Hlavní obsah

propadnout

Dokonavé sloveso

  1. (neuspět) провали́ться, погоре́ть на чём,по чему(o divadelní hře ap.) проигра́тьúplně propadnoutс тре́ском провали́тьсяpropadnout u zkoušky z matematikyпровали́ться на экза́мене/завали́ть экза́мен по матема́тике
  2. (ztratit platnost) пропа́сть, стать недействи́тельным
  3. (přejít do vlastnictví) поступи́ть, перейти́propadnout státuпоступи́ть в со́бственность госуда́рства
  4. (podlehnout vlivu) преда́ться кому/чему, отда́ться (целико́м) кому/чему, впасть во что
  5. (padnout skrz něco) провали́ться(sítem ap.) просы́паться

Vyskytuje se v

euforie: propadnout euforii z čehoприйти́ в восто́рг от чего

propadnout se: Ceny ropy se propadly.Це́ны на́ нефть пони́зились/провали́лись.

zoufalství: propadnout zoufalstvíвпасть в отча́яние

hanba: propadnout se hanbouпровали́ться от стыда́

propadnout se: Zmizel, jako když se do země propadne.Исче́з, как в во́ду ка́нул.

propadnout se: Nejraději by se studem propadl.Был гото́в сквозь зе́млю провали́ться (от стыда́).

propadnout se: Ať se (na místě) propadnu, jestli lžu.Провали́ться мне (на э́том ме́сте), е́сли я лгу.

špendlík: Špendlík by nepropadl.Я́блоку не́где упа́сть.

треск: с тре́ском провали́ться(katastrofálně) neuspět, propadnout, prohrát na plné čáře

провали́ться: Гото́в сквозь зе́млю провали́ться.Nejraději bych se do země propadl.

слизну́ть: Исче́з, то́чно как коро́ва языко́м слизну́ла.Zmizel, jako by se do země propadl.