Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) второ́йza druhé při výčtuво вторы́хling. druhý stupeňсравни́тельная сте́пеньling. druhý pádроди́тельный паде́ж
  2. (nižšího stupně) второ́й
  3. (následující) сле́дующий, друго́й
  4. (opačný) друго́й, ино́йdruhé pohlavíино́й пол
  5. (jiný) друго́йdruhá mízaвтора́я мо́лодостьdruhé oči brýleвторы́е глаза́
  6. (k vyjádření vzájemnosti ap.) оди́н..., друго́й, друг дру́га

Vyskytuje se v

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

hlas: první/druhý hlasпе́рвый/второ́й го́лос

jeden, jedna, jedno: jeden přes druhého(все) наперебо́й

míza: druhá mízaвтора́я мо́лодость

oba, obě: obě ruce levé.Он о́чень нело́вкий.

od, ode: (dva roky) od narození(два го́да) о́троду

odmocnina: druhá/třetí odmocninaквадра́тный/куби́ческий ко́рень

osoba: první/druhá/třetí osobaпе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́

pád: první/druhý/třetí/čtvrtý/sedmý pádимени́тельный/роди́тельный/да́тельный/вини́тельный/твори́тельный паде́ж

podání: první/druhé podáníпе́рвая/втора́я пода́ча

stupeň: práv. soud prvního/druhého stupněсуд пе́рвой/второ́й инста́нции

stupeň: první/druhý/třetí stupeňположи́тельная/сравни́тельная/превосхо́дная сте́пень

vrut: trojité salto s dvěma vrutyтройно́е са́льто с двумя́ винта́ми

z, ze: svědectví z druhé rukyсве́дения из вторы́х рук

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.

celá: dvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых

cukr: čaj s dvěma cukryчай с двумя́ кусо́чками са́хара

deci: dvě deci alkoholu ap.две́сти гра́мм(ов)

dějství: komedie o dvou dějstvíchкоме́дия в двух а́ктах/де́йствиях

dělený: kufřík dělený na dvě přihrádkyдиплома́т с двумя́ отделе́ниями

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dlouhý: dva metry dlouhýдлино́й в два ме́тра

dodat: dodat co do dvou dnůдоста́вить что в тече́ние двух су́ток

chod: druhý chodвторо́е

krát: pokoj dva krát dva metryко́мната два на два ме́тра

měřit: Postel měří dva metry.Длина́ крова́ти два ме́тра.

minus: pět minus dvaпять ми́нус два

mladší: Je o dva roky mladší než já.Он на два го́да моло́же меня́.

mocnina: druhá/třetí mocninaвтора́я/тре́тья сте́пень

násobit: násobit pět dvěmaумножа́ть пять на два

nějaký: nějakých dvě stě euroкаки́х-нибу́дь 200 е́вро

neznámá: rovnice o dvou neznámýchуравне́ние с двумя́ неизве́стными

o: o dva roky staršíна два го́да ста́рше

osoba: stůl pro dvě osobyстол на двои́х

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

podmíněně: Dostal dva roky podmíněně.Получи́л два го́да усло́вно.

postoupit: postoupit do druhého ročníkuперейти́ на второ́й курс

průběh: v průběhu dvou týdnů/jednáníв тече́ние двух неде́ль/перегово́ров

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

půl: půl druhého rokuполтора́ го́да

raz: raz, dva, třiраз, два, три

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

rozdělit: rozdělit do dvou skupinраздели́ть на две гру́ппы

rozříznout: rozříznout co na dvě polovinyразре́зать что на две полови́ны

střelec: střelec dvou branekа́втор двух голо́в

třetina: dvě třetiny voličůдве тре́тьих избира́телей

třída: vagón první/druhé třídyваго́н пе́рвого/второ́го кла́сса

umocnit: umocnit na druhouвозвести́ в квадра́т

vůz: vůz první/druhé třídyмя́гкий/жёсткий ваго́н

vyhotovení: ve dvou vyhotoveníchв двух экземпля́рах

vystřídat: sport. vystřídat koho ve druhém poločaseвы́йти на заме́ну кому во второ́м та́йме

zamknout: zamknout na dva západyзапере́ть на два поворо́та

západ: zamknout na dva západyзапере́ть на два оборо́та ключа́

zápis: zápis do druhého ročníku na VŠза́пись на второ́й курс

dech: chytit druhý dechобрести́ второ́е дыха́ние

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

dva, dvě: říci dvěma slovy krátceсказа́ть в двух слова́х

hrdlička: jako dvě hrdličkyкак два голу́бка

chytit: chytit druhý dechобрести́ второ́е дыха́ние

jíst: jíst za dvaесть за двои́х

koupě: koupě z druhé rukyпереку́пка

kulhat: kulhat na obě nohyхрома́ть на о́бе но́ги

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м уда́ром

oba, obě: přivřít nad čím obě očiсмотре́ть сквозь па́льцы на что, закры́ть глаза́ на что

osmnáct: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.

přes, přese: mluvit jeden přes druhéhoговори́ть все наперебо́й

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouодни́м уда́ром уби́ть двух за́йцев

raz: být s čím hotov raz dvaуде́лать что в два счёта

tam: pouštět jedním uchem tam, druhým venпропуска́ть ми́мо уше́й, в одно́ у́хо влета́ет, в друго́е вылета́ет

úder: Přišel úderem druhé.Пришёл ро́вно в два часа́.

ucho: jedním uchem tam, druhým venв одно́ у́хо вошло́, в друго́е вы́шло, пропуска́ть ми́мо уше́й

v, ve: Ve dvou se to lépe táhne.Одному́ хорошо́, но вдвоём лу́чше.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

želízko: mít dvě želízka v ohniста́вить на две ка́рты

židle: sedět na dvou židlíchсиде́ть ме́жду двух сту́льев

дели́ть: дели́ть на́двое/попола́мpůlit, dělit na dvě poloviny

карма́н: пусто́й карма́н у когоmá jednu kapsu vysypanou a druhou prázdnou, nemá nic

ко́рень: квадра́тный/куби́ческий ко́реньdruhá/třetí odmocnina

ли́шний: два рубля́ с ли́шнимdva rubly a něco

мо́лодость: втора́я мо́лодостьdruhá míza

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým

роль: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát druhé housle

су́тки: дво́е су́токosmačtyřicet hodin, dva dny a dvě noci

блю́до: обе́д из двух блюдoběd o dvou chodech

бэу́шный: бэу́шный моби́льникpoužitý mobil, mobil z druhé ruky

вдвоём: жить вдвоёмžít ve dvou

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

возвести́: возвести́ в квадра́тumocnit na druhou

второ́й: во-вторы́хza druhé při výčtu

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.