Hlavní obsah

celá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslo) це́лоеdvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых
  2. ob.(hodina) по́лный часv celou (hodinu)в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́

Vyskytuje se v

celý: весь/кру́глый годcelý rok

číslo: натура́льное/це́лое число́přirozené/celé číslo

nota: це́лая/полови́нная/четвертна́я/восьма́я но́таcelá/půlová/čtvrťová/osminová nota

svět: во всём ми́реna celém světě

lelkovat: Безде́льничает весь день.Celý den lelkuje.

maximalizovat: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno na celou obrazovku

monitor: разверну́ть окно́ на весь экра́нzvětšit okno na celý monitor

nesvůj: Он не в свое́й таре́лке.Je celý nesvůj. není mu dobře

osypat se: У неё вы́сыпалась сыпь по всему́ те́лу.Osypala se na celém těle.

paf: Он без у́ма от неё.Je z ní celý paf.

podmanit (si): поработи́ть весь мирpodmanit si celý svět

pokrýt: покры́ть сигна́лом всю террито́риюpokrýt signálem celé území

probdít: бо́дрствовать всю ночь, провести́ бессо́нную ночьprobdít celou noc

projet: съе́здить всю Евро́пуprojet celou Evropu

předběhnout: опереди́ть на кру́гpředběhnout o celé kolo

říct: сказа́ть всю пра́вду комуříci celou pravdu komu

srdce: от всего́ се́рдцаz celého srdce

udýchaný: весь запыха́вшийсяcelý udýchaný

život: всю жизньpo celý život

bytost: всем свои́м существо́мcelou svou bytostí

čára: победи́ть/проигра́ть по всем статья́мvyhrát/prohrát na celé čáře

kolo: ора́ть во всю гло́ткуkřičet na celé kolo

nakřivo: Как раз нет!Celý nakřivo!

naruby: переверну́ть весь дом вверх дномobrátit celý dům naruby

obrátit: переверну́ть всю кварти́ру вверх дномobrátit celý byt vzhůru nohama

polámaný: Меня́ всего́ лома́ет.Jsem celý polámaný.

povědět: вы́сказать в лицо́ всю пра́вдуpovědět (celou) pravdu do očí

pryč: быть вне себя́ от чего́být (celý) pryč z čeho

rozlámaný: Меня́ всё те́ло лома́ет.Jsem celý rozlámaný.

ty: Э́то на тебя́ похо́же!To jsi celý ty!

věčnost: Би́тый час жду.Čekám celou věčnost.

число́: це́лое/действи́тельное число́celé/reálné číslo

горе́ть: Больно́й весь гори́т.Pacient celý hoří. má vysokou teplotu

душа́: от всей души́/всей душо́йz celého srdce, upřímně

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

пот: весь в поту́celý zpocený

протанцева́ть: протанцева́ть весь ве́черprotancovat celý večer

разверну́ть: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno, zvětšit okno na celou obrazovku

растяну́ть: растяну́ть фон на весь экра́нroztáhnout pozadí na celou obrazovku

сиде́ть: сиде́ть це́лый день до́маtrčet/dřepět celý den doma

ваго́н: ваго́н и теле́жкаfůra, celý vagon

ломо́та: У меня́ ломо́та во всем те́ле.Bolí mne celý člověk.

овца́: И во́лки сы́ты и о́вцы це́лы.Vlk se nažral a koza zůstala celá.

разби́тый: чу́вствовать себя́ разби́тымcítit se celý rozlámaný, být strašně unavený

растрёпанный: быть в растрёпанных чу́вствахbýt celý nesvůj

celá: в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́v celou (hodinu)