Hlavní obsah

zkouška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (test vlastností) испыта́ние, про́баkrevní zkouškaана́лиз кро́виzatěžkávací zkouškaиспыта́ние на нагру́зку
  2. (kabátu ap.) приме́рка
  3. (test vědomostí) экза́мен, прове́ркаsložit zkoušku z čehoсдать экза́мен по чемуpřijímací/závěrečná zkouškaвступи́тельный/выпускно́й экза́менpísemná/ústní zkouškaпи́сьменный/у́стный экза́менpostupová zkouškaпереводно́й экза́менstátní zkouškaгосуда́рственный экза́мен, госэкза́менmaturitní zkouškaвыпускно́й экза́мен, экза́мен на аттеста́т зре́лости
  4. (divadelní ap.) репети́цияdiv. generální zkouškaгенера́льная репети́ция
  5. (pokus) попы́ткаZa zkoušku to stojí.Сто́ит попыта́ться.

Vyskytuje se v

čtený: div. čtená zkouškaчи́тка

diferenční: diferenční zkouškyперехо́дный экза́мен

homologační: homologační zkouškyсертификацио́нные испыта́ния

ohybový: odb. ohybová zkouškaиспыта́ние на изги́б

opravný: opravná zkouškaпереэкзамено́вка, втори́чный экза́мен

pevnost: tech. zkouška pevnostiиспыта́ние на про́чность

přijímací: přijímací zkouškyвступи́тельные экза́мены

rychlostní: sport. rychlostní zkouškaскоростно́й уча́сток

státní: státní zkouškaгосэкза́мен, госуда́рственный экза́мен

talentový: talentová zkouškaтво́рческий экза́мен

tlakový: tlaková zkouškaиспыта́ние давле́нием

zatěžkávací: zatěžkávací zkouškaиспыта́ние нагру́зкой

závěrečný: státní závěrečná zkouškaгосуда́рственный экза́мен

biflovat (se): biflovat se na zkouškyзубри́ть к экза́менам

dělat: dělat přijímací zkouškuсдава́ть вступи́тельный экза́мен

dostatečná: udělat zkoušku na dostatečnouсдать экза́мен на удовлетвори́тельно

generální: div. generální zkouškaгенера́льная репети́ция

kamerový: kamerové zkouškyпро́ба на роль

maturitní: maturitní zkouškaвыпускно́й экза́мен, экза́мен на аттеста́т зре́лости

neuspět: neuspět u zkoušky z anatomieпровали́ться на экза́мене по анато́мии

obstát: obstát u zkouškyвы́держать экза́мен

plavat: plavat při zkoušceпла́вать на экза́мене

podrobit se: podrobit se zkoušceдержа́ть экза́мен

probíhat: Probíhají přijímací zkoušky.Иду́т вступи́тельные экза́мены.

propadnout: propadnout u zkoušky z matematikyпровали́ться на экза́мене/завали́ть экза́мен по матема́тике

přeložit: přeložit zkoušku na podzimперенести́ экза́мен на о́сень

připravit se: připravit se ke zkoušceподгото́виться к экза́мену

připravovat se: připravovat se do školy/na zkouškyгото́виться к заня́тиям/экза́менам

rigorózní: rigorózní zkouškaэкза́мен на сте́пень до́ктора

skládat: skládat závěrečnou zkouškuсдава́ть выпускно́й экза́мен

složit: Zkoušky složil na výbornou.Экза́мены сдал на отли́чно.

udělat: udělat zkouškuсдать экза́мен

ústní: ústní zkouškaу́стный экза́мен

vykonat: úspěšně vykonat zkouškuуда́чно сдать экза́мен

zápočet: zápočty a zkouškyзачёты и экза́мены

nanečisto: zkouška nanečistoпредвари́тельный экза́мен

rupnout: rupnout u zkouškyпровали́ться на экза́мене

вступи́тельный: přijímací zkouškaвступи́тельный экза́мен

выпускно́й: skládat závěrečné zkouškyсдава́ть выпускны́е экза́мены

заключи́тельный: závěrečná zkouškaзаключи́тельный экза́мен

испыта́ние: přijímací zkouškyприёмные испыта́ния

по: zkouška z matematikyэкза́мен по матема́тике

репетицио́нный: zkouška nanečistoрепетицио́нный экза́мен

сдать: udělat včas zkouškuсдать экза́мен в срок

се́ссия: udělat všechny zkouškyсдать се́ссию

тре́звость: dechová zkouška (na alkohol)контро́ль тре́звости на доро́гах

экза́мен: udělat zkouškuсдать экза́мен

zkouška: krevní zkouškaана́лиз кро́ви