Hlavní obsah

jednání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (skutky) де́йствие, дея́ние, посту́покnezákonné jednáníпротивозако́нные де́йствияzodpovídat za své jednáníотвеча́ть за свои́ посту́пки
  2. (chování, způsoby) обраще́ние, поведе́ние, мане́ра
  3. (zacházení) обраще́ние, обхожде́ниеhrubé jednáníгру́бое обраще́ние
  4. (projednávání) перегово́ры, обсужде́ниеjednání na nejvyšší úrovniперегово́ры на вы́сшем у́ровнеvést jednáníвести́ перегово́рыmírová jednáníперегово́ры о ми́ре, ми́рные перегово́рыobchodní jednáníделовы́е перегово́рыjednání vládyзаседа́ние прави́тельстваpředmět jednáníпредме́т обсужде́ния
  5. (soudní) разбира́тельство, слу́шание, рассмотре́ниеJednání bylo odročeno.Слу́шание отло́жено.
  6. (dějství) де́йствие, актjednání první, výstup třetíде́йствие пе́рвое, явле́ние тре́тьеtragédie o pěti jednáníchтраге́дия в пяти́ де́йствиях

Vyskytuje se v

jednat se: речь идёт о ком/чём, де́ло каса́ется кого/чегоjedná se o koho/co

úroveň: перегово́ры в верха́х, встре́ча на вы́сшем у́ровнеjednání na nejvyšší úrovni

zastoupení: де́йствовать как представи́тель когоjednat v zastoupení koho

bod: основно́й пункт перегово́ровhlavní bod jednání

férově: поступа́ть че́стноférově jednat

instrukce: де́йствовать вразре́з с инстру́кциейjednat v rozporu s instrukcemi

jednat: де́йствовать че́стноjednat čestně

jméno: де́йствовать и́менем кого/чегоjednat jménem koho/čeho

popudit: Его́ посту́пок возмути́л меня́ до кра́йности.Jeho jednání mě silně popudilo.

pořad: на пове́стке дняna pořadu jednání

postoupit: Перегово́ры не продви́нулись вперёд ни на шаг.Jednání nepostoupila ani o krok.

průběh: в тече́ние двух неде́ль/перегово́ровv průběhu dvou týdnů/jednání

předpis: де́йствовать согла́сно предписа́ниямjednat podle předpisů

sebeobrana: де́йствовать в поря́дке самооборо́ныjednat v sebeobraně

sporný: спо́рный пункт на перегово́рахsporný bod jednání

ustrnout: Перегово́ры засты́ли на мёртвой то́чке.Jednání ustrnulo na mrtvém bodě.

vstupní: предвари́тельные перегово́рыvstupní jednání

zákulisní: закули́сные перегово́рыzákulisní jednání

rámec: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v rámci zákona

rovný: относи́ться на ра́вныхjednat jako rovný s rovným

rukavička: минда́льничать, делика́тничать с кемjednat v rukavičkách s kým

zavřený: Де́ло слу́шается при закры́тых дверя́х.Jednání probíhá za zavřenými dveřmi.

верх: перегово́ры в верха́хjednání na nejvyšší úrovni

пове́стка: пове́стка дняprogram jednání

слу́шание: Слу́шание отло́жено.Jednání bylo odročeno.

вразре́з: де́йствовать вразре́з с инстру́кциейjednat v rozporu s předpisy

гума́нный: гума́нное поведе́ниеhumánní jednání

делово́й: деловы́е перегово́рыobchodní jednání

идти́: идти́ про́тив во́ли роди́телейjednat proti vůli rodičů

отврати́тельный: отврати́тельный посту́покnechutné jednání

прекрати́ть: прекрати́ть перегово́рыukončit jednání

ра́мка: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v mezích zákona

ра́унд: очередно́й ра́унд перегово́ровdalší kolo jednání

речь: Речь идёт о(б)...Jde o..., Jedná se o...

сго́вор: де́йствовать по сго́вору с кемjednat podle dohody s kým

секре́тный: проводи́ть секре́тные перегово́рыvést tajná jednání

со́весть: поступи́ть по со́вестиjednat podle svého (nejlepšího) svědomí

jednání: противозако́нные де́йствияnezákonné jednání