Hlavní obsah

свой

Zájmenoсвоя́, своё, свои́

  1. по-сво́ему po svém, podle svého udělat ap.

Vyskytuje se v

вре́мя: všechno má svůj časвсему́ своё вре́мя

горб: poznat na vlastní kůžiна своём горбу́ испыта́ть

извине́ние: poprosit o odpuštění, nabídnout omluvu, omluvit seпринести́ свои́ извине́ния

монасты́рь: jiný kraj, jiný mrav je třeba se přizpůsobitв чужо́й монасты́рь со свои́м уста́вом не хо́дят

оста́ться: držet se svého názoru, stát si za svýmоста́ться при своём мне́нии

отчёт: vysvětlit své chováníдать отчёт в свои́х посту́пках

ребя́та: naši(nci)свои́ ребя́та

род: svým způsobemв своём ро́де

сам: (být) celý nesvůjсам не свой кто

самова́р: nosit dříví do lesaв Ту́лу со свои́м самова́ром е́хать

свой: po svém, podle svého udělat ap.по-сво́ему

таре́лка: nebýt ve své kůži kdo, necítit se dobřeне в свое́й таре́лке кто

ум: zbláznit se, pominout se, zešíletне в своём уме́

хозя́ин: člověk držící slovoхозя́ин своего́ сло́ва

ша́йка: jedna bandaсвоя́ ша́йка-ле́йка

ше́я: vzít si na krk, starat se kohoна свою́ ше́ю

возлюби́ть: Miluj bližního svého. Возлюби́ бли́жнего своего́.

настоя́ть: stát si na svémнастоя́ть на своём

обрати́ть: upnout své city ke komu/čemu na koho/coобрати́ть свои́ чу́вства на кого/что

о́чередь: co se mě týče, pokud jde o měв свою́ о́чередь

пере́ть: jít po svýchпере́ть на свои́х двои́х

пожи́тки: sebrat si svých pět švestek/své saky pakyсобра́ть свои́ пожи́тки

сло́во: vzít svá slova zpětвзять свои́ слова́ обра́тно

боле́ть: fandit svému družstvuболе́ть за свою́ кома́нду

взгляд: vyjádřit své názoryвы́сказать свои́ взгля́ды

восхище́ние: vyjádřit své nadšeníвы́разить своё восхище́ние

враща́ться: Země se otáčí kolem své osy.Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.

всю́ду: Do všeho strká nos.Всю́ду суёт свой нос.

вы́сказать: vyslovit svou myšlenkuвы́сказать свою́ мысль

де́ло: (dobře) ovládat svou profesiхорошо́ знать своё де́ло

за́мысел: zrealizovat svůj plánосуществи́ть свой за́мысел

знать: rozumět své práci, ovládat svou práciзнать своё де́ло

интере́с: hájit své zájmyзащища́ть свои́ интере́сы

исто́рия: psát memoáryписа́ть исто́рию свое́й жи́зни

концентри́ровать: soustředit se na coконцентри́ровать своё внима́ние на чём

наста́ивать: trvat na svém, prosazovat svouнаста́ивать на своём

несогла́сие: vyjádřit svůj nesouhlasвы́разить своё несогла́сие

организова́ть: zorganizovat si svůj pracovní denорганизова́ть свой рабо́чий день

отстоя́ть: uhájit svá právaотстоя́ть свои́ права́

подве́ргнуть: ohrozit svůj životподве́ргнуть свою́ жизнь опа́сности

риск: na vlastní nebezpečíна свой страх и риск

своё: Své už jsem řekl.Я своё уже́ сказа́л.

созна́ться: přiznat svou chybuсозна́ться в свое́й оши́бке

стихи́я: být ve svém živluбыть в свое́й сти́хии

твёрдо: neoblomně trvat na svém (názoru)твёрдо настоя́ть на своём

то́чка: Každý má svůj názor.У ка́ждого своя́ то́чка зре́ния.

шку́ра: zachraňovat si (svou) kůži спаса́ть свою́ шку́ру

шуме́ть: vytrubovat všude své úspěchyшуме́ть о свои́х успе́хах

ве́рить: nevěřit vlastním uším/očímне ве́рить свои́м уша́м/глаза́м

внести́: přispět svou troškou do mlýnaвнести́ свою́ ле́пту

вся́кий: Každému co zasluhuje!, Každému co mu patří!Вся́кому своё!

глаз: na vlastní očiсвои́ми глаза́ми

дурь: Každý má svoje vrtochy.У вся́кого своя́ дурь в голове́.

звезда́: věřit ve svou (šťastnou) hvězduве́рить в свою́ звезду́

змея́: hřát si hada na prsouотогре́ть зме́ю на свое́й груди́

изве́дать: má už mnoho za sebouмно́гое изве́дал на своём ве́ку

ка́рта: přen. ukázat karty, vyjít s barvou venраскры́ть свои́ ка́рты

колоко́льня: nevidět dál, než na špičku svého nosuсо свое́й колоко́льни смотре́ть

кре́сло: přijít o svou židliлиши́ться своего́ кре́сла

кузне́ц: Člověk je svého štěstí strůjce.Челове́к кузне́ц своего́ сча́стья.

кули́к: Každá liška chválí svůj ocas.Всяк кули́к своё боло́то хва́лит.

мышь: Všude má své známé.Под ка́ждой кры́шей свои́ мы́ши.

назва́ть: nazvat věci pravými jményназва́ть ве́щи свои́ми имена́ми

о́вощи: Všechno má (svůj) čas.Вся́кому о́вощу свой сезо́н.

па́лец: znát koho/co jako své botyзнать кого/что как свои́ пять па́льцев

плечо́: unést na svých bedrech coвы́нести на свои́х плеча́х что

поле́зть: začít se plést do cizích věcíполе́зть не в своё де́ло

пять: znát jako své botyзнать как свои́ пять па́льцев

распахну́ть: odhalit své nitro, otevřít se komuраспахну́ть свою́ ду́шу перед кем

руба́шка: Bližší košile než(li) kabát.Своя́ руба́шка бли́же к те́лу.

руча́ться: Ručím za něho vlastní hlavou.Руча́юсь свое́й голово́й за него́.

са́ни: Nestrkej nos, kam nemáš., Nechoď s pány na led.Не в свои́ са́ни не сади́сь.

сверчо́к: Ševče, drž se svého kopyta., Každý si hleď svého.Всяк сверчо́к знай свой шесто́к.

скорлупа́: stáhnout se do své ulity, zavřít se do svého světaуйти́ в свою́ скорлупу́

со́лнце: najít své místo pod sluncemнайти́ своё ме́сто под со́лнцем

тропа́: jít vlastní cestou v životě ap.идти́ свое́й тропо́й

cit: tajit své city před kýmскрыва́ть свои́ чу́вства от кого

čas: svého časuв своё вре́мя

dosáhnout: dosáhnout svéhoвзять своё, доби́ться своего́

hledisko: posuzovat co z osobního hlediskaрассма́тривать что со свое́й то́чки зре́ния

místo: člověk na svém místěчелове́к на своём ме́сте

na: trvat na svémнаста́ивать на своём

přítomnost: poctít svojí přítomností koho/coпочти́ть свои́м прису́тствием кого/что

režie: ve vlastní režiiна сво́й счёт

se, si: uzavřít se do své ulityспря́таться в свою́ скорлупу́

svůj, svá, své, svoje: trvat na svémнастоя́ть на своём

vlastní: na vlastní nebezpečíна свой страх и риск

záštita: převzít záštitu nad kým/čímвзять под своё покрови́тельство кого/что

změnit: změnit názorизмени́ть своё мне́ние, переубеди́ться

zpytovat: zpytovat svědomíиссле́довать (свою́) со́весть

alibi: dokázat své alibiдоказа́ть своё а́либи

cizí: plést se do cizích věcíлезть не в своё де́ло

čin: odpovídat za své činyотвеча́ть за свои́ посту́пки

взять: vzít do svých rukou co záležitost ap.взять в свои́ ру́ки

dbát: dbát o své zdravíзабо́титься о своём здоро́вье

dělat: dělat svou práciде́лать/выполня́ть свою́ рабо́ту

doplnit: Doplnil si vědomosti.Он попо́лнил свои́ зна́ния.

držet se: držet se svých zásadприде́рживаться свои́х при́нципов

forma: udržovat si formuподде́рживать свою́ фо́рму

hájit: hájit své zájmyзащища́ть свои́ интере́сы

iniciativa: převzít iniciativuзахвати́ть инициати́ву (в свои́ ру́ки)

jednání: zodpovídat za své jednáníотвеча́ть за свои́ посту́пки

jmenovat: jmenovat svého nástupceназна́чить своего́ прее́мника

kandidatura: stáhnout svou kandidaturuснять свою́ кандидату́ру

kazit: kazit si reputaciпо́ртить свою́ репута́цию

míchat se: míchat se do cizích věcíлезть не в своё де́ло

milovat: milovat svou vlastлюби́ть свою́ Ро́дину

naparovat se: Naparoval se svými úspěchy.Кичи́лся свои́ми успе́хами.

nastudovat: nastudovat svou roliразучи́ть свою́ роль

nebezpečí: na vlastní nebezpečíна свой страх и риск

nedodržet: nedodržet slovoотступи́ться от своего́ сло́ва

nesvůj: Je celý nesvůj. není mu dobřeОн не в свое́й таре́лке.

neuznat: neuznat svou vinuне созна́ть свою́ вину́

ničit: ničit (si) zdravíпо́ртить/гро́бить (своё) здоро́вье

odpovědnost: přihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.призна́ть свою́ отве́тственность, заяви́ть о свое́й отве́тственности за что

otáčet se: Země se otáčí kolem své osy.Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.

ovládat: ovládat svou profesiхорошо́ знать своё де́ло

pamatovat (si): Pamatujte na své zdraví.По́мните о своём здоро́вье.

pelech: vylézt ze svého pelechuвы́браться из своего́ ло́говища

platit: draze platit za své chybyдо́рого распла́чиваться за свои́ оши́бки

plnit: plnit svůj účelсоотве́тствовать своему́ назначе́нию

po: po svémпо-сво́ему

počínání: vysvětlit své počínáníобъясни́ть свой посту́пок/своё поведе́ние

podělit se: podělit se s kým o zkušenostподели́ться с кем свои́м о́пытом

podstata: ve své podstatěв свое́й су́щности, по нату́ре

popíchnout: popíchnout svého koněпришпо́рить свою́ ло́шадь

popírat: popírat svou vinuотрица́ть свою́ вину́

popohnat: popohnat svou záležitostпротолкну́ть своё де́ло

poradit se: poradit se svým právníkemпосове́товаться со свои́м адвока́том

potřebovat: Všechno potřebuje svůj čas.Всему́ своё вре́мя.

povědět: povědět svými slovyпересказа́ть, рассказа́ть свои́ми слова́ми

prohloubit: prohloubit své znalostiуглуби́ть свои́ зна́ния

prosadit: prosadit svou (vůli)настоя́ть на своём