Hlavní obsah

plán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (úmysl) план, наме́рение, зате́яhatit plányрасстра́ивать пла́ныmít v plánu coиме́ть в пла́не что
  2. (rozvrh činnosti) план, програ́ммаpracovat podle plánuрабо́тать по пла́нуčasový/učební plánвременно́й/уче́бный планinvestiční plánинвестицио́нный план
  3. (nárys budovy ap.) план, чертёж, прое́ктsituační plánситуацио́нный планúzemní plánплан райо́на
  4. (mapa) план, ка́ртаplán městaка́рта го́рода

Vyskytuje se v

investiční: investiční plánплан капиталовложе́ний

krizový: krizový plánантикри́зисный план

křížit: křížit plányрасстра́ивать пла́ны

prováděcí: prováděcí plánисполни́тельный гра́фик, операти́вный план

studijní: studijní plánуче́бный план, план обуче́ния

dělat: dělat si plányстро́ить пла́ны

držet se: držet se plánuприде́рживаться пла́на, сле́довать пла́ну

hospodářský: hospodářský plánхозя́йственный план

překazit: překazit plány/záměryрасстро́ить/сорва́ть пла́ны/за́мысли

překročení: překročení plánuперевыполне́ние пла́на

rámcový: rámcový plánгенера́льный/о́бщий план

spřádat: spřádat plányстро́ить пла́ны

vypracovat: vypracovat plánразрабо́тать план

vyrobit: vyrobit nad plánвы́работать сверх пла́на

би́знес: би́знес-планpodnikatelský plán

вы́работать: вы́работать что сверх пла́наvyrobit co nad plán

за́мысел: осуществи́ть свой за́мыселzrealizovat svůj plán

на: план на́ годroční plán

план: Всё по пла́ну.Všechno jde podle plánu.

по: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

расстро́ить: расстро́ить пла́ныpřekazit plány

сверх: проду́кция сверх пла́наvýroba nad plán

соста́вить: соста́вить планvypracovat plán

ка́рта: смеша́ть чьи ка́ртыkřížit čí plány, přen. házet komu klacky pod nohy