Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

  1. (být na nohou, vzpřímený) стоя́тьstát ve frontě na coстоя́ть в о́череди за чемstát na špičkách/jedné nozeстоя́ть на цы́почках/одно́й но́геstát v pozoruстоя́ть сми́рно
  2. (o předmětech) стоя́ть, находи́тьсяVlasy stojí hrůzou.Во́лосы ды́бом стоя́т.
  3. zhrub.(penis) стоя́ть
  4. (nehýbat se) стоя́ть, останови́тьсяHodiny stojí.Часы́ останови́лись.
  5. (zaujímat místo) стоя́ть, находи́ться, бытьstát stranou čehoстоя́ть в стороне́ чегоstát po boku kohoстоя́ть на стороне́ когоstát v čele čehoвозглавля́ть что, стоя́ть во главе́ чего
  6. přen.(před rozhodnutím ap.) (пред)стоя́ть, находи́ться, бытьstát před problémem/úkolemстоя́ть пе́ред пробле́мой/зада́нием
  7. (podporovat někoho) защища́ть, подде́рживать когоstát při komока́зывать подде́ржку комуstát při soběподде́рживать друг дру́га
  8. (přát si) o koho/co интересова́ться кем/чем, прикла́дывать значе́ние чему, хоте́ть кого/чтоNení o co stát!Не́ о чем жале́ть!

Vyskytuje se v

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

členský: členský státстрана́-член, госуда́рство-член

hlava: hlava státuглава́ госуда́рства

mimo: stát mimo nezúčastnit seстоя́ть в стороне́, не уча́ствовать

neutrální: neutrální státнейтра́льное госуда́рство

odluka: odluka církve od státuотделе́ние це́ркви от госуда́рства

podívání (se): stát za podíváníзаслу́живать внима́ния

pozor: stát v pozoruстоя́ть сми́рно

spojený: Spojené státy americkéСоединённые шта́ты Аме́рики, США

společenství: Společenství nezávislých státůСодру́жество Незави́симых Госуда́рств

stát: Vlasy stojí hrůzou.Во́лосы ды́бом стоя́т.

zařezaný: stát jako zařezanýстоя́ть как пень

by: Co by se stalo, kdyby...?Что бы случи́лось, е́сли...?

čelo: stát čelem ke komu/čemuстоя́ть лицо́м к кому/чему

červená: stát na červenouостанови́ться на кра́сный свет

chyba: Stala se chyba.Оши́бка вы́шла.

kormidlo: stát u kormidlaстоя́ть за штурва́лом

leccos: Může se stát leccos.Вся́кое быва́ет.

minimálně: Stojí to minimálně tři tisíce rublů.Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.

mystifikace: stát se obětí mystifikaceоказа́ться же́ртвой мистифика́ции

nečlenský: nečlenský stát NATOстрана́ не член НАТО

prachy: stát šílené prachyсто́ить бе́шеные ба́бки

propadnout: propadnout státuпоступи́ть в со́бственность госуда́рства

reprezentovat: reprezentovat státпредставля́ть госуда́рство

řeč: Nestojí to ani za řeč.Об э́том и говори́ть не сто́ит.

řídit: řídit stát/podnikуправля́ть госуда́рством/предприя́тием

stát se: stát se členemстать чле́ном, вступи́ть в соста́в

špička: stát na špičkáchстоя́ть на цы́почках

účastnický: účastnický státгосуда́рство-уча́стник

úřední: úřední jazyk (státu)официа́льный язы́к (госуда́рства)

úžas: stát v němém úžasu nad čímостанови́ться в изумле́нии перед чем

vnitřní: vnitřní záležitosti státuвну́тренние дела́ страны́

záda: Stál ke mně zády.Он стоя́л спино́й ко мне́.

zázrak: Stal se zázrak.Соверши́лось чу́до.

zkamenělý: Stál jako zkamenělý.Он сло́вно окамене́л.

zkouška: Za zkoušku to stojí.Сто́ит попыта́ться.

bačkora: Stojí to za starou bačkoru.Э́то не сто́ит вы́еденного яйца́.

bok: stát komu po bokuстоя́ть на стороне́ кого

houby: Stojí to za houby.Вы́еденного яйца́ не сто́ит., Ло́маного гроша́ не сто́ит.

hovno: stojí to za hovnoдела́ дерьмо́вые

nad, nade: neustále stát nad kým dohlížetдосма́тривать за кем

propast: stát nad propastíстоя́ть на краю́ про́пасти

přibitý: Stojí jako přibitý.Он стои́т как вко́панный.

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníПожа́луйста., Не́ за что.

rozcestí: stát na rozcestíстоя́ть на распу́тье

sloup: stát jako solný sloupстоя́ть как столб

solný: stát jako solný sloupстоя́ть как вко́панный

stranou: stát stranouостава́ться в стороне́

střelit: Stůj, nebo střelím.Стоя́ть, стреля́ю.

šílený: hovor. stát šílený prachyстоя́ть бе́шеные ба́бки

za: stát si za svýmстоя́ть на своём

zastavit: Zastavit stát!Стой!

zlámaný: nestát za zlámanou grešliни гроша́ не сто́ить

zůstávat: Nad tím zůstává rozum stát.Э́то уму́ не постижи́мо.