Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) второ́йza druhé při výčtuво вторы́хling. druhý stupeňсравни́тельная сте́пеньling. druhý pádроди́тельный паде́ж
  2. (nižšího stupně) второ́й
  3. (následující) сле́дующий, друго́й
  4. (opačný) друго́й, ино́йdruhé pohlavíино́й пол
  5. (jiný) друго́йdruhá mízaвтора́я мо́лодостьdruhé oči brýleвторы́е глаза́
  6. (k vyjádření vzájemnosti ap.) оди́н..., друго́й, друг дру́га

Vyskytuje se v

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva

hlas: пе́рвый/второ́й го́лосprvní/druhý hlas

jeden, jedna, jedno: (все) наперебо́йjeden přes druhého

míza: втора́я мо́лодостьdruhá míza

oba, obě: Он о́чень нело́вкий.Má obě ruce levé.

od, ode: (два го́да) о́троду(dva roky) od narození

odmocnina: квадра́тный/куби́ческий ко́реньdruhá/třetí odmocnina

osoba: пе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́první/druhá/třetí osoba

pád: имени́тельный/роди́тельный/да́тельный/вини́тельный/твори́тельный паде́жprvní/druhý/třetí/čtvrtý/sedmý pád

podání: пе́рвая/втора́я пода́чаprvní/druhé podání

stupeň: суд пе́рвой/второ́й инста́нцииpráv. soud prvního/druhého stupně

vrut: тройно́е са́льто с двумя́ винта́миtrojité salto s dvěma vruty

z, ze: све́дения из вторы́х рукsvědectví z druhé ruky

být: Два плюс два равня́ется четы́ре.Dvě a dvě jsou čtyři.

celá: две це́лых пять деся́тыхdvě celé pět (desetin) 2,5

cukr: чай с двумя́ кусо́чками са́хараčaj s dvěma cukry

dějství: коме́дия в двух а́ктах/де́йствияхkomedie o dvou dějstvích

dělený: диплома́т с двумя́ отделе́ниямиkufřík dělený na dvě přihrádky

dítě: У них дво́е дете́й.Mají dvě děti.

dlouhý: длино́й в два ме́траdva metry dlouhý

dodat: доста́вить что в тече́ние двух су́токdodat co do dvou dnů

chod: второ́еdruhý chod

krát: ко́мната два на два ме́траpokoj dva krát dva metry

krátit: сокраща́ть дробь на́ дваkrátit zlomek dvěma

měřit: Длина́ крова́ти два ме́тра.Postel měří dva metry.

minus: пять ми́нус дваpět minus dva

mladší: Он на два го́да моло́же меня́.Je o dva roky mladší než já.

mocnina: втора́я/тре́тья сте́пеньdruhá/třetí mocnina

násobit: умножа́ть пять на дваnásobit pět dvěma

neznámá: уравне́ние с двумя́ неизве́стнымиrovnice o dvou neznámých

o: на два го́да ста́ршеo dva roky starší

plus: Два плюс три бу́дет пять.Dva plus tři je pět.

podmíněně: Получи́л два го́да усло́вно.Dostal dva roky podmíněně.

postoupit: перейти́ на второ́й курсpostoupit do druhého ročníku

průběh: в тече́ние двух неде́ль/перегово́ровv průběhu dvou týdnů/jednání

půl: оди́н/два с полови́нойjeden/dva a půl

raz: раз, два, триraz, dva, tři

rovnat se: Три плюс два равня́ется пять.Tři plus dvě se rovná pět.

rozdělit: раздели́ть на две гру́ппыrozdělit do dvou skupin

rozříznout: разре́зать что на две полови́ныrozříznout co na dvě poloviny

střelec: а́втор двух голо́вstřelec dvou branek

třída: ваго́н пе́рвого/второ́го кла́ссаvagón první/druhé třídy

umocnit: возвести́ в квадра́тumocnit na druhou

vůz: мя́гкий/жёсткий ваго́нvůz první/druhé třídy

vyhotovení: в двух экземпля́рахve dvou vyhotoveních

vystřídat: вы́йти на заме́ну кому во второ́м та́ймеsport. vystřídat koho ve druhém poločase

zamknout: запере́ть на два поворо́таzamknout na dva západy

západ: запере́ть на два оборо́та ключа́zamknout na dva západy

zápis: за́пись на второ́й курсzápis do druhého ročníku na VŠ

dech: обрести́ второ́е дыха́ниеchytit druhý dech

dopředu: шаг вперёд, два шага́ наза́дjeden krok dopředu, dva kroky vzad

hrdlička: как два голу́бкаjako dvě hrdličky

chytit: обрести́ второ́е дыха́ниеchytit druhý dech

jíst: есть за двои́хjíst za dva

koupě: переку́пкаkoupě z druhé ruky

kulhat: хрома́ть на о́бе но́гиkulhat na obě nohy

moucha: уби́ть двух за́йцев одни́м уда́ромzabít dvě mouchy jednou ranou

osmnáct: Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.

přes, přese: говори́ть все наперебо́йmluvit jeden přes druhého

rána: одни́м уда́ром уби́ть двух за́йцевzabít dvě mouchy jednou ranou

tam: пропуска́ть ми́мо уше́й, в одно́ у́хо влета́ет, в друго́е вылета́етpouštět jedním uchem tam, druhým ven

úder: Пришёл ро́вно в два часа́.Přišel úderem druhé.

ucho: в одно́ у́хо вошло́, в друго́е вы́шло, пропуска́ть ми́мо уше́йjedním uchem tam, druhým ven

v, ve: Одному́ хорошо́, но вдвоём лу́чше.Ve dvou se to lépe táhne.

zabít: уби́ть двух за́йцев одни́м вы́стреломzabít dvě mouchy jednou ranou

želízko: ста́вить на две ка́ртыmít dvě želízka v ohni

židle: сиде́ть ме́жду двух сту́льевsedět na dvou židlích

дели́ть: дели́ть на́двое/попола́мpůlit, dělit na dvě poloviny

карма́н: пусто́й карма́н у когоmá jednu kapsu vysypanou a druhou prázdnou, nemá nic

ко́рень: квадра́тный/куби́ческий ко́реньdruhá/třetí odmocnina

ли́шний: два рубля́ с ли́шнимdva rubly a něco

мо́лодость: втора́я мо́лодостьdruhá míza

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým, jeden po druhém

рождество́: второ́й день Рождества́druhý svátek vánoční, svátek sv. Štěpána

роль: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát druhé housle

слу́шать: слу́шать с пя́того на деся́тоеjedním uchem tam, druhým ven, poslouchat každé páté slovo

су́тки: дво́е су́токosmačtyřicet hodin, dva dny a dvě noci

блю́до: обе́д из двух блюдoběd o dvou chodech

вдвоём: жить вдвоёмžít ve dvou

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

второ́й: во-вторы́хza druhé při výčtu

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

друго́й: на друго́й деньdruhý den, následující den

мно́жить: мно́жить пять на дваnásobit pět dvěma

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

напомина́ние: втори́чное напомина́ниеdruhá upomínka

druhý: во вторы́хza druhé při výčtu

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt na dva

рука́: това́р сре́дней руки́zboží z druhé ruky

ста́рше: Он ста́рше меня́ на два го́да.Je o dva roky starší než já.

счита́ться: счита́ться с мне́нием други́хbrát v úvahu mínění druhých

том: рома́н в двух тома́хromán ve dvou svazcích, dvoudílný román

тре́тья: две тре́тьихdvě třetiny

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

ход: два часа́ хо́дуdvě hodiny chůze

баррика́да: по ту сто́рону баррика́дna druhé straně barikády

бузина́: в огоро́де бузина́, а в Кие́ве дя́дькаjeden o koze, druhý o voze

два: в два счётаraz dva, jedna dvě velice rychle

за́яц: уби́ть двух за́йцев одни́м вы́стреломzabít dvě mouchy jednou ranou

ме́жду: ме́жду двух огне́йmezi dvěma ohni

накова́льня: ме́жду мо́лотом и накова́льнейmezi dvěma mlýnskými kameny

погна́ться: погна́ться за двумя́ за́йцамиhonit dva zajíce najednou dělat dvě věci naráz

све́чка: жечь све́чку с обо́их концо́вpálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychle

сгора́ть: На нём о́бувь сгора́ет в два ме́сяца.Jeho boty jsou po dvou měsících na vyhození.

сойти́сь: Сошли́сь два борца́.Soupeřili dva zápasníci.

стул: сиде́ть ме́жду двух сту́льевsedět na dvou židlích

чужо́й: с чужи́х слов говори́тьznát z doslechu, mít zprávu z druhé ruky

терминоло́гия: нау́чная терминоло́гияodborná terminologie

заключе́ние: заключе́ние специали́стаodborný posudek

специа́льный: специа́льное образова́ниеodborné vzdělání

asistent: ста́рший преподава́тельodborný asistent

střední: те́хникумstřední odborná škola

časopis: специа́льный/нау́чный журна́лodborný/vědecký časopis

doporučení: направле́ние к (врачу́-)специали́стуdoporučení k odbornému lékaři

literatura: худо́жественная/специа́льная литерату́раkrásná/odborná literatura

název: (специа́льный) те́рминodborný název

ordinace: кабине́т врача́-специали́стаordinace odborného lékaře

poskytovat: консульти́роватьposkytovat odbornou radu

terminologie: специа́льная терминоло́гияodborná terminologie

zaměření: профессиона́льная напра́вленностьodborné zaměření

žák: уча́щийся те́хникумаžák střední odborné školy