Hlavní obsah

moc

Příslovce

  1. (velmi) о́ченьJe mi to moc líto.Мне о́чень жаль.
  2. (příliš) сли́шкомMoc si dovoluje.Он сли́шком себе́ позволя́ет.
  3. (s počítaným předmětem) мно́гоBylo tam moc lidí.Там бы́ло мно́го люде́й.

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost k působení) си́ла, мощь
  2. (schopnost něco vykonat) си́лаTo není v lidské moci.Э́то не в си́лах челове́ка.Udělám, co bude v mé moci.Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.
  3. (zákonodárná ap.) властьplná mocполномо́чие, дове́ренностьzákonodárná/výkonná/soudní mocзаконода́тельная/исполни́тельная/суде́бная властьstátní mocгосуда́рственная власть
  4. (vojenská ap.) си́лыbranná mocвооружённые си́лы

Vyskytuje se v

postrádat: obejít se bez обойти́сь без чегоmoci postrádat

rovnat se: být srovnatelný мочь равня́тьсяmoci se rovnat

moc: полномо́чие, дове́ренностьplná moc

ověřený: нотариа́льно заве́ренная дове́ренностьnotářsky ověřená plná moc

plný: полномо́чие, дове́ренностьplná moc

trochu: многова́тоtrochu moc

vyšší: непреодоли́мая си́ла, форс-мажо́рpráv. vyšší moc vis major

dík: Большо́е спаси́бо.Díky moc.

dostat se: прийти́ к вла́стиdostat se k moci

nejvyšší: гла́венствоnejvyšší moc

notář: полномо́чие заве́ренное нота́риусомnotářem ověřená plná moc

slušet: Тебе́ о́чень идёт.Moc ti to sluší.

troufat si: Ты сли́шком мно́го себе́ позволя́ешь!Moc si troufáš!

ústavodárný: учреди́тельная властьústavodárná moc

užít: Мы хорошо́ провели́ вре́мя.Moc jsme si to užili.

vidět: Мы с ним не ви́димся о́чень ча́сто.Moc často ho nevidím.

zákonodárný: законода́тельная властьzákonodárná moc

zneužít: злоупотреби́ть вла́стьюzneužít moc

od, ode: Э́то о́чень ми́ло с твое́й стороны́!To je od tebe moc hezké!

pobrat: Он звёзд с не́ба не хвата́ет.Rozumu moc nepobral.

se, si: Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.Moc si o sobě myslí.

škodit: Вся́кое изли́шество вре́дно.Všeho moc škodí.

верхо́вный: верхо́вная властьsvrchovaná moc

исполни́тельный: исполни́тельная властьvýkonná moc

лезть: лезть из ко́жи вонmoci se přetrhnout úslužností, snahou ap.

ли́шний: сказа́ть ли́шнееříct až moc, říct něco nepatřičného

ме́ра: в како́й ме́реnakolik, jak moc, do jaké míry

осо́бенно: не осо́бенноnic moc, nic zvláštního

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

жаль: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

злоупотреби́ть: злоупотреби́ть вла́стьюzneužít moc

нева́жно: Нева́жно себя́ чу́вствую.Není mi moc dobře.

отстрани́ть: отстрани́ть от вла́сти когоzbavit moci koho

полномо́чие: дать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit koho

глаз: глаза́ разгоре́лись на чтоoči se rozzářily (při pohledu) na co, moci na čem oči nechat

па́лец: по па́льцам перече́сть кого/что мо́жноmoci spočítat koho/co na prstech jedné ruky

прекра́сно: Ты ведь прекра́сно зна́ешь...Však ty moc dobře víš...

сли́шком: Э́то уже́ сли́шком.To už je moc.

соста́риться: Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.Kdo je moc zvědavý, bude brzo starý.

удо́бно: Мне здесь о́чень удо́бно.Je mi tady moc dobře.

чересчу́р: Э́то уже́ чересчу́р!To už je moc!