Hlavní obsah

čin

Vyskytuje se v

místo: místo činuме́сто преступле́ния

podněcování: práv. podněcování k trestnému činuподстрека́тельство

skutkový: práv. skutková podstata trestného činuсоста́в преступле́ния

trestný: práv. trestný činпреступле́ние

chytit: chycen při činuпойма́н с поли́чным

přistihnout: přistihnout při činuпойма́ть с поли́чным

rekonstrukce: práv. rekonstrukce činu při vyšetřováníсле́дственный экспериме́нт

spoluúčast: práv. spoluúčast při trestném činuсоуча́стие в преступле́нии

uvážlivý: uvážlivý činблагоразу́мный посту́пок

přejít: přejít od slov k činůmперейти́ от слов к дела́м

иму́щественный: majetkový trestný čin иму́щественное преступле́ние

неосторо́жность: neúmyslný trestný činпреступле́ние по неосторо́жности

сло́во: přejít od slov k činůmперейти́ от слов к де́лу

уголо́вный: trestný čin, zločinуголо́вное преступле́ние

благоро́дный: šlechetný činблагоро́дный посту́пок

преступле́ние: trestný činуголо́вное преступле́ние

раси́стский: rasistický motiv trestného činuраси́стский моти́в преступле́ния

čin: práv. trestný čin(уголо́вное) преступле́ние