Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

  1. (být na nohou, vzpřímený) стоя́тьstát ve frontě na coстоя́ть в о́череди за чемstát na špičkách/jedné nozeстоя́ть на цы́почках/одно́й но́геstát v pozoruстоя́ть сми́рно
  2. (o předmětech) стоя́ть, находи́тьсяVlasy stojí hrůzou.Во́лосы ды́бом стоя́т.
  3. zhrub.(penis) стоя́ть
  4. (nehýbat se) стоя́ть, останови́тьсяHodiny stojí.Часы́ останови́лись.
  5. (zaujímat místo) стоя́ть, находи́ться, бытьstát stranou čehoстоя́ть в стороне́ чегоstát po boku kohoстоя́ть на стороне́ когоstát v čele čehoвозглавля́ть что, стоя́ть во главе́ чего
  6. přen.(před rozhodnutím ap.) (пред)стоя́ть, находи́ться, бытьstát před problémem/úkolemстоя́ть пе́ред пробле́мой/зада́нием
  7. (podporovat někoho) защища́ть, подде́рживать когоstát při komока́зывать подде́ржку комуstát při soběподде́рживать друг дру́га
  8. (přát si) o koho/co интересова́ться кем/чем, прикла́дывать значе́ние чему, хоте́ть кого/чтоNení o co stát!Не́ о чем жале́ть!

Vyskytuje se v

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло

členský: členský státстрана́-член, госуда́рство-член

hlava: hlava státuглава́ госуда́рства

mimo: stát mimo nezúčastnit seстоя́ть в стороне́, не уча́ствовать

neutrální: neutrální státнейтра́льное госуда́рство

odluka: odluka církve od státuотделе́ние це́ркви от госуда́рства

podívání (se): stát za podíváníзаслу́живать внима́ния

pozor: stát v pozoruстоя́ть сми́рно

spojený: Spojené státy americkéСоединённые шта́ты Аме́рики, США

společenství: Společenství nezávislých státůСодру́жество Незави́симых Госуда́рств

zařezaný: stát jako zařezanýстоя́ть как пень

by: Co by se stalo, kdyby...?Что бы случи́лось, е́сли...?

čelo: stát čelem ke komu/čemuстоя́ть лицо́м к кому/чему

houby: Stojí to za houby.Вы́еденного яйца́ не сто́ит., Ло́маного гроша́ не сто́ит.

chyba: Stala se chyba.Оши́бка вы́шла.

kormidlo: stát u kormidlaстоя́ть за штурва́лом

leccos: Může se stát leccos.Вся́кое быва́ет.

minimálně: Stojí to minimálně tři tisíce rublů.Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.

mystifikace: stát se obětí mystifikaceоказа́ться же́ртвой мистифика́ции

nástupnický: nástupnický státгосуда́рство-прее́мник

pouhý: Stojí to pouhých sto rublů.Э́то сто́ит то́лько сто рубле́й.

povšimnutí: Stojí to za povšimnutí.На э́то сто́ит обрати́ть внима́ние.

prachy: stát šílené prachyсто́ить бе́шеные ба́бки

prd: Stojí to za prd.Дела́ дерьмо́вые.

propadnout: propadnout státuпоступи́ть в со́бственность госуда́рства

reprezentovat: reprezentovat státпредставля́ть госуда́рство

řeč: Nestojí to ani za řeč.Об э́том и говори́ть не сто́ит.

řídit: řídit stát/podnikуправля́ть госуда́рством/предприя́тием

stát se: stát se členemстать чле́ном, вступи́ть в соста́в

stát se: stát se dospělýmповзросле́ть

stát se: Stalo se zvykem ...Вошло́ в привы́чку...

stát se: Co se stalo?Что случи́лось?

stát se: Nic se nestalo.Ничего́ не случи́лось., Всё в поря́дке.

stát se: Stala se nehoda.Произошла́ ава́рия.

stát se: Nikomu se nic nestalo.Ни с кем ничего́ не случи́лось.

špička: stát na špičkáchстоя́ть на цы́почках

účastnický: účastnický státгосуда́рство-уча́стник

úřední: úřední jazyk (státu)официа́льный язы́к (госуда́рства)

uvážení: To stojí za uvážení.Э́то сто́ит размышле́ний.

úžas: stát v němém úžasu nad čímостанови́ться в изумле́нии перед чем

vnitřní: vnitřní záležitosti státuвну́тренние дела́ страны́

zázrak: Stal se zázrak.Соверши́лось чу́до.

zkamenělý: Stál jako zkamenělý.Он сло́вно окамене́л.

zkouška: Za zkoušku to stojí.Сто́ит попыта́ться.

zmínka: To nestojí za zmínku.Не сто́ит об э́том говори́ть.

bačkora: Stojí to za starou bačkoru.Э́то не сто́ит вы́еденного яйца́.

bok: stát komu po bokuстоя́ть на стороне́ кого

hovno: stojí to za hovnoдела́ дерьмо́вые

nad, nade: neustále stát nad kým dohlížetдосма́тривать за кем

propast: stát nad propastíстоя́ть на краю́ про́пасти

přibitý: Stojí jako přibitý.Он стои́т как вко́панный.

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníПожа́луйста., Не́ за что.

rozcestí: stát na rozcestíстоя́ть на распу́тье

sloup: stát jako solný sloupстоя́ть как столб

solný: stát jako solný sloupстоя́ть как вко́панный

stranou: stát stranouостава́ться в стороне́

střelit: Stůj, nebo střelím.Стоя́ть, стреля́ю.

šílený: hovor. stát šílený prachyстоя́ть бе́шеные ба́бки

vidění: Stojí to za vidění.Э́то сто́ит ви́деть.

za: stát si za svýmстоя́ть на своём

zastavit: Zastavit stát!Стой!

zlámaný: nestát za zlámanou grešliни гроша́ не сто́ить

zůstávat: Nad tím zůstává rozum stát.Э́то уму́ не постижи́мо.

вы́тяжка: стоя́ть на вы́тяжкуstát v pozoru

копе́йка: копе́йки сто́итstojí to pár halířů, je to levné

лета́: войти́ в лета́dospět, stát se dospělým

настоя́ть: настоя́ть на своёмstát si na svém

тоталита́рный: тоталита́рное госуда́рствоtotalitní stát

фо́кус: попа́сть в фо́кус внима́нияstát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmu

беда́: Случи́лась беда́.Stalo se neštěstí.

быва́ть: В жи́зни вся́кое быва́ет.V životě se stane ledacos!

многонациона́льный: многонациона́льное госуда́рствоmnohonárodnostní stát

найти́: Что на тебя́ нашло́?Co se ti stalo?, Co ti je?

плёвый: Э́то плёвое де́ло.To je maličkost., To nestojí za řeč.

привы́чка: вошло́ в привы́чкуstalo se zvykem

произойти́: Что здесь произошло́?Co se tady stalo?

скве́рно: Дела́ иду́т скве́рно.Nestojí to za nic., Jde to mizerně.

ско́лько: Ско́лько (э́то) сто́ит?Kolik (to) stojí?

случи́ться: Что случи́лось?Co se stalo?

сто́ить: Ско́лько э́то сто́ит?Kolik to stojí?

столб: стоя́ть столбо́мstát jako sloup, nehýbat se

стрясти́сь: Что стрясло́сь?Co se stalo?