Hlavní obsah

zkouška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (test vlastností) испыта́ние, про́баkrevní zkouškaана́лиз кро́виzatěžkávací zkouškaиспыта́ние на нагру́зку
  2. (kabátu ap.) приме́рка
  3. (test vědomostí) экза́мен, прове́ркаsložit zkoušku z čehoсдать экза́мен по чемуpřijímací/závěrečná zkouškaвступи́тельный/выпускно́й экза́менpísemná/ústní zkouškaпи́сьменный/у́стный экза́менpostupová zkouškaпереводно́й экза́менstátní zkouškaгосуда́рственный экза́мен, госэкза́менmaturitní zkouškaвыпускно́й экза́мен, экза́мен на аттеста́т зре́лости
  4. (divadelní ap.) репети́цияdiv. generální zkouškaгенера́льная репети́ция
  5. (pokus) попы́ткаZa zkoušku to stojí.Сто́ит попыта́ться.

Vyskytuje se v

čtený: чи́ткаdiv. čtená zkouška

diferenční: перехо́дный экза́менdiferenční zkoušky

homologační: сертификацио́нные испыта́нияhomologační zkoušky

ohybový: испыта́ние на изги́бodb. ohybová zkouška

opravný: переэкзамено́вка, втори́чный экза́менopravná zkouška

pevnost: испыта́ние на про́чностьtech. zkouška pevnosti

přijímací: вступи́тельные экза́меныpřijímací zkoušky

rychlostní: скоростно́й уча́стокsport. rychlostní zkouška

státní: госэкза́мен, госуда́рственный экза́менstátní zkouška

talentový: тво́рческий экза́менtalentová zkouška

tlakový: испыта́ние давле́ниемtlaková zkouška

zatěžkávací: испыта́ние нагру́зкойzatěžkávací zkouška

závěrečný: госуда́рственный экза́менstátní závěrečná zkouška

biflovat (se): зубри́ть к экза́менамbiflovat se na zkoušky

dělat: сдава́ть вступи́тельный экза́менdělat přijímací zkoušku

dostatečná: сдать экза́мен на удовлетвори́тельноudělat zkoušku na dostatečnou

generální: генера́льная репети́цияdiv. generální zkouška

kamerový: про́ба на рольkamerové zkoušky

maturitní: выпускно́й экза́мен, экза́мен на аттеста́т зре́лостиmaturitní zkouška

neuspět: провали́ться на экза́мене по анато́мииneuspět u zkoušky z anatomie

obstát: вы́держать экза́менobstát u zkoušky

plavat: пла́вать на экза́менеplavat při zkoušce

podrobit se: держа́ть экза́менpodrobit se zkoušce

probíhat: Иду́т вступи́тельные экза́мены.Probíhají přijímací zkoušky.

propadnout: провали́ться на экза́мене/завали́ть экза́мен по матема́тикеpropadnout u zkoušky z matematiky

přeložit: перенести́ экза́мен на о́сеньpřeložit zkoušku na podzim

připravit se: подгото́виться к экза́менуpřipravit se ke zkoušce

připravovat se: гото́виться к заня́тиям/экза́менамpřipravovat se do školy/na zkoušky

rigorózní: экза́мен на сте́пень до́ктораrigorózní zkouška

skládat: сдава́ть выпускно́й экза́менskládat závěrečnou zkoušku

složit: Экза́мены сдал на отли́чно.Zkoušky složil na výbornou.

udělat: сдать экза́менudělat zkoušku

ústní: у́стный экза́менústní zkouška

vykonat: уда́чно сдать экза́менúspěšně vykonat zkoušku

zápočet: зачёты и экза́меныzápočty a zkoušky

nanečisto: предвари́тельный экза́менzkouška nanečisto

rupnout: провали́ться на экза́менеrupnout u zkoušky

вступи́тельный: вступи́тельный экза́менpřijímací zkouška

выпускно́й: сдава́ть выпускны́е экза́меныskládat závěrečné zkoušky

заключи́тельный: заключи́тельный экза́менzávěrečná zkouška

испыта́ние: приёмные испыта́нияpřijímací zkoušky

по: экза́мен по матема́тикеzkouška z matematiky

репетицио́нный: репетицио́нный экза́менzkouška nanečisto

сдать: сдать экза́мен в срокudělat včas zkoušku

се́ссия: сдать се́ссиюudělat všechny zkoušky

тре́звость: контро́ль тре́звости на доро́гахdechová zkouška (na alkohol)

экза́мен: сдать экза́менudělat zkoušku

zkouška: ана́лиз кро́виkrevní zkouška