Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) (с)мочь, быть в состоя́нии, мо́жноNemohu spát.Я не могу́ спать.Mohl byste mi pomoci?Вы не могли́ бы мне помо́чь?
  2. (smět) мочь, мо́жноMůže se tady kouřit?Здесь мо́жно кури́ть?
  3. (mít možnost) мочь, име́ть возмо́жность, быть в состоя́нииMohu to zjistit.Я могу́ э́то узна́ть.
  4. (být vinen, odpovědný) отвеча́ть, быть винова́тымKdo za to může?Кто винова́т?Já za to nemůžu.Я тут ни при чём.

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez обойти́сь без чего

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný мочь равня́ться

vystát: nemoci vystátnemoci snést не выноси́ть, не перева́ривать кого/что

kožní: kožní nemociко́жные боле́зни

nemoc: infekční nemociинфекцио́нные заболева́ния

nemoc: dětské nemociде́тские боле́зни

pomoct si: Nemohu si pomoci, ale vůbec se mi nelíbí.Я не могу́ удержа́ться, но он мне во́все не нра́вится.

posloužit: Čím (vám) mohu posloužit?Чем могу́ служи́ть?

respirační: med. respirační nemociреспирато́рные заболева́ния

ženský: ženské nemociже́нские боле́зни

cesta: Můžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?

co: Dělám, co mohu.Я де́лаю, что в мои́х си́лах.

dál: Už to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.

dívat se: Nemůžu se na to už dívat.Я ви́деть э́того не могу́.

dočkat se: Nemohu se dočkat.Не могу́ дожда́ться.

dokud: Dokud můžu, budu...Пока́ в си́лах, бу́ду...

dostat se: dostat se k mociприйти́ к вла́сти

dovolat se: Nemohl jsem se k vám dovolat.Я не мог к вам дозвони́ться по телефо́ну.

dovolit si: Můžete si to dovolit (koupit)?Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?

hodit se: To se může hodit.Э́то мо́жет пригоди́ться.

: Za to já nemohu.В э́том я не винова́т.

kolik: Můžete mi říci kolik je hodin?Вы не подска́жете кото́рый час?

leccos: Může se stát leccos.Вся́кое быва́ет.

libovolný: Můžete si vybrat libovolnou barvu.Мо́жете вы́брать любо́й цвет.

moc: To není v lidské moci.Э́то не в си́лах челове́ка.

moc: Udělám, co bude v mé moci.Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.

nějak: Můžu (vám) nějak pomoci?Чем могу́ помо́чь?

odměnit se: Jak se vám mohu odměnit?Как я могу́ отблагодари́ть вас?

odtrhnout se: Nemohl se od knihy odtrhnout.Не мог оторва́ться от кни́ги.

podpora: podpora v nemociпосо́бие по боле́зни

pomoct: Můžu vám nějak pomoct?Я могу́ вам чем-то помо́чь?

poprosit: Mohu vás o něco poprosit?Могу́ я обрати́ться к вам с про́сьбой?

postrádat: V daném okamžiku ho nemůžeme postrádat.На да́нный моме́нт не мо́жем без него́ обойти́сь.

prostě: Já prostě nemůžu.Я про́сто не могу́.

protáhnout se: Čekání se může ještě protáhnout.Ожида́ние мо́жет ещё како́е-то вре́мя продли́ться.

přenášet: Klíšťata přenášejí smrtelně nebezpečné nemoci.Кле́щи перено́сят смерте́льно опа́сные боле́зни.

přepojit: Můžete mě přepojit na ...?Вы не могли́ бы меня́ соедини́ть с...?

přidat: Můžu si přidat?Мо́жно доба́вки?

přijít: Nemohu na to přijít.Я не могу́ докопа́ться до су́ти.

případ: pojištění pro případ nemociстрахова́ние на слу́чай боле́зни

připojit se: Mohu se k vám připojit?Могу́ к вам присоедини́ться?

půjčit: Můžete mi půjčit propisku?Вы мо́жете одолжи́ть мне ру́чку?

rozměnit: Můžete mi rozměnit stovku?Вы мне не разменя́ете со́тню?

spát: Nemůžu spát.Мне не спи́тся.

škodit: Trocha opatrnosti nemůže škodit.Осторо́жность не повреди́т.

ujistit: Mohu Vás ujistit, že...Я могу́ Вас уве́рить, что...

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Вы могли́ бы нас сфотографи́ровать?

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat!Мне на э́то наплева́ть!

vylízat se: vylízat se z nemociвы́здороветь, попра́виться, hovor. отлежа́ться

zatelefonovat: Mohu si zatelefonovat?Разреши́те мне позвони́ть?

horší: Horší už to být nemůže.Ху́же не́куда.

onak: Nemohu odpovědět ani tak, ani onak.Не могу́ отве́тить ни да, ни нет.

popadnout: Nemohl popadnout dech.Он не мог перевести́ дух.

potřebovat: To teď nemůžeme potřebovat.Э́то нам сейча́с не подхо́дит.

zachránit se: Zachraň se, kdo můžeš!Спаса́йся, кто мо́жет!

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

боле́знь: боле́зни ро́стаpřen. bolesti růstu, dětské nemoci

лезть: лезть из ко́жи вонmoci se přetrhnout úslužností, snahou ap.

полово́й: половы́е заболева́нияpohlavní nemoci

седло́: Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.Nic nás nemůže rozhodit.

боле́знь: по боле́зниkvůli nemoci

возбуди́тель: возбуди́тель боле́зниpůvodce nemoci

возмо́жность: Помога́ет по возмо́жности.Pomáhá, jak může.

войти́: Мне мо́жно войти́?Mohu vstoupit?

вспо́мнить: Я не могу́ вспо́мнить...Nemohu si vzpomenout...

де́скать: Мы, де́скать, са́ми винова́ты.Prý si za to můžeme sami.

мину́тка: Мо́жно тебя́ на мину́тку?Můžeš na chvilku?

нагляде́ться: Не нагляди́тся.Nemůže se vynadívat.

оберну́ться: Э́то мо́жет оберну́ться больши́ми неприя́тностями.Z toho můžou být velké problémy.

отстрани́ть: отстрани́ть от вла́сти когоzbavit moci koho

подвезти́: Подвезти́?Můžu tě někam svézt/hodit?

помо́чь: Чем помо́чь?Jak (vám) můžu pomoct?

сосредото́читься: Я не могу́ сосредото́читься.Nemohu se soustředit.

узна́ть: Разреши́те узна́ть, кто вы тако́й?Mohu se zeptat, co vy jste zač?

жа́ловаться: Грех жа́ловаться.Nemůžeme si naříkat.

за́яц: За двумя́ за́йцами пого́нишься ни одного́ не пойма́ешь.Nemůžeš sedět na dvou židlích (zároveň).

наплева́ть: Мне на э́то наплева́ть!Na to se můžu vykašlat!

па́лец: по па́льцам перече́сть кого/что мо́жноmoci spočítat koho/co na prstech jedné ruky

разгово́р: без вся́ких разгово́ровo tom nemůže být ani řeč