вы оши́блись но́мером.Spletl(i) jste si číslo.

подсказа́ть: Вы мне не подска́жете, где вокза́л?Nevíte, kde je nádraží?

познако́миться: Я рад с Ва́ми познако́миться.Těší mě., Rád Vás poznávám.

по́лностью: По́лностью с ва́ми согла́сен.Plně s vámi souhlasím.

поня́ть: (Вас) по́нял.Rozumím.

призна́тельный: Я вам о́чень призна́телен.Jsem vám velmi zavázán.

рад: Я рад с ва́ми познако́миться.Rád jsem vás poznal., Těší mě.

разме́р: Како́й у вас разме́р?Jakou máte velikost?

с: Начнём с вас.Začneme od vás.

с: С вас де́сять рубле́й.Dostanu/Platíte deset rublů.

сла́дкий: Вы пьёте сла́дкий чай?Pijete čaj s cukrem?

тра́титься: Заче́м вы так тра́титесь?Proč si děláte takovou škodu?

уго́дно: Что вам уго́дно?Co si přejete?

узна́ть: Разреши́те узна́ть, кто вы тако́й?Mohu se zeptat, co vy jste zač?

хвора́ть: Всего́ до́брого! - И вам не хвора́ть!Měj(te) se hezky! - Nápodobně!

хоте́ть: Что вы хоти́те?Co chcete?

разъясне́ние: Прошу́ вас дать мне разъясне́ние.Žádám vás, abyste mi podal vysvětlení.

серде́чно: Серде́чно рад вас ви́деть.Jsem upřímně rád, že vás vidím.

слы́шно: Что у вас слы́шно?Co je u vás nového?

dařit se: Jak se Vám daří?Как дела́?, Как (вы) живёте?

povídat: Ale nepovídejte!(Да) что вы говори́те!

arabsky: Umíte arabsky?Вы говори́те по-ара́бски?

bavit se: Dobře se bavte!(Вам) хорошо́ повесели́ться!

bolet: Co Vás bolí?Что у Вас боли́т?

bydlet: Kde bydlíte?Где вы живёте?

být: Odkud jste?Вы отку́да?

cesta: Můžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?

cítit se: Jak se cítíte?Как вы себя́ чу́вствуете?, Как ва́ше самочу́вствие?

co: Co potřebujete?Что вам ну́жно?

čekat: Na koho čekáte?Кого́ вы ждёте?

děkovat: Děkuji (vám) za pozornost.Благодарю́ (вас) за внима́ние.

dioptrie: Kolik máte dioptrií?Ско́лько у вас диоптри́й?

doufat: Doufám, že jste mě pochopili.Вы меня́, наде́юсь, по́няли.

dovolat se: Nemohl jsem se k vám dovolat.Я не мог к вам дозвони́ться по телефо́ну.

dovolená: Kde jste byli na dovolené?Где вы бы́ли в о́тпуске?

dovolit: No dovolte!Да как вы сме́ете?, Что вы себе́ позволя́ете?

dovolit si: Můžete si to dovolit (koupit)?Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?

drobné: Nemáte drobné?У вас нет ме́лочи?

francouzsky: Umíte francouzsky?Вы говори́те по-францу́зски?

hlupák: Udělali z vás, mírně řečeno, hlupáka.Они́ вас, мя́гко говоря́, вы́ставили дурако́м.

hodit se: Kdy se vám to hodí?Когда́ вам удо́бно?

jinak: Jak se jinak máte?Как вам вообще́ живётся?

jistý: Jste si tím jist?Вы уве́рены в э́том?

jméno: vítáme vás jménem koho/čehoприве́тствуем вас от и́мени кого/чего

jmenovat se: Jak se jmenujete?Как вас зову́т?

kam: Kam jedete?Куда́ вы е́дете?

kolik: Můžete mi říci kolik je hodin?Вы не подска́жете кото́рый час?

koníček: Jaké máte koníčky?Каки́е у вас хо́бби?

krátký: Máte krátkou paměť.У вас коро́ткая па́мять.

libo: Jak je libo.Как вам уго́дно.

milý: To je od vás velice milé.Вы о́чень любе́зны.

mít: Měl byste počkat.Вам сле́довало бы подожда́ть.

moct: Mohl byste mi pomoci?Вы не могли́ бы мне помо́чь?

nahledat se: Co jsem se vás nahledal!Ну и наиска́лся я вас!

náhodou: Nevíte náhodou...Вы случа́йно не зна́ете...

německy: Mluvíte německy?Вы говори́те по-неме́цки?

nesmět: Nesmíte.Вам нельзя́.

nést: Nesu vám dobré zprávy.Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.

oběd: Co máte k obědu?Что у вас на обе́д?

odměnit se: Jak se vám mohu odměnit?Как я могу́ отблагодари́ть вас?

pamatovat se: Pamatuji se, že k vám chodíval.Он, по́мнится, у вас ча́сто быва́л.

plést: Asi si mě s někým pletete.Вы меня́ с кем-то перепу́тали.

plně: Plně s Vámi souhlasím.Я с Ва́ми вполне́ согла́сен.

pochodit: Jak jste pochodil?Что у вас вы́шло?

pokoj: Máte volný pokoj?У вас есть свобо́дный но́мер?

pomoct: Můžu vám nějak pomoct?Я могу́ вам чем-то помо́чь?

poplést: Vy jste mě popletli!Вы меня́ сби́ли с то́лку!

poprosit: Mohu vás o něco poprosit?Могу́ я обрати́ться к вам с про́сьбой?

poznat: Těší mě, že jsem vás poznal.Рад с ва́ми познако́миться., О́чень прия́тно, что я с ва́ми познако́мился.

problém: Máte (nějaké) problémy?У вас есть пробле́мы?