Hlavní obsah

глаз

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у, 6 о гла́зе/в глазу́; глаза́, глаз, глаза́м

 1. oko, zrakблизору́кие глаза́krátkozraké očiУ стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.
 2. dozor, dohled, kontrola
 3. uhranutí, uřknutí

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у, 6 о гла́зе/в глазу́; глаза́, глаз, глаза́м

 1. глаза́ми кого pohledem, očima koho
 2. на глаз od oka, podle oka
 3. на глаза́х před očima
 4. закрыва́ть глаза́ на что zavírat oči před čím, nechtít vidět co, přimhuřovat oči nad čím
 5. ра́ди чьих прекра́сных глаз сде́лать что hovor., iron.pro čí pěkné oči udělat co
 6. бро́ситься кому в глаза́ padnout komu do oka
 7. в глаза́ говори́ть říkat do očí/otevřeně pravdu ap.
 8. смотре́ть чьими глаза́ми dívat se číma očima, posuzovat co z pohledu koho
 9. с глазу́ на глаз hovor.mezi čtyřma očima, z očí do očí

Vyskytuje se v

вы́таращить: vytřeštit oči/zrak, vyvalit/vykulit oči na koho/co na učitele ap.вы́таращить глаза́ на кого/что

глаз: pohledem, očima kohoглаза́ми кого

есть: hltat očima, pozorovat koho/coесть глаза́ми кого

закати́ть: obrátit oči v sloupзакати́ть глаза́

зуб: sliny se sbíhají na co(глаза́ и) зу́бы разгоре́лись на что

игра́ть: dělat očiигра́ть глаза́ми

и́скра: mít mžitky před očimaи́скры из глаз посы́пались

каза́ться: ani se neukáže, ztratil se z očíна глаза́ не ка́жется

квадра́тный: valit bulvy, valit oči na koho/coде́лать квадра́тные глаза́

лезть: předvádět se před kým, snažit se upoutat pozornost kohoлезть на глаза́ кому

мо́крый: Je plačtivý. Je jako slzavé údolí.У него́ глаза́ на мо́кром ме́сте.

невооружённый: pouhým okem (viditelný)невооружённым гла́зом (ви́дно)

отво́д: na odvrácení pozornosti, naokoдля отво́да глаз

откры́тый: s otevřenýma očima, soustředěněс откры́тыми глаза́ми

пра́вда: podívat se pravdě do očíпра́вде в глаза́ смотре́ть

прогляде́ть: div si nevykoukat očiвсе глаза́ прогляде́ть

проре́заться: začít vidět, prohlédnout o mláděti ap.прореза́лись глаза́ у кого

просто́й: pouhým okemпросты́м гла́зом

пыль: vytahovat se, chlubit se (s) čímпыль в глаза́ пуска́ть

разу́ть: pořádně se podívej, protři si zrakРазу́й глаза́!

спусти́ть: nespouštět oči z koho/čehoне спуска́ть глаз с кого/чего

стреля́ть: házet očimaстреля́ть глаза́ми

тара́щить: třeštit oči, zírat, valit bulvy na koho/co na auto ap.тара́щить глаза́ на кого/что

тигро́вый: tygří okoтигро́вый глаз

бро́ситься: praštit do očí бро́ситься в глаза́

округли́ть: vyvalit očiокругли́ть глаза́

прилипа́ть: viset očima na kom/čemприлипа́ть глаза́ми к кому/чему

сверка́ть: blýskat očima, vyjadřovat prudké cityсверка́ть глаза́ми

смерть: dívat se smrti do očíсме́рти в глаза́ смотре́ть

щу́пать: zkoumavě si prohlížet koho/coщу́пать глаза́ми кого/что

броса́ться: být nápadný, bít do očíброса́ться в глаза́

вели́кий: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ вели́ки.

впива́ться: vpíjet se očima do koho/čehoвпива́ться глаза́ми в кого/что

вы́таращенный: vytřeštěné očiвы́таращенные глаза́

доло́й: Táhni/Jdi mi z očí!Уйди́ с глаз доло́й!

закры́ть: zavřít očiзакры́ть глаза́

ка́рий: hnědé očiка́рие глаза́

опусти́ть: sklopit očiопусти́ть глаза́

подво́дка: oční linkyподво́дка для глаз

бельмо́: expr. jako osina v zadkuкак бельмо́ на глазу́

бровь: trefit do černého, trefit hřebík na hlavičkuпопа́сть не в бровь, а пря́мо в глаз

бура́вить: provrtávat očima kohoбура́вить глаза́ми кого

ве́рить: nevěřit vlastním uším/očímне ве́рить свои́м уша́м/глаза́м

взгляну́ть: pohlédnout pravdě do očíвзгляну́ть пра́вде в глаза́

вон: Sejde z očí, sejde z mysli.С глаз доло́й из се́рдца вон.

во́рон: Vrána vráně oči nevyklove.Во́рон во́рону глаз не вы́клюет.

зе́ркало: oko je zrcadlo dušeглаза́ зе́ркало души́

край: zahlédnout co koutkem okaви́деть что кра́ем гла́за

моргну́ть: bez mrknutí oka, bez dlouhého rozmýšleníне моргну́в гла́зом

о́зеро: kdo má oči jako studánkyглаза́ как озёра у кого

откры́ться: komu se otevřely očiглаза́ откры́лись у кого

пу́чить: poulit oči, hovor. valit očiпу́чить глаза́

расти́: Rostl přímo před očima.Он рос пря́мо на глаза́х.

синя́к: kruhy pod očimaсиняки́ под глаза́ми

страх: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ вели́ки.

cena: stoupat u koho v ceněрасти́ в глаза́х у кого

čtyři: mezi čtyřma očimaс гла́зу на́ глаз

druhý: druhé oči brýleвторы́е глаза́

hnědý: hnědé očiка́рие глаза́

ječný: přen. ječné zrnoячме́нь на глазу́

kapka: oční kapkyка́пли для глаз

mezi: mezi čtyřma očimaс гла́зу на глаз

nazdařbůh: jít nazdařbůh bez cíleидти́ куда́ глаза́ гля́дят

od, ode: měřit od okaме́рить на глаз(о́к)

oko: magické okoмаги́ческий глаз

pastva: pastva pro očiприя́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́нье

paví: babočka paví oko(дневно́й) павли́ний глаз

psí: Měl psí oči.У него́ бы́ли пре́данные (по-)соба́чьи глаза́.

v, ve: stoupat v ceně u kohoрасти́ в чьих глаза́х

výtok: výtok z očíвыделе́ния из глаз

akomodace: akomodace okaаккомода́ция гла́за

do: dívat se do očíсмотре́ть в глаза́

dvojitě: Vidím dvojitě.У меня́ в глаза́х двои́тся.

hltat: hltat koho očimaпожира́ть глаза́ми

chrpově: chrpově modré očiнебе́сно/василько́во голубы́е глаза́

klesat: klesat v očích jinýchпа́дать в глаза́х други́х

klížit se: Oči se klíží.Глаза́ слипа́ются.

вы́рвать: kyselý jako ocet/šťovíkвы́рви глаз

lahodit: lahodit okuласка́ть глаз

mžitka: mžitky před očimaмельтеше́ние пе́ред глаза́ми

nápadný: být nápadnýброса́ться в глаза́

odvrátit: odvrátit zrakотвести́ глаза́

pouhý: viditelný pouhým okemви́димый невооружённым гла́зом

prohlížet (si): zkoumavě si prohlížet koho/coщу́пать глаза́ми кого/что

přejíždět: přejíždět očimaша́рить глаза́ми

přimhouřit: přimhouřit očiприщу́рить глаза́

přivřít: přivřít očiприщу́рить глаза́

sklopit: sklopit očiопусти́ть глаза́, поту́пить взор

smaragdový: smaragdové očiизумру́дные глаза́

spustit: nespustit oči z kohoне спуска́ть глаз с кого

světle: světle zelené očiсве́тло-зелёные глаза́

světlý: světlé očiсве́тлые глаза́

svůj, svá, své, svoje: (ne)věřit svým očím(не) ве́рить свои́м/со́бственным глаза́м

šetřit: šetřit si zdraví/oči/sílyбере́чь здоро́вье/глаза́/си́лы

tmavohnědý: tmavohnědé očiка́рие глаза́

ťuknout: To mě taky ťuklo.Э́то мне то́же бро́силось в глаза́.

uhnout: uhnout pohledemотвести́ глаза́

váček: váčky pod očimaмешки́ под глаза́ми

vykulit: vykulit oči údivemвы́таращить глаза́ от удивле́ния

výplach: med. výplach očí/žaludkuпромыва́ние глаз/желу́дка

vyrazit: vyrazit komu zub/okoвы́шибить кому зуб/глаз

zakoulet: zakoulet očimaповраща́ть глаза́ми

zamhouřit: zamhouřit očiзажму́рить глаза́

zapadlý: zapadlé očiвпа́вшие глаза́

zavřít: zavřít očiзакры́ть глаза́

zírat: Ten bude zírat!Вот глаза́-то вы́таращит!

zvednout: zvednout oči ke komuподня́ть глаза́ на кого

zvlhlý: zvlhlé očiвла́жные глаза́

bít: bít do očíреза́ть глаза́, броса́ться в глаза́

brva: Nehnul ani brvou.Он гла́зом не моргну́л.

důlek: Lezou mu oči z důlků.Его́ глаза́ ле́зут на лоб.

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimaговори́ть с кем с гла́зу на глаз

klapka: mít klapky na očíchиме́ть шо́ры на глаза́х

koulet: koulet očimaвраща́ть глаза́ми

koutek: zahlédnout co koutkem okaуви́деть что кра́ем гла́за

navrch: Má oči navrch hlavy.У него́ глаза́ вы́лезли на лоб.

oba, obě: přivřít nad čím obě očiсмотре́ть сквозь па́льцы на что, закры́ть глаза́ на что

obrátit: obrátit oči v sloupзакати́ть глаза́

odhadnout: odhadnout od okaприки́нуть на глаз