Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (poloha, umístění) за чем, сза́ди кого/чегоchodit za školuпропуска́ть заня́тия (в шко́ле)
 2. přen.(vyjádření podpory) за кого
 3. (kdy) в(о) что, по чему, при ком/чём, во вре́мя чегоza válkyво вре́мя войны́za Karla IVпри Ка́рле IVza bílého dneсреди́ бе́ла дняza našich časůв на́ше вре́мя
 4. (frekvence, opakování) в чтоdvakrát za denдва ра́за в деньjednou za časраз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мениjednou za sto letраз в сто лет, ре́дко когда́
 5. (po jaké době) че́рез что, спустя́ чегоPřijdu za hodinu.Приду́ че́рез час.
 6. (posloupnost) за кем/чем
 7. (odměna, odplata ap.) за чтоani za nicни за что́za všechny prachyтако́го поиска́ть (на́до)pro nic za nicбеспричи́нно
 8. (vzadu, dozadu) за, на кого/что
 9. (ve vývoji ap.) от кого/чего, за кемzaostávat ve vývoji za kýmотстава́ть в разви́тии от кого
 10. (uchopit ap.) за кого/чтоtahat za nos koho klamatводи́ть за нос кого, моро́чить го́лову кому
 11. (okolnost, podmínka) в чём, при чём, до чего
 12. (účel, prospěch) за кем/чем, с це́лью чего, по чему
 13. (ve výčtu) воza prvéво-пе́рвых

Vyskytuje se v

ani: ani za mákни ка́пельки

čas: jednou za čas, čas od časuвре́мя от вре́мени

čtvrtý: za čtvrtéв-четвёртых

druhý: za druhé při výčtuво вторы́х

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

chodit: chodit za školuпрогу́ливать уро́ки

chůze: za chůzeна ходу́

chytat: chytat za slovoлови́ть на сло́ве

: pro mě za měмне всё равно́

jistý: za jistých podmínekпри определённых усло́виях

jméno: jméno za svobodnaдеви́чья фами́лия

klást: klást za vinuвменя́ть в вину́

kus: cena za kusцена́ за шту́ку

málo: Děkuji. Za málo.Спаси́бо. Не сто́ит.

asistence: za asistence policieв прису́тствии поли́ции

běhat: přen. běhat za děvčatyуха́живать за де́вушками

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

brát si: brát si koho za ženuжени́ться на ком

čin: odpovídat za své činyотвеча́ть за свои́ посту́пки

čtvrt: za čtvrt hodinyче́рез пятна́дцать мину́т

daný: za dané situaceв да́нной обстано́вке

děkovat: Děkuji (vám) za pozornost.Благодарю́ (вас) за внима́ние.

den: za 14 dnůче́рез две неде́ли

dík: Díky za pochopení.Спаси́бо за понима́ние.

doprovod: za klavírního doprovoduпод аккомпанеме́нт роя́ля

družička: jít za družičku na svatbuбыть подру́жкой

hloupost: utrácet peníze za hloupostiтра́тить де́ньги на пустяки́

hloupý: mít koho za hloupéhoсчита́ть кого дурако́м

hodina: za hodinu přijít ap.че́рез час

hodnota: za tržní hodnotuпо ры́ночной сто́имости

hranice: za hranicemiза рубежо́м

hřích: kát se za hříchyпока́яться в греха́х

hudba: za doprovodu hudbyпод му́зыку

chvíle: Přijdu za chvíli.Верну́сь че́рез мину́ту.

idiot: Co to je za idiota!Да что э́то за идио́т!

jednání: zodpovídat za své jednáníотвеча́ть за свои́ посту́пки

kolik: Kolik za to chceš?Ско́лько про́сишь?

koupit: koupit co za hotové/na splátkyкупи́ть за нали́чные/в рассро́чку что

krákat: krákat za vlasyтаска́ть за во́лосы

měsíc: dvakrát za měsícдва ра́за в ме́сяц

moct: Kdo za to může?Кто винова́т?

nachodit: Za den nachodí třicet kilometrů.За день нахо́дит три́дцать киломе́тров.

: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

babka: koupit/prodat co za babkuкупи́ть/прода́ть за бесце́нок

bačkora: Stojí to za starou bačkoru.Э́то не сто́ит вы́еденного яйца́.

cena: za každou cenuлюбо́й цено́й, за любу́ю це́ну

cíl: vytknout si za cílпоста́вить себе́ цель

čtrnáct: za čtrnáct dníче́рез две неде́ли

držet: držet jazyk za zubyдержа́ть язы́к за зуба́ми

dvanáct: za pět minut dvanáct v poslední chvíliв (са́мую) после́днюю мину́ту

hodit: hodit za hlavu coнаплева́ть на что

houby: Stojí to za houby.Вы́еденного яйца́ не сто́ит., Ло́маного гроша́ не сто́ит.

hovno: stojí to za hovnoдела́ дерьмо́вые

hrob: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

humno: bydlet za humnyжить совсе́м ря́дом

chytit: chytit co za špatný konecвзя́ться (за де́ло) не с того́ конца́

chytit se: chytit se za nos/hlavuсхвати́ться за́ голову

jazyk: držet jazyk za zubyдержа́ть язы́к за зуба́ми

jeden, jedna, jedno: Jeden za všechny, všichni za jednoho.Оди́н за всех, все за одного́.

jednou: jednou za uherský rok velmi zřídkaв ко́и(-то) ве́ки, раз в сто лет, раз в год (по обеща́нию)

jíst: jíst za dvaесть за двои́х

klobouk: Strč si to za klobouk!Оста́вь себе́ на па́мять!

konec: chytit věc za správný konecпра́вильно подойти́ к де́лу

límec: chytit koho za límecсхвати́ть за во́рот кого

milion: ani za milionни за что́, ни за каки́е де́ньги

minuta: za pět minut dvanáctв после́дний моме́нт

most: spálit za sebou všechny mostyсжечь за собо́й все мосты́

mříž: dostat se za mřížeпопа́сть за решётку

влечь: přinášet s sebou, mít za následekвлечь за собо́й

внима́ние: Děkuji za pozornost.Благодарю́ за внима́ние.

води́ть: tahat koho za nosводи́ть за нос кого

кой: v žádném případě, ani za nicни в ко́ем слу́чае

кровь: krev za krevкровь за кровь

него́дность: vzít za svéприйти́ в него́дность

недорого́й: za dobrou cenuза недорогу́ю це́ну

ни: za každou cenuво что бы то ни ста́ло

обстоя́тельство: za zvláštních okolnostíпри стра́нных обстоя́тельствах

ого́нь: běžet jako by komu hořelo za patamaбежа́ть как от огня́

о́чередь: po pořádku, jeden za druhým, jeden po druhémпо о́череди

пе́рвый: za prvéво-пе́рвых

пла́та: paušál (za měsíc)абоне́нтская пла́та (в ме́сяц)

проглоти́ть: Budeš se olizovat až za ušima.Язы́к прогло́тишь.

ра́вный: za stejných podmínekна ра́вных усло́виях

режи́м: za zavřenými dveřmi jednání ap.в закры́том режи́ме

рука́: vést za ruku, ochraňovat kohoвести́ за́ руку

ски́петр: pod žezlem, za vládyпод ски́петром

смерте́льный: nenávist až za hrobсмерте́льная не́нависть

тряхну́ть: chovat se jako za starých časů/zamladaтряхну́ть старино́й/мо́лодостью

цена́: za každou cenuлюбо́й цено́й

благодари́ть: Děkuji (vám) za pozornost.Благодарю́ (вас) за внима́ние.

брать: To chytá za srdce. Э́то берёт за се́рдце.

бред: Co je to za pitomost?Что за бред?

верну́ться: Vrátím se asi za dvě hodiny.Верну́сь часа́ че́рез два.

второ́й: za druhé při výčtuво-вторы́х

выдава́ть: vydávat se za kohoвыдава́ть себя́ за кого

вы́йти: vdát se za lékařeвы́йти за врача́

грабёж: loupež za bílého dneграбёж среди́ бела́ дня

дво́е: za dva dnyза дво́е су́ток

де́скать: Prý si za to můžeme sami.Мы, де́скать, са́ми винова́ты.

дешёвка: koupit za babkuкупи́ть по дешёвке

за: odjet za město, odjet do přírodyуе́хать за́ город

зада́ть: dát za úlohu co, zadat úlohuзада́ть уро́к

зада́ться: být cílem, dát si za cíl coзада́ться це́лью

заме́на: najít za sebe náhraduнайти́ себе́ заме́ну

извини́ться: omluvit se za zpožděníизвини́ться за опозда́ние

како́й: Zapomněl, co je dnes za den.Забы́л, како́й сего́дня день.

коню́шня: Co to je za chlívek ve tvém pokoji?Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?

меня́ть: rozměňovat peníze, měnit za drobnéменя́ть кру́пные де́ньги

мо́жно: Dá se to udělat za dva dny.Мо́жно сде́лать в два дня.

обою́дный: za oboustranného souhlasuпо обою́дному согла́сию

оди́н: Jeden za všechny všichni za jednoho.Оди́н за всех, все за одного́.

определённый: za určitých podmínekпри определённых усло́виях

плёвый: To je maličkost., To nestojí za řeč.Э́то плёвое де́ло.

подря́д: několik let za sebouмно́гие го́ды подря́д

позади́: Nejhorší máme za sebou.Са́мое тру́дное позади́.

приме́р: dávat koho za vzorста́вить кого в приме́р

сей: Vrátím se za minutku/vteřinku/v okamžiku.Верну́сь сию́ мину́ту/секу́нду.

семидесятиле́тие: za posledních sedmdesát letза после́днее семидесятиле́тие

сиде́ние: sezení za volantem, řízení autaсиде́ние за рулём

сря́ду: tři dny za sebouтри дня сря́ду

стоп-кра́н: zatáhnout za záchrannou brzduнажа́ть на стоп-кра́н

счита́ть: pokládat koho za příteleсчита́ть кого дру́гом

тре́тий: za třetíв-тре́тьих

тридевя́тый: Za sedmero horami, za sedmero řekami...В тридевя́том ца́рстве, в тридеся́том госуда́рстве...

хрено́вый: Stojí to za hovno.Дела́ хрено́вые.

вода́: Drží jazyk za zuby., Mlčí jako hrob.Как воды́ в рот набра́л.

вы́есть: co nestojí za zlámanou grešli, není to důležité, nemá to významчто вы́еденного яйца́ не сто́ит

го́рло: jíst (jako) za tři, hodně jístв три го́рла есть

гроб: věrnost až za hrobве́рность до гро́ба

два: jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacetдва сапога́ па́ра

lub: mít za lubemzamýšlet замышля́ть, заду́мывать