Hlavní obsah

celý

Přídavné jméno

  1. (úplný, veškerý) це́лый, весь, кру́глыйcelý světвесь мирCos dělal celý den?Что ты де́лал весь день?po celý rokв тече́ние всего́ го́даcelý rokвесь/кру́глый годcelé jméno úplnéпо́лное и́мя, фами́лия и́мя о́тчество Ф. И. О., и́мя по́лностьюmat. celé čísloце́лое число́
  2. (v celku, neporušený) це́лый
  3. expr.(všecek, ve velkém množství) весьcelý mokrýвесь мо́крыйcelou věčnostце́лую ве́чность, век

Vyskytuje se v

celá: v celou (hodinu)в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́

číslo: přirozené/celé čísloнатура́льное/це́лое число́

nota: celá/půlová/čtvrťová/osminová notaце́лая/полови́нная/четвертна́я/восьма́я но́та

svět: na celém světěво всём ми́ре

celá: dvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых

délka: po celé délceна всём протяже́нии

jmění: vydělat (celé) jměníсде́лать состоя́ние

lelkovat: Celý den lelkuje.Безде́льничает весь день.

maximalizovat: maximalizovat okno na celou obrazovkuразверну́ть окно́ на весь экра́н

monitor: zvětšit okno na celý monitorразверну́ть окно́ на весь экра́н

necelý: Pracoval necelý rok.Отрабо́тал ме́нее го́да.

nesvůj: Je celý nesvůj. není mu dobřeОн не в свое́й таре́лке.

osypat se: Osypala se na celém těle.У неё вы́сыпалась сыпь по всему́ те́лу.

paf: Je z ní celý paf.Он без ума́ от неё.

podmanit (si): podmanit si celý světпоработи́ть весь мир

pokrýt: pokrýt signálem celé územíпокры́ть сигна́лом всю террито́рию

pokrýt: pokrýt celou podlahu kobercemзастла́ть весь пол ковро́м

probdít: probdít celou nocбо́дрствовать всю ночь, провести́ бессо́нную ночь

projet: projet celou Evropuсъе́здить всю Евро́пу

předběhnout: předběhnout o celé koloопереди́ть на кру́г

říct: říci celou pravdu komuсказа́ть всю пра́вду кому

srdce: z celého srdceот всего́ се́рдца

udýchaný: celý udýchanýвесь запыха́вшийся

život: po celý životвсю жизнь

život: Učit se musíš celý život.Век живи́ - век учи́сь.

bytost: celou svou bytostíвсем свои́м существо́м

čára: vyhrát/prohrát na celé čářeпобеди́ть/проигра́ть по всем статья́м

kolo: křičet na celé koloора́ть во всю гло́тку

kolo: smát se na celé koloсмея́ться вовсю́

nakřivo: Celý nakřivo!Как раз нет!

naruby: obrátit celý dům narubyпереверну́ть весь дом вверх дном

obrátit: obrátit celý byt vzhůru nohamaпереверну́ть всю кварти́ру вверх дном

polámaný: Jsem celý polámaný.Меня́ всего́ лома́ет.

pryč: být (celý) pryč z čehoбыть вне себя́ от чего́

rozlámaný: Jsem celý rozlámaný.Меня́ всё те́ло лома́ет.

ty: To jsi celý ty!Э́то на тебя́ похо́же!

věčnost: Čekám celou věčnost.Би́тый час жду.

краса́: во всей красе́v celé své kráse

число́: це́лое/действи́тельное число́celé/reálné číslo

вы́литый: Он вы́литый па́па.Je (to) celý tatínek.

горе́ть: Больно́й весь гори́т.Pacient celý hoří. má vysokou teplotu

душа́: от всей души́z celého srdce, upřímně

кру́глый: кру́глый годcelý rok

кру́глый: кру́глые су́ткиcelý den, celých 24 hodin

нервя́к: весь на нервяке́celý nervózní

отрабо́тать: Отрабо́тал ме́нее года.Pracoval necelý rok.

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

пот: весь в поту́celý zpocený

протанцева́ть: протанцева́ть весь ве́черprotancovat celý večer

разверну́ть: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno, zvětšit okno na celou obrazovku

растяну́ть: растяну́ть фон на весь экра́нroztáhnout pozadí na celou obrazovku

сиде́ть: сиде́ть це́лый день до́маtrčet/dřepět celý den doma

трясти́: Меня́ всего́ трясёт.Celý se třesu.

фи́бра: фи́брами души́z celé duše

ваго́н: ваго́н и теле́жкаfůra, celý vagon

ломо́та: У меня́ ломо́та во всем те́ле.Bolí mě celý člověk.

овца́: И во́лки сы́ты и о́вцы це́лы.Vlk se nažral a koza zůstala celá.

разби́тый: чу́вствовать себя́ разби́тымcítit se celý rozlámaný, být strašně unavený

растрёпанный: быть в растрёпанных чу́вствахbýt celý nesvůj