Hlavní obsah

plán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (úmysl) план, наме́рение, зате́яhatit plányрасстра́ивать пла́ныmít v plánu coиме́ть в пла́не что
  2. (rozvrh činnosti) план, програ́ммаpracovat podle plánuрабо́тать по пла́нуčasový/učební plánвременно́й/уче́бный планinvestiční plánинвестицио́нный план
  3. (nárys budovy ap.) план, чертёж, прое́ктsituační plánситуацио́нный планúzemní plánплан райо́на
  4. (mapa) план, ка́ртаplán městaка́рта го́рода

Vyskytuje se v

investiční: investiční plánплан капиталовложе́ний

krizový: krizový plánантикри́зисный план

křížit: křížit plányрасстра́ивать пла́ны

prováděcí: prováděcí plánисполни́тельный гра́фик, операти́вный план

studijní: studijní plánуче́бный план, план обуче́ния

dělat: dělat si plányстро́ить пла́ны

držet se: držet se plánuприде́рживаться пла́на, сле́довать пла́ну

hospodářský: hospodářský plánхозя́йственный план

planout: planout vášníпыла́ть стра́стью

překazit: překazit plány/záměryрасстро́ить/сорва́ть пла́ны/за́мысли

překročení: překročení plánuперевыполне́ние пла́на

rámcový: rámcový plánгенера́льный/о́бщий план

spřádat: spřádat plányстро́ить пла́ны

vypracovat: vypracovat plánразрабо́тать план

vyrobit: vyrobit nad plánвы́работать сверх пла́на

би́знес: podnikatelský plánби́знес-план

сталь: ocelové plátyлистова́я сталь

вы́работать: vyrobit co nad plánвы́работать что сверх пла́на

за́мысел: zrealizovat svůj plánосуществи́ть свой за́мысел

на: roční plánплан на год

план: podle plánuпо пла́ну

по: pracovat podle plánuрабо́тать по пла́ну

расстро́ить: překazit plányрасстро́ить пла́ны

сверх: výroba nad plánпроду́кция сверх пла́на

соста́вить: vypracovat plánсоста́вить план

ка́рта: křížit čí plány, přen. házet komu klacky pod nohyсмеша́ть чьи ка́рты

plán: časový/učební plánвременно́й/уче́бный план