Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) (с)мочь, быть в состоя́нии, мо́жноNemohu spát.Я не могу́ спать.Mohl byste mi pomoci?Вы не могли́ бы мне помо́чь?
  2. (smět) мочь, мо́жноMůže se tady kouřit?Здесь мо́жно кури́ть?
  3. (mít možnost) мочь, име́ть возмо́жность, быть в состоя́нииMohu to zjistit.Я могу́ э́то узна́ть.
  4. (být vinen, odpovědný) отвеча́ть, быть винова́тымKdo za to může?Кто винова́т?Já za to nemůžu.Я тут ни при чём.

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez обойти́сь без чего

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný мочь равня́ться

vystát: nemoci vystátnemoci snést не выноси́ть, не перева́ривать кого/что

dočkat se: Nemohu se dočkat.Не могу́ дожда́ться.

kožní: kožní nemociко́жные боле́зни

nemoc: infekční nemociинфекцио́нные заболева́ния

pomoct si: Nemohu si pomoci, ale vůbec se mi nelíbí.Я не могу́ удержа́ться, но он мне во́все не нра́вится.

posloužit: Čím (vám) mohu posloužit?Чем могу́ служи́ть?

respirační: med. respirační nemociреспирато́рные заболева́ния

ženský: ženské nemociже́нские боле́зни

cesta: Můžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?

dál: Už to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.

dívat se: Nemohu se na to už dívat.Я ви́деть э́того не могу́.

dokud: Dokud můžu, budu...Пока́ в си́лах, бу́ду...

dostat se: dostat se k mociприйти́ к вла́сти

dovolat se: Nemohl jsem se k vám dovolat.Я не мог к вам дозвони́ться по телефо́ну.

dovolit si: Můžete si to dovolit (koupit)?Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?

: Za to já nemohu.В э́том я не винова́т.

kolik: Můžete mi říci kolik je hodin?Вы не подска́жете кото́рый час?

leccos: Může se stát leccos.Вся́кое быва́ет.

libovolný: Můžete si vybrat libovolnou barvu.Мо́жете вы́брать любо́й цвет.

moc: To není v lidské moci.Э́то не в си́лах челове́ка.

odměnit se: Jak se vám mohu odměnit?Как я могу́ отблагодари́ть вас?

odtrhnout se: Nemohl se od knihy odtrhnout.Не мог оторва́ться от кни́ги.

podpora: podpora v nemociпосо́бие по боле́зни

protáhnout se: Čekání se může ještě protáhnout.Ожида́ние мо́жет ещё како́е-то вре́мя продли́ться.

přenášet: Klíšťata přenášejí smrtelně nebezpečné nemoci.Кле́щи перено́сят смерте́льно опа́сные боле́зни.

přepojit: Můžete mě přepojit na ...?Вы не могли́ бы меня́ соедини́ть с...?

přidat: Můžu si přidat?Мо́жно доба́вки?

přijít: Nemohu na to přijít.Я не могу́ докопа́ться до су́ти.

případ: pojištění pro případ nemociстрахова́ние на слу́чай боле́зни

připojit se: Mohu se k vám připojit?Могу́ к вам присоедини́ться?

půjčit: Můžete mi půjčit slovník?Вы мо́жете одолжи́ть мне слова́рь?

rozměnit: Můžete mi rozměnit stovku?Вы мне не разменя́ете со́тню?

spát: Nemůžu spát.Мне не спи́тся.

škodit: Trocha opatrnosti nemůže škodit.Осторо́жность не повреди́т.

ujistit: Mohu Vás ujistit, že...Я могу́ Вас уве́рить, что...

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Вы могли́ бы нас сфотографи́ровать?

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat!Мне на э́то наплева́ть!

vylízat se: vylízat se z nemociвы́здороветь, попра́виться, hovor. отлежа́ться

zatelefonovat: Mohu si zatelefonovat?Разреши́те мне позвони́ть?

horší: Horší už to být nemůže.Ху́же не́куда.

onak: Nemohu odpovědět ani tak, ani onak.Не могу́ отве́тить ни да, ни нет.

popadnout: Nemohl popadnout dech.Он не мог перевести́ дух.

potřebovat: To teď nemůžeme potřebovat.Э́то нам сейча́с не подхо́дит.

zachránit se: Zachraň se, kdo můžeš!Спаса́йся, кто мо́жет!

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

боле́знь: přen. bolesti růstu, dětské nemociболе́зни ро́ста

лезть: moci se přetrhnout úslužností, snahou ap.лезть из ко́жи вон

полово́й: pohlavní nemociполовы́е заболева́ния

седло́: Nic nás nemůže rozhodit.Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.

возбуди́тель: původce nemociвозбуди́тель боле́зни

возмо́жность: Pomáhá, jak může.Помога́ет по возмо́жности.

войти́: Mohu vstoupit?Мне мо́жно войти́?

вспо́мнить: Nemohu si vzpomenout...Я не могу́ вспо́мнить...

де́скать: Prý si za to můžeme sami.Мы, де́скать, са́ми винова́ты.

отстрани́ть: zbavit moci kohoотстрани́ть от вла́сти кого

сосредото́читься: Nemohu se soustředit.Я не могу́ сосредото́читься.

узна́ть: Mohu se zeptat, co vy jste zač?Разреши́те узна́ть, кто вы тако́й?

глаз: oči se rozzářily (při pohledu) na co, moci na čem oči nechatглаза́ разгоре́лись на что

жа́ловаться: Nemůžeme si naříkat.Грех жа́ловаться.

за́яц: Nemůžeš sedět na dvou židlích (zároveň).За двумя́ за́йцами пого́нишься ни одного́ не пойма́ешь.

наплева́ть: Na to se můžu vykašlat! Мне на э́то наплева́ть!

па́лец: moci spočítat koho/co na prstech jedné rukyпо па́льцам перече́сть кого/что мо́жно

разгово́р: o tom nemůže být ani řečи разгово́ру быть не мо́жет

moct: Nemohu spát.Я не могу́ спать.