Hlavní obsah

stát

Vyskytuje se v

co: во что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́илоstůj co stůj

členský: страна́-член, госуда́рство-членčlenský stát

hlava: глава́ госуда́рстваhlava státu

mimo: стоя́ть в стороне́, не уча́ствоватьstát mimo nezúčastnit se

neutrální: нейтра́льное госуда́рствоneutrální stát

odluka: отделе́ние це́ркви от госуда́рстваodluka církve od státu

podívání (se): заслу́живать внима́нияstát za podívání

pozor: стоя́ть сми́рноstát v pozoru

spojený: Соединённые шта́ты Аме́рики, СШАSpojené státy americké

společenství: Содру́жество Незави́симых Госуда́рствSpolečenství nezávislých států

stát: Во́лосы ды́бом стоя́т.Vlasy stojí hrůzou.

zařezaný: стоя́ть как пеньstát jako zařezaný

by: Что бы случи́лось, е́сли...?Co by se stalo, kdyby...?

čelo: стоя́ть лицо́м к кому/чемуstát čelem ke komu/čemu

červená: останови́ться на кра́сный светstát na červenou

chyba: Оши́бка вы́шла.Stala se chyba.

kormidlo: стоя́ть за штурва́ломstát u kormidla

leccos: Вся́кое быва́ет.Může se stát leccos.

minimálně: Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.Stojí to minimálně tři tisíce rublů.

mystifikace: оказа́ться же́ртвой мистифика́цииstát se obětí mystifikace

nečlenský: страна́ не член НАТОnečlenský stát NATO

prachy: сто́ить бе́шеные ба́бкиstát šílené prachy

propadnout: поступи́ть в со́бственность госуда́рстваpropadnout státu

reprezentovat: представля́ть госуда́рствоreprezentovat stát

řeč: Об э́том и говори́ть не сто́ит.Nestojí to ani za řeč.

řídit: управля́ть госуда́рством/предприя́тиемřídit stát/podnik

stát se: стать чле́ном, вступи́ть в соста́вstát se členem

špička: стоя́ть на цы́почкахstát na špičkách

účastnický: госуда́рство-уча́стникúčastnický stát

úřední: официа́льный язы́к (госуда́рства)úřední jazyk (státu)

úžas: останови́ться в изумле́нии перед чемstát v němém úžasu nad čím

vnitřní: вну́тренние дела́ страны́vnitřní záležitosti státu

záda: Он стоя́л спино́й ко мне́.Stál ke mně zády.

zázrak: Соверши́лось чу́до.Stal se zázrak.

zkamenělý: Он сло́вно окамене́л.Stál jako zkamenělý.

zkouška: Сто́ит попыта́ться.Za zkoušku to stojí.

bačkora: Э́то не сто́ит вы́еденного яйца́.Stojí to za starou bačkoru.

bok: стоя́ть на стороне́ когоstát komu po boku

houby: Вы́еденного яйца́ не сто́ит., Ло́маного гроша́ не сто́ит.Stojí to za houby.

hovno: дела́ дерьмо́выеstojí to za hovno

nad, nade: досма́тривать за кемneustále stát nad kým dohlížet

propast: стоя́ть на краю́ про́пастиstát nad propastí

přibitý: Он стои́т как вко́панный.Stojí jako přibitý.

rád: Пожа́луйста., Не́ за что.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

rozcestí: стоя́ть на распу́тьеstát na rozcestí

sloup: стоя́ть как столбstát jako solný sloup

solný: стоя́ть как вко́панныйstát jako solný sloup

stranou: остава́ться в стороне́stát stranou

střelit: Стоя́ть, стреля́ю.Stůj, nebo střelím.

šílený: стоя́ть бе́шеные ба́бкиhovor. stát šílený prachy

za: стоя́ть на своёмstát si za svým

zastavit: Стой!Zastavit stát!

zlámaný: ни гроша́ не сто́итьnestát za zlámanou grešli

zůstávat: Э́то уму́ не постижи́мо.Nad tím zůstává rozum stát.

вы́тяжка: стоя́ть на вы́тяжкуstát v pozoru

копе́йка: копе́йки сто́итstojí to pár halířů, je to levné

лета́: войти́ в лета́dospět, stát se dospělým

настоя́ть: настоя́ть на своёмstát si na svém

тоталита́рный: тоталита́рное госуда́рствоtotalitní stát

фо́кус: попа́сть в фо́кус внима́нияstát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmu

беда́: Случи́лась беда́.Stalo se neštěstí.

быва́ть: В жи́зни вся́кое быва́ет.V životě se stane ledacos!

многонациона́льный: многонациона́льное госуда́рствоmnohonárodnostní stát

плёвый: Э́то плёвое де́ло.To je maličkost., To nestojí za řeč.

привы́чка: вошло́ в привы́чкуstalo se zvykem

произойти́: Что здесь произошло́?Co se tady stalo?

самопровозглашённый: самопровозглашённое госуда́рствоsamozvaný stát

ско́лько: Ско́лько (э́то) сто́ит?Kolik (to) stojí?

сто́ить: Ско́лько э́то сто́ит?Kolik to stojí?

столб: стоя́ть столбо́мstát jako sloup, nehýbat se

у: стоя́ть у воро́тstát u vrat

хрено́вый: Дела́ хрено́вые.Stojí to za hovno.

ЧП: Случи́лось ЧП.Stalo se neštěstí.

что: Что случи́лось?Co se stalo?

штат: Соединённые Шта́ты Аме́рикиSpojené státy americké

я́вно: быть я́вно на стороне́ когоstát jasně na straně koho

воз: а воз и ны́не тамzáležitost stojí, nehýbe se to

вы́есть: что вы́еденного яйца́ не сто́итco nestojí za zlámanou grešli, není to důležité, nemá to význam

гриб: Э́то деше́вле грибо́в.Stojí to pár šupů. velmi levné

минова́ть: Чему́ быть, того́ не минова́ть.Co se má stát, stane se.

пень: кто стои́т как пеньkdo stojí jako zařezaný

попы́тка: Попы́тка не пы́тка.Za pokus to stojí.

распу́тье: стоя́ть на распу́тьеstát na rozcestí, přen. nevědět si rady

са́жа: Дела́ как са́жа бела́.Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.

свежо́: свежо́ преда́ниеstalo se nedávno

скве́рно: Дела́ иду́т скве́рно.Nestojí to za nic., Jde to mizerně.

сойти́сь: Им удало́сь сойти́сь на коро́ткую но́гу.Stali se velmi blízkými přáteli.

спать: на ходу́ спит ктоkdo spí ve stoje

ста́туя: стои́т как ста́туяstojí jako solný sloup

шелохну́ться: Стой и не шелохни́сь!Stůj, ani se nehni!