Hlavní obsah

зако́н

Podstatné jméno, rod mužský

  1. zákon, řád, zákonitost fyzikální ap.
  2. zákon, právní norma, ustanoveníсоблюда́ть зако́ныdodržovat zákonyсвод зако́новzákoník, sbírka zákonůпо зако́нуpodle zákonaнепи́саные зако́ныnepsané zákony

Podstatné jméno, rod mužský

  1. сло́во чьё зако́н для кого čí přání je komu rozkazem
  2. вне зако́на кто form., práv.mimo zákon

Vyskytuje se v

бутербро́д: зако́н бутербро́даzákon schválnosti

вне: вне зако́наmimo zákon

вор: вор в зако́неboss, kmotr

по́длость: по зако́ну по́длостиjako naschvál, zákon schválnosti

ве́то: наложи́ть ве́то на зако́нvetovat zákon

джу́нгли: зако́н джу́нглейzákon džungle

основно́й: Основно́й зако́нÚstava

отрица́ние: зако́н отрица́ния отрица́нияzákon negace negace

попра́вка: попра́вка к зако́нуpozměňovací návrh (zákona)

притяже́ние: зако́н земно́го притяже́нияzákon zemské gravitace

вне: объя́вить вне зако́наpostavit mimo zákon

есть: Зако́н есть зако́н.Zákon je zákon.

обойти́: обойти́ зако́нobejít zákon

преступи́ть: преступи́ть зако́нpřekročit zákon

ра́мка: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v mezích zákona

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost.

čtení: práv. první čtení zákonaпе́рвое чте́ние зако́на

dědic: zákonný dědicнасле́дник по зако́ну

gravitační: gravitační zákonзако́н всеми́рного тяготе́ния

interrupční: interrupční zákonзако́н об або́ртах

litera: litera zákonaбу́ква зако́на

mez: práv. v mezích zákonaв ра́мках зако́на

návrh: návrh zákonaпрое́кт зако́на, законопрое́кт

negace: filoz. zákon negace negaceзако́н отрица́ния отрица́ния

nepsaný: nepsaný zákonнепи́саный зако́н

novela: novela zákonaнове́лла зако́на

poptávka: zákon nabídky a poptávkyзако́н предложе́ния и спро́са

příroda: zákony přírodyзако́ны приро́ды

sbírka: Sbírka zákonůСвод зако́нов

zákon: sbírka zákonůсвод зако́нов

zákon: vetovat zákonналожи́ть ве́то на зако́н

zákon: ekon. zákon nabídky a poptávkyзако́ны спро́са и предложе́ния

zákon: fyz. zákon zachování energieзако́н сохране́ния эне́ргии

zákon: fyz. Archimédův zákonзако́н Архиме́да

zákon: zákon džungleзако́н джу́нглей

zákon: nepsaný zákonнепи́санный зако́н

zákon: boží zákonyзако́н Бо́жий

zákoník: zákoník práceко́декс зако́нов о труде́

znění: znění zákonaбу́ква зако́на

ctít: ctít zákonyсоблюда́ть зако́ны

dodržovat: dodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ны

hledat: hledat mezery v zákoněиска́ть лазе́йки в зако́не

nedodržování: nedodržování zákonůнесоблюде́ние зако́нов

novelizace: práv. novelizace zákonaвнесе́ние дополне́ний в зако́н

obejít: obejít zákon/zákazобойти́ зако́н/запре́т

platit: Zákon platí pro všechny.Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.

porušení: porušení zákonaнаруше́ние зако́на, преступле́ние

postavit: postavit koho mimo zákonобъяви́ть вне зако́на

projít: Nový zákon neprošel.Но́вый зако́н не прошёл.

přepracovat: přepracovat zákonперерабо́тать зако́н

přestat: Zákon přestal platit.Зако́н утра́тил си́лу.

schválení: schválení zákonaприня́тие зако́на

soulad: v souladu se zákonemв соотве́тствии со зако́ном

text: text smlouvy/zákonaтекст догово́ра/зако́на

vejít: Zákon vešel v platnost.Зако́н вошёл в си́лу.

zákon: dodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ны

zákon: porušení zákonaнаруше́ние зако́нов

znění: dřívější znění zákonaпре́жняя реда́кция зако́на

jméno: jménem zákonaи́менем зако́на

paragraf: Na to jsou paragrafy.Э́то предусмо́трено зако́ном., На э́то есть зако́ны.

povýšit: povýšit co na zákonвозвести́ что в зако́н

rámec: jednat v rámci zákonaде́йствовать в ра́мках зако́на

zákon: postavit koho/co mimo zákonобъя́вить вне зако́на кого/что

zákon: Jménem zákona - otevřete!И́менем зако́на - откро́йте!

zákon: zákon schválnostiзако́н бутербро́да

zatýkat: Jménem zákona vás zatýkám.И́менем зако́на аресту́ю вас.