Hlavní obsah

план

Podstatné jméno, rod mužský

  1. кру́пным пла́ном detailně, zblízka

Vyskytuje se v

би́знес: podnikatelský plánби́знес-план

пере́дний: v popředíна пере́днем пла́не

вы́работать: vyrobit co nad plánвы́работать что сверх пла́на

на: roční plánплан на год

по: pracovat podle plánuрабо́тать по пла́ну

расстро́ить: překazit plányрасстро́ить пла́ны

сверх: výroba nad plánпроду́кция сверх пла́на

соста́вить: vypracovat plánсоста́вить план

отодви́нуть: odsunout na vedlejší kolejотодви́нуть на за́дний план

investiční: investiční plánплан капиталовложе́ний

krizový: krizový plánантикри́зисный план

křížit: křížit plányрасстра́ивать пла́ны

osnova: úč. účetní osnovaсчётный план

plán: časový/učební plánвременно́й/уче́бный план

prováděcí: prováděcí plánисполни́тельный гра́фик, операти́вный план

studijní: studijní plánуче́бный план, план обуче́ния

termínový: ekon. termínový kalendářкаленда́рный план

dělat: dělat si plányстро́ить пла́ны

detailní: film. detailní záběrкадр кру́пного пла́на

držet se: držet se plánuприде́рживаться пла́на, сле́довать пла́ну

hospodářský: hospodářský plánхозя́йственный план

překazit: překazit plány/záměryрасстро́ить/сорва́ть пла́ны/за́мысли

překročení: překročení plánuперевыполне́ние пла́на

rámcový: rámcový plánгенера́льный/о́бщий план

role: vedlejší roleроль второ́го пла́на

spřádat: spřádat plányстро́ить пла́ны

vypracovat: vypracovat plánразрабо́тать план

vyrobit: vyrobit nad plánвы́работать сверх пла́на

čára: udělat komu čáru přes rozpočetсорва́ть пла́ны кого, спу́тать ка́рты кому

kolej: odsunout na vedlejší kolejотодви́нуть на второ́й план

odsunout: odsunout koho/co na vedlejší kolejотодви́нуть кого/что на за́дний план

pozadí: zatlačit koho/co do pozadíоттесни́ть кого/что на за́дний план

rozpočet: udělat komu čáru přes rozpočetрасстро́ить чьи пла́ны

skluz: mít skluzотстава́ть от гра́фика/пла́на

škrt: udělat komu škrt přes rozpočet překazit plányспу́тать ка́рты кому, расстро́ить чьи пла́ны

vedlejší: odsunout koho/co na vedlejší kolejотодви́нуть на второ́й план кого/что

план: účetní osnova план счётов