Hlavní obsah

státní

Přídavné jméno

  1. (se státem související) госуда́рственныйstátní hraniceгосуда́рственная грани́цаstátní hymna/znak/vlajkaгосуда́рственный гимн/герб/флагstátní aparátгосаппара́т, госуда́рственный аппара́тstátní zřízeníгосстро́й, госуда́рственный строй
  2. (státem spravovaný) госуда́рственныйstátní bankaгосба́нк, госуда́рственный банкstátní podnikгоспредприя́тие, госуда́рственное предприя́тиеstátní podporaгоссубси́дия, госуда́рственная субси́дияstátní rozpočetгосбюдже́т, госуда́рственный бюдже́тstátní pokladnaфиск, zast. госуда́рственная казна́státní správaгосуда́рственная администра́ция, госуда́рственное управле́ниеstátní zaměstnanecгосуда́рственный слу́жащийstátní zkouškaгосэкза́мен, госуда́рственный экза́менmotor. státní poznávací značkaавтомоби́льный номерно́й знак, госуда́рственный регистрацио́нный знак, автоно́мер

Vyskytuje se v

příslušnost: občanství гражда́нствоstátní příslušnost

banka: госуда́рственный банк, госба́нкstátní banka

byt: кооперати́вная/госуда́рственная кварти́раdružstevní/státní byt

dluhopis: казначе́йское обяза́тельствоstátní dluhopis

hymna: госуда́рственный гимнstátní hymna

majetek: госуда́рственное иму́щество, госиму́ществоstátní majetek

moc: госуда́рственная властьstátní moc

notář: госуда́рственный нота́риусstátní notář

občanství: получи́ть гражда́нствоzískat státní občanství

podnik: госуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тиеstátní/soukromý/rodinný podnik

poznávací: госуда́рственный регистрацио́нный знакstátní poznávací značka

přebytek: профици́т бюдже́таfin. přebytek (státního) rozpočtu

převrat: госуда́рственный/вое́нный переворо́тstátní/vojenský převrat

příslušník: граждани́нstátní příslušník

půjčka: беспроце́нтный/вне́шний/госуда́рственный заёмbezúročná/zahraniční/státní půjčka

rozpočet: госуда́рственный бюдже́т, госбюдже́тstátní rozpočet

správa: госуда́рственная администра́ция, госуда́рственное управле́ниеstátní správa

státní: госуда́рственный гимн/герб/флагstátní hymna/znak/vlajka

suverenita: госуда́рственный суверените́тstátní suverenita

svátek: церко́вный/госуда́рственный пра́здникcírkevní/státní svátek

tajemník: госуда́рственный секрета́рь, госсе́кstátní tajemník

tajemství: комме́рческая/ба́нковская/госуда́рственная та́йнаobchodní/bankovní/státní tajemství

úředník: госуда́рственный чино́вникstátní úředník

vlajka: госуда́рственный флагstátní vlajka

výstavba: жилищно́е/кооперати́вное/госуда́рственное строи́тельствоbytová/družstevní/státní výstavba

zástupce: прокуро́рstátní zástupce

zastupitelství: прокурату́раstátní zastupitelství

zástupkyně: (же́нщина) прокуро́рstátní zástupkyně

závěrečný: госуда́рственный экза́менstátní závěrečná zkouška

zkouška: госуда́рственный экза́мен, госэкза́менstátní zkouška

značka: автомоби́льный номерно́й знак, госуда́рственный регистрацио́нный знак, автоно́мерstátní poznávací značka auta

administrativa: госуда́рственный аппара́т, о́рганы госуправле́нияstátní administrativa

aparát: госуда́рственный аппара́т, госаппара́тstátní aparát

deficit: дефици́т госуда́рственного бюдже́таdeficit státního rozpočtu

finance: публи́чные/госуда́рственные фина́нсыveřejné/státní finance

hranice: госуда́рственная грани́цаstátní hranice

katastr: госуда́рственный земе́льный када́стрstátní pozemkový katastr

monopol: госуда́рственная монопо́лияstátní monopol

přiznat: призна́ть гражда́нствоpřiznat státní občanství

statek: госхо́зstátní statek

svrchovanost: си́мволы госуда́рственного суверените́таsymboly státní svrchovanosti

škola: ча́стная/госуда́рственная/церко́вная шко́лаsoukromá/státní/církevní škola

televize: госуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дениеstátní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televize

úřad: госуда́рственные о́рганыstátní úřady

vyznamenání: высо́кая прави́тельственная награ́даvysoké státní vyznamenání

zakázka: госуда́рственный зака́з, госзака́зstátní zakázka

zaměstnanec: госуда́рственный слу́жащийstátní zaměstnanec

znak: госуда́рственный гербstátní znak

žalobce: гла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тельhlavní/státní/veřejný žalobce

duma: Госуда́рственная ду́ма, Госду́маStátní duma

útrata: за госуда́рственный счётna státní útraty

аппара́т: госуда́рственный аппара́тstátní aparát

банк: госуда́рственный банкstátní banka

бюдже́т: госуда́рственный бюдже́тstátní rozpočet

госуда́рственный: госуда́рственный стройstátní zřízení

грани́ца: госуда́рственная грани́цаstátní hranice

ду́ма: госуда́рственная ду́маstátní duma

заявле́ние: заявле́ние на получе́ние гражда́нстваžádost o udělení státního občanství

обвини́тель: госуда́рственный обвини́тельstátní žalobce

предприя́тие: госуда́рственное предприя́тиеstátní podnik

устро́йство: госуда́рственное устро́йствоstátní zřízení

флаг: госуда́рственный флагstátní vlajka

герб: госуда́рственный гербstátní znak

слу́жащий: госуда́рственные слу́жащиеstátní zaměstnanci

террито́рия: госуда́рственная террито́рияstátní území

хозя́йство: госуда́рственное хозя́йствоstátní statek

návladní: госуда́рственный обвини́тель, прокуро́рstátní návladní