Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) со́бственный, сво́й(ственный)
  2. (výhradně patřící, související) со́бственныйdo vlastních rukouв со́бственные ру́киna vlastní nebezpečíна свой страх и риск
  3. (citově patřící k někomu) со́бственный, свой
  4. (pokrevní) родно́й, кро́вныйvlastní matkaродна́я мать
  5. (osobně vytvořený) со́бственныйsport. vlastní gólавтого́лvlastní životopisавтобиогра́фия
  6. (tvořící podstatu) настоя́щий, по́длинный, со́бственный

Vyskytuje se v

branka: vlastní brankaгол в со́бственные воро́та, автого́л

bratr: vlastní/nevlastní bratrродно́й/сво́дный брат

dítě: nemanželské/nevlastní dítěвнебра́чный/неродно́й ребёнок

gól: vlastní gólавтого́л, гол в со́бственные воро́та

nevlastní: nevlastní matkaнеродна́я мать, ма́чеха

nevlastní: nevlastní otecо́тчим

pocítit: pocítit na vlastní kůžiиспыта́ть на со́бственной шку́ре

režie: ve vlastní režiiна сво́й счёт

ruka: do vlastních rukouв со́бственные ру́ки

dcera: vlastní/nevlastní dceraродна́я/неродна́я дочь

doručit: doručit do vlastních rukouвручи́ть ли́чно

iniciativa: z vlastní iniciativyпо со́бственной инициати́ве

matka: vlastní/adoptivní matkaродна́я/приёмная мать

nebezpečí: na vlastní nebezpečíна свой страх и риск

nevlastní: nevlastní sestraсво́дная сестра́

nevlastní: nevlastní synпа́сынок

nevlastní: nevlastní dceraпа́дчерица

oko: na vlastní očiсо́бственными глаза́ми, воо́чию

otec: vlastní/nevlastní otecродно́й/приёмный оте́ц

podpis: vlastnoruční/vlastní podpisсобственнору́чная/ли́чная по́дпись

propustit: propustit na vlastní žádostуво́лить по со́бственному жела́нию

přesvědčit se: přesvědčit se na vlastní kůžiубеди́ться на ли́чном о́пыте

přičinění: vlastní přičiněníсо́бственное стара́ние

přičinění: bez (vlastního) přičiněníбез (со́бственных) уси́лий/стара́ний

ruka: podepsat se vlastní rukouсобственнору́чно подписа́ть

sestra: vlastní/nevlastní sestraродна́я/сво́дная сестра́

syn: nevlastní synпа́сынок

šťáva: dusit maso ve vlastní šťávěгото́вить мя́со в со́бственном соку́

utvořit: utvořit si vlastní názorсформирова́ть своё со́бственное мне́ние

uvážení: podle vlastního uváženíпо своему́ усмотре́нию

vstup: Vstup na vlastní nebezpečí.Вход на сво́й страх и риск.

vůle: udělat co z vlastní vůleсде́лать что по со́бственному жела́нию

zakusit: zakusit co na vlastní kůžiиспыта́ть что на со́бственной шку́ре

zásoba: z vlastních zásobиз со́бственных припа́сов

zkušenost: z vlastní zkušenostiпо со́бственному о́пыту

žádost: rozvázání pracovního poměru na vlastní žádostрасторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́нию

kůže: pocítit na vlastní kůžiиспыта́ть на со́бственной шку́ре

okusit: okusit co na vlastní kůžiиспыта́ть что на со́бственной шку́ре

pěst: na vlastní pěstв одино́чку, на свой страх (и риск)

postavit se: postavit se na vlastní nohyвстать на со́бственные но́ги

poznat: poznat na vlastní kůžiиспыта́ть на со́бственной шку́ре

právo: vzít právo do vlastních rukouвзять пра́во в со́бственные ру́ки

slyšet: Slyšel jsem to na vlastní uši.Я э́то слы́шал со́бственными уша́ми.

stát: stát na vlastních nohouкре́пко стоя́ть на нога́х

ucho: nevěřit vlastním ušímне ве́рить свои́м уша́м

vařit se: vařit se ve vlastní šťávěвари́ться в со́бственном соку́