Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) второ́йza druhé při výčtuво вторы́хling. druhý stupeňсравни́тельная сте́пеньling. druhý pádроди́тельный паде́ж
  2. (nižšího stupně) второ́й
  3. (následující) сле́дующий, друго́й
  4. (opačný) друго́й, ино́йdruhé pohlavíино́й пол
  5. (jiný) друго́йdruhá mízaвтора́я мо́лодостьdruhé oči brýleвторы́е глаза́
  6. (k vyjádření vzájemnosti ap.) оди́н..., друго́й, друг дру́га

Vyskytuje se v

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

hlas: první/druhý hlasпе́рвый/второ́й го́лос

jeden, jedna, jedno: jeden přes druhého(все) наперебо́й

míza: druhá mízaвтора́я мо́лодость

oba, obě: Má obě ruce levé.Он о́чень нело́вкий.

od, ode: (dva roky) od narození(два го́да) о́троду

odmocnina: druhá/třetí odmocninaквадра́тный/куби́ческий ко́рень

osoba: první/druhá/třetí osobaпе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́

pád: první/druhý/třetí/čtvrtý/sedmý pádимени́тельный/роди́тельный/да́тельный/вини́тельный/твори́тельный паде́ж

podání: první/druhé podáníпе́рвая/втора́я пода́ча

stupeň: práv. soud prvního/druhého stupněсуд пе́рвой/второ́й инста́нции

vrut: trojité salto s dvěma vrutyтройно́е са́льто с двумя́ винта́ми

z, ze: svědectví z druhé rukyсве́дения из вторы́х рук

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.

celá: dvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых

cukr: čaj s dvěma cukryчай с двумя́ кусо́чками са́хара

dějství: komedie o dvou dějstvíchкоме́дия в двух а́ктах/де́йствиях

dělený: kufřík dělený na dvě přihrádkyдиплома́т с двумя́ отделе́ниями

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dlouhý: dva metry dlouhýдлино́й в два ме́тра

dodat: dodat co do dvou dnůдоста́вить что в тече́ние двух су́ток

chod: druhý chodвторо́е

krát: pokoj dva krát dva metryко́мната два на два ме́тра

krátit: krátit zlomek dvěmaсокраща́ть дробь на́ два

měřit: Postel měří dva metry.Длина́ крова́ти два ме́тра.

minus: pět minus dvaпять ми́нус два

mladší: Je o dva roky mladší než já.Он на два го́да моло́же меня́.

mocnina: druhá/třetí mocninaвтора́я/тре́тья сте́пень

násobit: násobit pět dvěmaумножа́ть пять на два

neznámá: rovnice o dvou neznámýchуравне́ние с двумя́ неизве́стными

o: o dva roky staršíна два го́да ста́рше

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

podmíněně: Dostal dva roky podmíněně.Получи́л два го́да усло́вно.

postoupit: postoupit do druhého ročníkuперейти́ на второ́й курс

průběh: v průběhu dvou týdnů/jednáníв тече́ние двух неде́ль/перегово́ров

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

raz: raz, dva, třiраз, два, три

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

rozdělit: rozdělit do dvou skupinраздели́ть на две гру́ппы

rozříznout: rozříznout co na dvě polovinyразре́зать что на две полови́ны

střelec: střelec dvou branekа́втор двух голо́в

třída: vagón první/druhé třídyваго́н пе́рвого/второ́го кла́сса

umocnit: umocnit na druhouвозвести́ в квадра́т

vůz: vůz první/druhé třídyмя́гкий/жёсткий ваго́н

vyhotovení: ve dvou vyhotoveníchв двух экземпля́рах

vystřídat: sport. vystřídat koho ve druhém poločaseвы́йти на заме́ну кому во второ́м та́йме

zamknout: zamknout na dva západyзапере́ть на два поворо́та

západ: zamknout na dva západyзапере́ть на два оборо́та ключа́

zápis: zápis do druhého ročníku na VŠза́пись на второ́й курс

dech: chytit druhý dechобрести́ второ́е дыха́ние

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

hrdlička: jako dvě hrdličkyкак два голу́бка

chytit: chytit druhý dechобрести́ второ́е дыха́ние

jíst: jíst za dvaесть за двои́х

koupě: koupě z druhé rukyпереку́пка

kulhat: kulhat na obě nohyхрома́ть на о́бе но́ги

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м уда́ром

osmnáct: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.

přes, přese: mluvit jeden přes druhéhoговори́ть все наперебо́й

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouодни́м уда́ром уби́ть двух за́йцев

tam: pouštět jedním uchem tam, druhým venпропуска́ть ми́мо уше́й, в одно́ у́хо влета́ет, в друго́е вылета́ет

úder: Přišel úderem druhé.Пришёл ро́вно в два часа́.

ucho: jedním uchem tam, druhým venв одно́ у́хо вошло́, в друго́е вы́шло, пропуска́ть ми́мо уше́й

v, ve: Ve dvou se to lépe táhne.Одному́ хорошо́, но вдвоём лу́чше.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

želízko: mít dvě želízka v ohniста́вить на две ка́рты

židle: sedět na dvou židlíchсиде́ть ме́жду двух сту́льев

дели́ть: půlit, dělit na dvě polovinyдели́ть на́двое/попола́м

карма́н: má jednu kapsu vysypanou a druhou prázdnou, nemá nicпусто́й карма́н у кого

ко́рень: druhá/třetí odmocninaквадра́тный/куби́ческий ко́рень

ли́шний: dva rubly a něcoдва рубля́ с ли́шним

мо́лодость: druhá mízaвтора́я мо́лодость

о́чередь: po pořádku, jeden za druhým, jeden po druhémпо о́череди

рождество́: druhý svátek vánoční, svátek sv. Štěpánaвторо́й день Рождества́

роль: přen. hrát druhé housle быть на вторы́х роля́х

слу́шать: jedním uchem tam, druhým ven, poslouchat každé páté slovoслу́шать с пя́того на деся́тое

су́тки: osmačtyřicet hodin, dva dny a dvě nociдво́е су́ток

блю́до: oběd o dvou chodechобе́д из двух блюд

вдвоём: žít ve dvouжить вдвоём

верну́ться: Vrátím se asi za dvě hodiny.Верну́сь часа́ че́рез два.

второ́й: za druhé při výčtuво-вторы́х

дво́е: Byli jsme dva.Нас бы́ло дво́е.

друго́й: druhý den, následující denна друго́й день

мно́жить: násobit pět dvěmaмно́жить пять на два

мо́жно: Dá se to udělat za dva dny.Мо́жно сде́лать в два дня.

напомина́ние: druhá upomínkaвтори́чное напомина́ние

druhý: za druhé při výčtuво вторы́х

разменя́ть: vyměnit velký byt na dvaразменя́ть большу́ю кварти́ру на две

рука́: zboží z druhé rukyтова́р сре́дней руки́

ста́рше: Je o dva roky starší než já.Он ста́рше меня́ на два го́да.

счита́ться: brát v úvahu mínění druhýchсчита́ться с мне́нием други́х

том: román ve dvou svazcích, dvoudílný románрома́н в двух тома́х

тре́тья: dvě třetinyдве тре́тьих

умно́жить: (vynásobit) dva krát třiумно́жить два на три

ход: dvě hodiny chůzeдва часа́ хо́ду

баррика́да: na druhé straně barikádyпо ту сто́рону баррика́д

бузина́: jeden o koze, druhý o vozeв огоро́де бузина́, а в Кие́ве дя́дька

два: raz dva, jedna dvě velice rychleв два счёта

за́яц: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

ме́жду: mezi dvěma ohniме́жду двух огне́й

накова́льня: mezi dvěma mlýnskými kamenyме́жду мо́лотом и накова́льней

погна́ться: honit dva zajíce najednou dělat dvě věci narázпогна́ться за двумя́ за́йцами

све́чка: pálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychleжечь све́чку с обо́их концо́в

сгора́ть: Jeho boty jsou po dvou měsících na vyhození.На нём о́бувь сгора́ет в два ме́сяца.

сойти́сь: Soupeřili dva zápasníci.Сошли́сь два борца́.

стул: sedět na dvou židlíchсиде́ть ме́жду двух сту́льев

чужо́й: znát z doslechu, mít zprávu z druhé rukyс чужи́х слов говори́ть