Hlavní obsah

po

Předložka

 1. (později v čase) по́сле кого/чего, за что кем/чемpo uplynutí čehoспустя́, по истече́нии чегоrůst jak houby po deštiрасти́ как грибы́ по́сле дождя́Je po něm.Его́ нет в живы́х.
 2. (o části) по кому/чему
 3. (za kus ap.) по чём что
 4. (v mnoha místech, dobách ap.) по чему
 5. (po povrchu ap.) по чёмjak po másleкак по ма́слу
 6. (určitým způsobem) поpo svémпо-сво́ему
 7. (až) po (vyjádření meze) по что, до кого/чтоzamilovat se po ušiвлюби́ться по́ уши
 8. (kolikáté) в
 9. (během, v průběhu) по чём, в тече́ние чего
 10. (směřování pohybu) по чему
 11. (stejně, ve shodě) в чтоbýt po vůliвы́полнить чью во́лю, послу́шаться когоbýt po matce(быть) весь в матьbýt komu po chutiбыть по вку́су комуpo pravdě řečenoпо пра́вде говоря́, по пра́вде сказа́ть
 12. (prostředek uskutečnění) че́рез кого/чего, на ком/чёмpo čtyřechчетвере́ньки
 13. (pokud jde o) что каса́ется
 14. (podle znaku, měřítka) по кому/чему

Vyskytuje se v

čas: po časeне́которое вре́мя спустя́

část: po částechпо частя́м

čtyři: chodit po čtyřechходи́ть на четвере́ньках

dobré: po dobrémпо-хоро́шему

jméno: jméno po otciо́тчество

kousek: kousek po kouskuпо кусо́чкам, понемно́гу, постепе́нно

Kristus: po Kristuпо́сле Рождества́ Христо́ва, по́сле Р. Х.

krůček: krůček po krůčkuшаг за ша́гом

náš, naše: mluvit po našemговори́ть по на́шему

opalování: krém na/po opalováníкрем для/по́сле зага́ра

pravda: po pravdě řečenoпо пра́вде говоря́, пра́вду говоря́, открове́нно говоря́

proud: po prouduпо тече́нию

přeslice: vymřít po přeslici o roduвы́мереть по же́нской ли́нии

rozhlas: rozhlas po drátěпроводно́е радиовеща́ние

stát: stát po boku kohoстоя́ть на стороне́ кого

stránka: po všech stránkáchво всех отноше́ниях

voda: voda po holení(туале́тная) вода́ по́сле бритья́

batolit se: batolit se po čtyřechпо́лзать на четвере́ньках

běhat: Běhá mi mráz po zádech.У меня́ мура́шки бе́гают по спине́.

bloumat: bloumat po ulicíchтаска́ться по у́лицам

brouzdání: brouzdání po internetuсёрфинг по се́ти

brouzdat (se): brouzdat po internetuры́скать по Интерне́ту

buzení: buzení po telefonuвы́зов-побу́дка

celý: po celý rokв тече́ние всего́ го́да

cesta: Máme to po cestě.Нам по доро́ге.

čerstvý: po čerstvých stopáchпо све́жим следа́м

čich: jít po čichuуга́дывать чутьём

dědictví: dědictví po otciнасле́дство по́сле отца́

dospat: dospat se po cestěотоспа́ться по́сле доро́ги

důkladný: po důkladné úvazeпо зре́лом размышле́нии

hlad: hlad po penězíchжа́жда де́нег

holení: voda po holeníтуале́тная вода́ по́сле бритья́

chápat: Nechápu, co po mně chcete.Я не понима́ю, чего́ вы от меня́ хоти́те.

koleno: lézt po kolenouпо́лзать на коле́нях

kurýr: poslat co po kurýroviпосла́ть что с курье́ром

lapat: lapat po dechuлови́ть ртом во́здух

nesmět: Nesmí se chodit po trávníku.Нельзя́ ходи́ть по газо́нам.

oběd: po oběděпо́сле обе́да

obchod: hovor. lítat po obchodechшопи́ться

obchodování: ekon. obchodování po internetuинтерне́т-тре́йдинг

objednat: objednat po skleničceзаказа́ть по рю́мочке

okraj: naplnit po okrajнапо́лнить до́верху

pást: Policie pase po vandalech.Мили́ция высле́живает ванда́лов.

plácat: plácat po rameni kohoхло́пать по плечу́

plácnout: plácnout po zadkuшлёпнуть по по́пе

plazit se: Vojáci se plazili po sněhu.Солда́ты по́лзали по сне́гу.

plížit se: plížit se po špičkáchкра́сться на цы́почках

plout: plout po řeceплыть по реке́, е́хать водо́й

pohybovat se: pohybovat se po kruhuкрути́ться

pokukovat: pokukovat po soběпосма́тривать друг на дру́га

poohlédnout se: poohlédnout se po nové práciпоиска́ть но́вую рабо́ту

pošilhávat: pošilhávat po práci v zahraničíприсма́тривать себе́ рабо́ту за рубежо́м

poznat: poznat po čichuразню́хать, приню́хаться

prahnout: prahnout po lásceжа́ждать любви́

přecházet: přecházet po přechoduпереходи́ть на пешехо́дном перехо́де

rozházet: rozházet oblečení po pokojiразброса́ть оде́жду по ко́мнате

říct: po pravdě řečenoпо пра́вде говоря́/сказа́ть

sahat: Voda mu sahá po kolena.Вода́ ему́ дохо́дит до коле́н.

skákat: skákat po hlavě do vodyпры́гать в во́ду вниз голово́й

stopa: jít po stopách koho/čehoидти́ по следа́м кого/чего

surfování: surfování po sítiсёрфинг в/по се́ти

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Иди́ по свои́м де́лам.

špička: jít po špičkáchидти́ на цы́почках

tahat: tahat koho po památkáchтаска́ть по па́мятниках

telefon: hovořit po telefonuговори́ть по телефо́ну

utnout: Utnuli ho po prvním slovu.Его́ на пе́рвом сло́ве оборва́ли.

uvážení: po zralém uváženíпо зре́лом размышле́нии

vědění: touha po věděníжа́жда зна́ний

vláčet: vláčet koho po soudechтаска́ть кого/что по суда́м

zadlužený: (být) zadlužený až po ušiпо́ уши в долга́х кто

zařídit: zařídit si život po svémустро́ить себе́ жизнь по своему́ вку́су

zastesknout se: Zastesklo se mi po tobě.Я соску́чился по тебе́.

zavírací: po zavírací hodiněпо́сле закры́тия

zčervenat: zčervenat až po ušiпокрасне́ть до уше́й

zdanění: po zdaněníпо́сле упла́ты нало́га

zdrcnout se: zdrcnout se po vypráníсесть по́сле сти́рки

zralý: po zralé úvazeпо зре́лом размышле́нии

žebřík: lézt po žebříkuлезть на ле́стницу

život: po celý životвсю жизнь

žně: po žníchпо́сле убо́рки урожа́я

bok: bok po bokuбок о́ бок

brada: Teče mu mléko po bradě.У него́ молоко́ на гу́бах не обсо́хло.

déšť: růst jako houby po deštiрасти́ как грибы́ по́сле дождя́

funus: s křížkem po funuseуж пе́нки сня́ты

jak: Roste jako houby po dešti.Растёт как на дрожжа́х.

krk: Je po krk v dluzích.Он по́ уши в долга́х.

křížek: přijít s křížkem po funuseприйти́ к ша́почному разбо́ру

mráz: mráz běhá po zádechмура́шки бе́гают по спине́

my: Po nás (ať přijde) potopa.По́сле нас хоть пото́п!

očko: dívat se po očkuподсма́тривать, подгля́дывать за кем, посма́тривать укра́дкой на кого

ozbrojený: po zuby ozbrojenýвооружённый до зубо́в

быть: být po kom otci ap.быть (весь) в кого

вене́ц: po svatběпо́сле венца́

влюби́ться: zamilovat se po ušiвлюби́ться по́ уши

истече́ние: po uplynutí čehoпо истече́нии чего

крупи́ца: po troskach, kousek po kouskuпо крупи́цам

о́чередь: po pořádku, jeden za druhým, jeden po druhémпо о́череди

пере́ть: jít po svýchпере́ть на свои́х двои́х

по́лночь: po půlnociза́ полночь

проводно́й: rozhlas po drátuпроводно́е веща́ние

рука́: při ruce, po ruceпод руко́й

со́бственно: po pravdě, přesněji řečenoсо́бственно говоря́

ходи́ть: chodit po obchodechходи́ть по магази́нам

а́лчный: lačný po penězíchа́лчный к деньга́м

бульва́р: procházet se po bulváruгуля́ть по бульва́ру

взгляд: vrhat po sobě pohledy, vyměňovat si pohledyобменя́ться взгля́дами

волочи́ть: vláčet koho po ulicíchволочи́ть кого по у́лицам

вы́пуск: vycházet po částechвыходи́ть вы́пусками

доро́га: Máme to po cestě.Нам по доро́ге.

жа́жда: touha po poznáníжа́жда зна́ний

коле́но: lézt po kolenouпо́лзать на коле́нях

мизи́нец: Nesahá vám ani po kotníky.Он не сто́ит ва́шего мизи́нца.

мура́шки: mráz běhá po zádech komuмура́шки по спине́ бе́гают кому

плечо́: bok po bokuплечо́м к плечу́

плыть: plavat/plout po řeceплыть по реке́

по: poplácat po rameniпохло́пать по плечу́

под: mít po ruceиме́ть под руко́й

поднима́ться: jít po schodech (nahoru), stoupat po schodechподнима́ться по ле́стнице

похло́пать: poplácat po rameniпохло́пать по плечу́

распи́сывание: plánování dnů po hodináchраспи́сывание дней по часа́м

ры́скать: běhat po obchodechры́скать по магази́нам

сади́ть: pádit po cestěсади́ть по доро́ге

согла́сие: po oboustranném souhlasuпо обою́дному согла́сию

со́тый: po stéсо́тый раз

спустя́: po mnoha letechмно́го лет спустя́

срок: po uplynutí lhůtyпо истече́нии сро́ка

хло́пать: Plácal ho po rameni.Хло́пал его́ по плечу́.

вёдро: Po každé zimě přijde léto.По́сле нена́стья вёдро.

втре́скаться: po uši se zabouchnoutвтре́скаться по́ уши

гриб: rostou jako houby po deštiрасту́т как грибы́

долг: až po uši v dluzích, zadlužit se až po ušiпо́ уши в долга́х

душа́: To se mi nelíbí., To mi není po chuti.Мне э́то не по душе́.

ка́ша: Teče mu mlíko po bradě.Ма́ло ка́ши е́л.

лови́ть: lapat po dechuлови́ть во́здух ртом

молоко́: Teče mu (ještě) mléko po bradě. Молоко́ у него́ на губа́х не обсо́хло.

остриё: chodit po ostří nožeходи́ть по острию́ ножа́

пи́саный: Všechno jde jako po másle.Всё идёт как по пи́саному.

по́лзать: plazit se, lézt po kolenou před kým по́лзать у кого в нога́х

пята́: (až) na/po paty o dlouhém oblečení ap.до пят

разду́мье: po dlouhém uvažováníпо́сле до́лгого разду́мья

размышле́ние: po zralém uváženíпо зре́лом размышле́нии

сгора́ть: Jeho boty jsou po dvou měsících na vyhození.На нём о́бувь сгора́ет в два ме́сяца.

скита́ться: toulat se po širém světěскита́ться по бе́лу све́ту

сту́кнуть: dát si po skleničce, vypít siсту́кнуть по рю́мочке

тече́ние: plavat po proudu, pasivně se podřizovat okolnostemплыть по тече́нию

цы́почки: chodit před kým po špičkách, přen. mít respekt před kým, bát se kohoна цы́почках ходи́ть перед кем

бок: po ruceпод бо́ком

po: (až) povyjádření meze по что, до кого/что

každičký: každičkému bez výjimky vysvětlovatвсем и ка́ждому объясня́ть