Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (vyjadřuje měřítko hodnocení) по чемуpodle výslovnosti/hlasuпо произноше́нию/го́лосу
  2. (vyjadřuje shodu s něčím) по чему, согла́сно чему, в соотве́тствии с чемpodle předpisuпо/согла́сно предписа́ниюpodle abecedyпо алфави́туpodle pravidelсогла́сно пра́вилам
  3. (vyjadřuje odvolání se ke zdroji) по кому/чемуpodle měпо-мо́ему, по моему́ мне́ниюevangelium podle MatoušeЕва́нгелие от Матфе́яpodle okaна глазо́к

Vyskytuje se v

libost: podle libostiско́лько захо́чется, по жела́нию

vzorec: podle vzorceпо фо́рмуле

abeceda: podle abecedyпо алфави́ту

gusto: Je to podle mého gusta.Э́то по моему́ вку́су.

informace: podle posledních informacíпо после́дним сообще́ниям

jízdní: podle jízdního řáduпо расписа́нию

kreslit: kreslit podle skutečnostiрисова́ть с нату́ры

mínění: podle mého míněníпо моему́ мне́нию, по-мо́ему

móda: oblékat se podle poslední módyодева́ться по после́дней мо́де

oblečený: Je oblečený podle poslední módy.Оде́т по после́дней мо́де.

paragraf: podle paragrafuсогла́сно пара́графу

plán: pracovat podle plánuрабо́тать по пла́ну

pravidlo: hrát podle pravidelигра́ть по пра́вилам

předpis: jednat podle předpisůде́йствовать согла́сно предписа́ниям

předpoklad: podle mých předpokladůпо мои́м расчётам

přepočet: přepočet podle kurzuпересчёт по ку́рсу

sdělení: podle sděleníпо сообще́нию, согла́сно сообще́нию

soud: podle mého souduпо моему́ мне́нию

třídit: třídit podle kvalityбракова́ть

údaj: podle oficiálních údajůпо официа́льным да́нным

uvážení: podle vlastního uváženíпо своему́ усмотре́нию

zevnějšek: soudit koho podle zevnějškuсуди́ть о ком по вне́шности

poslední: podle poslední módyпо после́дней мо́де

potřeba: podle potřebyпо необходи́мости, по на́добности

svědomí: podle svého nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

алфави́т: по алфави́туabecedně, podle abecedy

вкус: на чей вкус, в чьём вку́сеpodle vkusu koho

глазо́к: на глазо́кod oka, podle odhadu, přibližně, asi

мне́ние: по моему́ мне́ниюpodle mého názoru

необходи́мость: по необходи́мостиpodle potřeby

расчёт: по расчётамpodle propočtů

взгляд: на мой взглядpodle

вы́бор: с со́усом на ваш вы́борs omáčkou podle vašeho výběru/přání

вы́кройка: сшить пла́тье по вы́кройкеušít šaty podle střihu

жела́ние: по моему́ жела́ниюpodle mého přání

зако́н: по зако́нуpodle zákona

зако́нно: зако́нно и́збранныйzvolený podle zákona

кома́нда: рабо́тать по кома́ндеpracovat podle pokynu

ме́рка: по ме́ркамpodle měřítek

неофициа́льный: по неофициа́льным да́ннымpodle neoficiálních údajů

непрове́ренный: по непрове́ренным да́ннымpodle neověřených informací

план: Всё по пла́ну.Všechno jde podle plánu.

по: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

по: оде́т по мо́деoblečený podle módy

подсчёт: по предвари́тельным подсчётамpodle předběžných propočtů

расписа́ние: по расписа́ниюpodle jízdního řádu, podle rozvrhu

регла́мент: по регла́ментуpodle předpisů

сго́вор: де́йствовать по сго́вору с кемjednat podle dohody s kým

суди́ть: суди́ть о ком по вне́шностиhodnotit koho podle zevnějšku

та́кса: пла́та по та́ксеplatba podle sazebníku

веле́ние: По ве́лению се́рдца.Podle příkazu srdce., Jak srdce poručilo.

со́весть: поступи́ть по со́вестиjednat podle svého (nejlepšího) svědomí

старшинство́: по старшинству́podle hodnosti/postavení, karet. podle hodnoty (karet)