Hlavní obsah

pravý

Přídavné jméno

  1. (na pravé straně) пра́выйpravá ruka/nohaпра́вая рука́/нога́pravé křídloпра́вое крыло́
  2. (pravicový) пра́вый
  3. (jaký má být, opravdový) настоя́щий, правди́выйpravé zlatoсаморо́дное зо́лотоpravá láskaнастоя́щая любо́вьtext. pravé hedvábíнатура́льный шёлк
  4. (jedině správný, náležitý) настоя́щий, и́стинныйpřijít v pravý okamžikприйти́ как раз во́время
  5. (jaký opravdu je, skutečný) и́стинный, настоя́щийv pravém smyslu slovaв по́лном смы́сле сло́ваpravý opak koho/čehoпо́лная противополо́жность кого/чего
  6. (úhel) прямо́йpravý úhelпрямо́й у́гол

Vyskytuje se v

hák: pravý/levý hákхук спра́ва/сле́ва

neštovice: med. pravé neštoviceнатура́льная/чёрная о́спа

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyпра́вило пра́вой/ле́вой руки́

úhel: ostrý/tupý/pravý úhelо́стрый/тупо́й/прямо́й у́гол

z, ze: z pravé/levé stranyс пра́вой/ле́вой стороны́, спра́ва/сле́ва

zlato: pravé/ryzí zlatoчи́стое зо́лото

zlomek: (ne)pravý zlomek(не)пра́вильная дробь

brnět: Brní mě pravá noha.У меня́ онемева́ет пра́вая нога́.

naštípnout: Naštípl pravou lyži.У него́ пра́вая лы́жа тре́снула.

poledne: v pravé poledneро́вно в по́лдень, в са́мый по́лдень

síň: levá/pravá srdeční síňле́вое/пра́вое предсе́рдие

smysl: v pravém/dobrém/užším smyslu slovaв по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ва

srdce: Má srdce na pravém místě.У него́ есть се́рдце.

jméno: nazývat věci pravými jményназыва́ть ве́щи свои́ми имена́ми

nazývat: nazývat věci pravými jményназыва́ть ве́щи свои́ми имена́ми

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményназва́ть ве́щи свои́ми имена́ми

popadnout: popadnout co za pravý konecпра́вильно подойти́ к де́лу

tvář: ukázat svou pravou tvářпоказа́ть своё и́стинное лицо́

груздь: груздь настоя́щийryzec pravý

рука́: попа́сть под горя́чую ру́куpřijít v nepravou chvíli

у́гол: прямо́й у́голpravý úhel

зае́хать: зае́хать в пра́вую полосу́zařadit se do pravého (jízdního) pruhu

зерни́стый: зерни́стая икра́pravý kaviár

по́лдень: ро́вно в по́лденьv pravé poledne

изве́стность: привести́ в изве́стностьobjasnit, vysvětlit, uvést na pravou míru co

назва́ть: назва́ть ве́щи свои́ми имена́миnazvat věci pravými jmény

свой: называ́ть ве́щи свои́ми имена́миnazývat věci pravými jmény