Hlavní obsah

своё

Podstatné jméno, rod střední-его́

Vyskytuje se v

взять: взять в свои́ ру́киvzít do svých rukou co záležitost ap.

вре́мя: всему́ своё вре́мяvšechno má svůj čas

горб: на своём горбу́ испыта́тьpoznat na vlastní kůži

извине́ние: принести́ свои́ извине́нияpoprosit o odpuštění, nabídnout omluvu, omluvit se

монасты́рь: в чужо́й монасты́рь со свои́м уста́вом не хо́дятjiný kraj, jiný mrav je třeba se přizpůsobit

оста́ться: оста́ться при своём мне́нииdržet se svého názoru, stát si za svým

отчёт: дать отчёт в свои́х посту́пкахvysvětlit své chování

ребя́та: свои́ ребя́таnaši(nci)

род: в своём ро́деsvým způsobem

род: своего́ ро́даsvého druhu

самова́р: в Ту́лу со свои́м самова́ром е́хатьnosit dříví do lesa

свой: по-сво́емуpo svém, podle svého udělat ap.

ум: не в своём уме́zbláznit se, pominout se, zešílet

хозя́ин: хозя́ин своего́ сло́ваčlověk držící slovo

возлюби́ть: Возлюби́ бли́жнего своего́.Miluj bližního svého.

настоя́ть: настоя́ть на своёмstát si na svém

обрати́ть: обрати́ть свои́ чу́вства на кого/чтоupnout své city ke komu/čemu na koho/co

пере́ть: пере́ть на свои́х двои́хjít po svých

пожи́тки: собра́ть свои́ пожи́ткиsebrat si svých pět švestek/své saky paky

сло́во: взять свои́ слова́ обра́тноvzít svá slova zpět

взгляд: вы́сказать свои́ взгля́дыvyjádřit své názory

восхище́ние: вы́разить своё восхище́ниеvyjádřit své nadšení

глаз: свои́ми глаза́миna vlastní oči

де́ло: хорошо́ знать своё де́ло(dobře) ovládat svou profesi

знать: знать своё де́лоrozumět své práci

интере́с: защища́ть свои́ интере́сыhájit své zájmy

концентри́ровать: концентри́ровать своё внима́ние на чёмsoustředit se na co

мана́тки: Собира́й свои́ мана́тки.Seber si své saky paky.

наста́ивать: наста́ивать на своёмtrvat na svém, prosazovat svou

несогла́сие: вы́разить своё несогла́сиеvyjádřit svůj nesouhlas

отстоя́ть: отстоя́ть свои́ права́uhájit svá práva

свой: Всему́ своё вре́мя.Všechno má svůj čas.

твёрдо: твёрдо настоя́ть на своёмneoblomně trvat na svém (názoru)

черёд: Всё идёт свои́м чередо́м.Všechno jde hladce/klape.

шуме́ть: шуме́ть о свои́х успе́хахvytrubovat všude své úspěchy

ве́рить: не ве́рить свои́м уша́м/глаза́мnevěřit vlastním uším/očím

вся́кий: Вся́кому своё!Každému co zasluhuje!, Každému co mu patří!

изве́дать: мно́гое изве́дал на своём ве́куmá už mnoho za sebou

ка́рта: раскры́ть свои́ ка́ртыpřen. vyložit karty, vyjít s barvou ven

кре́сло: лиши́ться своего́ кре́слаpřijít o svou židli

кузне́ц: Челове́к кузне́ц своего́ сча́стья.Člověk je svého štěstí strůjce.

мышь: Под ка́ждой кры́шей свои́ мы́ши.Všude má své známé.

назва́ть: назва́ть ве́щи свои́ми имена́миnazvat věci pravými jmény

па́лец: знать кого/что как свои́ пять па́льцевznát koho/co jako své boty

плечо́: вы́нести на свои́х плеча́х чтоunést na svých bedrech co

поле́зть: поле́зть не в своё де́лоzačít se plést do cizích věcí

пять: знать как свои́ пять па́льцевznát jako své boty

са́ни: Не в свои́ са́ни не сади́сь.Nestrkej nos, kam nemáš.

свой: называ́ть ве́щи свои́ми имена́миnazývat věci pravými jmény

cit: tajit své city před kýmскрыва́ть свои́ чу́вства от кого

čas: svého časuв своё вре́мя

dosáhnout: dosáhnout svéhoвзять своё, доби́ться своего́

místo: člověk na svém místěчелове́к на своём ме́сте

na: trvat na svémнаста́ивать на своём

přítomnost: poctít svojí přítomností koho/coпочти́ть свои́м прису́тствием кого/что

svůj, svá, své, svoje: trvat na svémнастоя́ть на своём

záštita: převzít záštitu nad kým/čímвзять под своё покрови́тельство кого/что

změnit: změnit názorизмени́ть своё мне́ние, переубеди́ться

alibi: dokázat své alibiдоказа́ть своё а́либи

cizí: plést se do cizích věcíлезть не в своё де́ло

čin: odpovídat za své činyотвеча́ть за свои́ посту́пки

dbát: dbát o své zdravíзабо́титься о своём здоро́вье

doplnit: Doplnil si vědomosti.Он попо́лнил свои́ зна́ния.

držet se: držet se svých zásadприде́рживаться свои́х при́нципов

hájit: hájit své zájmyзащища́ть свои́ интере́сы

hledět: Hleď si svého!Занима́йся свои́ми дела́ми!

iniciativa: převzít iniciativuзахвати́ть инициати́ву (в свои́ ру́ки)

jednání: zodpovídat za své jednáníотвеча́ть за свои́ посту́пки

jmenovat: jmenovat svého nástupceназна́чить своего́ прее́мника

míchat se: míchat se do cizích věcíлезть не в своё де́ло

naparovat se: Naparoval se svými úspěchy.Кичи́лся свои́ми успе́хами.

nedodržet: nedodržet slovoотступи́ться от своего́ сло́ва

ničit: ničit (si) zdravíпо́ртить/гро́бить (своё) здоро́вье

ovládat: ovládat svou profesiхорошо́ знать своё де́ло

pamatovat (si): Pamatujte na své zdraví.По́мните о своём здоро́вье.

pelech: vylézt ze svého pelechuвы́браться из своего́ ло́говища

platit: draze platit za své chybyдо́рого распла́чиваться за свои́ оши́бки

plnit: plnit svůj účelсоотве́тствовать своему́ назначе́нию

po: po svémпо-сво́ему

počínání: vysvětlit své počínáníобъясни́ть свой посту́пок/своё поведе́ние

podělit se: podělit se s kým o zkušenostподели́ться с кем свои́м о́пытом

popohnat: popohnat svou záležitostпротолкну́ть своё де́ло

poradit se: poradit se svým právníkemпосове́товаться со свои́м адвока́том

potřebovat: Všechno potřebuje svůj čas.Всему́ своё вре́мя.

povědět: povědět svými slovyпересказа́ть, рассказа́ть свои́ми слова́ми

prohloubit: prohloubit své znalostiуглуби́ть свои́ зна́ния

prosadit: prosadit svou (vůli)настоя́ть на своём

prozradit: prozradit spolupachatele/tajemstvíвы́дать свои́х соо́бщников/та́йну

přecenit: přecenit své sílyпереоцени́ть свои́ си́лы

předat: předat žezlo svému nástupciпереда́ть ски́петр своему́ насле́днику