Hlavní obsah

по

Předložka

 1. чему po čem, na co čem cestě ap.похло́пать по плечу́poplácat po rameni
 2. по кому/чему po kom/čemСкуча́л по де́тям.Bylo mu smutno po dětech.
 3. чему v čem, z čehoэкза́мен по матема́тикеzkouška z matematikyзаня́тия по литерату́реhodina literaturyчемпио́н по ша́хматамšachový mistr
 4. чему po čem ve směru
 5. кому/чему podle koho/čeho, v souladu s čím, na coрабо́тать по пла́нуpracovat podle plánuоде́т по мо́деoblečený podle módy
 6. чему kvůli čemu, z čeho příčiny ap., pro co nemoc ap.по рассе́янностиz nepozornostiпо боле́зниpro nemoc
 7. чему prostřednictvím čehoговори́ть по телефо́нуtelefonovatпосла́ть по по́чтеposlat poštouОн по профе́ссии...Povoláním je...
 8. чему kvůli čemu, pro co, s jakým cílem
 9. чему po co, během, v průběhu čeho
 10. кому/чему po kom/čem
 11. кому/чему (po)dle koho/čeho

Vyskytuje se v

вдоль: вдоль по чемуpodél, podle, vedle

ви́димость: по (всей) ви́димостиzřejmě, podle všeho

вина́: по вине́vinou koho/čeho, kvůli komu/čemu

возмо́жность: по (ме́ре) возмо́жностиpodle možností, pokud možno

гало́п: гало́пом по Евро́памletem světem, kalupem, rychle

го́рло: по го́рлоpo krk, nad hlavu, přespříliš

гроб: по гроб жи́зниaž do smrti, až do hrobu

диагона́ль: по диагона́лиšikmo, napříč

досто́инство: оцени́ть по досто́инству кого/чтоspravedlivě/náležitě ocenit, ohodnotit podle zásluh

его́: по его́podle něj, podle jeho vůle

её: по еёpodle její vůle, podle ní

завя́зка: по (са́мую) завя́зкуdo krajnosti, (až) po záklopku se napít, k prasknutí se najíst

заслу́га: по заслу́гамpodle zásluh, zaslouženě, právem

их: по ихpodle jejich vůle, přání, podle nich

карма́н: бить по карма́нуplácnout se přes kapsu, utratit peníze

кра́йний: по кра́йней ме́реpřinejmenším, alespoň

ма́ленький: игра́ть по ма́ленькойhrát o malou sázku

ме́ньший: по ме́ньшей ме́реpřinejmenším, alespoň

ме́ра: по кра́йней ме́реalespoň, přinejmenším

мой: по-мо́емуpodle mě, podle mého

наш: по-на́шемуpodle nás

незави́сящий: по незави́сящим обстоя́тельствамz objektivních příčin

нрав: быть кому по нра́вуbýt komu po chuti, líbit se komu

нутро́: по нутру́vyhovovat, být vhod

образе́ц: по образцу́po(dle) vzoru

по: по пути́cestou

по́вод: по по́водучего u příležitosti čeho, kvůli čemu, ve věci čeho

по́длость: по зако́ну по́длостиjako naschvál, zákon schválnosti

преиму́щество: по преиму́ществуpřevážně, hlavně, především

принадле́жность: по принадле́жностиpodle příslušnosti

приро́да: по приро́деv(e své) podstatě, v zásadě

причи́на: по причи́неz důvodu, kvůli

проше́ствие: по проше́ствии чегоpo (uplynutí) čeho

сам: сам по себе́sám o sobě, samotný

свой: по-сво́емуpo svém, podle svého udělat ap.

себя́: не по себе́ комуnecítit se dobře

сказа́ть: сказа́ть по со́вести/пра́вде/че́стиupřímně/po pravdě řečeno

склад: чита́ть по склада́мslabikovat, číst po slabikách co text ap.

сравне́ние: по сравне́нию с кем/чемv porovnání, ve srovnání s kým/čím

стари́нка: по стари́нкеpo staru

стопа́: идти́ по стопа́м когоjít ve stopách koho/čeho otce ap.

суть: по су́ти (де́ла)v jádru (věci), v podstatě, vlastně

существо́: по существу́ (говоря́)v podstatě (se dá říci), ve skutečnosti, vlastně

счёт: по большо́му счётуve své podstatě, vzato kolem a kolem, důkladně

уполномо́чие: по уполномо́чию когоna základě zplnomocnění

у́хо: влюби́ться по́ ушиpo uši se zamilovat

хоро́ший: по хоро́шемуv dobrém, po dobrém

ша́пка: по ша́пке дать комуdát komu za uši

шов: ру́ки по шва́мruce podél těla, v připažení

шпа́ла: стуча́ть по шпа́ламpřestat se ovládat

алфави́т: по алфави́туabecedně, podle abecedy

безрабо́тица: посо́бие по безрабо́тицеpodpora v nezaměstnanosti

бе́лый: чёрным по бе́ломуčerné na bílém

бере́менность: о́тпуск по бере́менностиmateřská dovolená v době před porodem

влюби́ться: влюби́ться по́ ушиzamilovat se po uši

инстру́кция: инстру́кция по эксплуата́цииnávod k použití

истече́ние: по истече́нии чегоpo uplynutí čeho

контра́кт: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

крупи́ца: по крупи́цамpo troskach, kousek po kousku

мне́ние: по моему́ мне́ниюpodle mého názoru

му́ка: Хожде́ние по му́камKřížová cesta

насле́дство: произво́дство по насле́дствеpozůstalostní řízení

нату́ра: по нату́реod přírody, v(e své) podstatě

недосмо́тр: по недосмо́труnedopatřením, z nedbalosti

необходи́мость: по необходи́мостиpodle potřeby

неосторо́жность: преступле́ние по неосторо́жностиneúmyslný trestný čin

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým, jeden po druhém

оши́бка: по оши́бкеomylem

пе́нсия: пе́нсия по ста́рости/по инвали́дностиstarobní/invalidní důchod

перечисле́ние: плати́ть по перечисле́ниюplatit (bankovním) převodem

по́чта: по по́чтеpoštou

пра́во: по пра́вуprávem, oprávněně

пресле́довать: пресле́довать по суду́soudně stíhat

простота́: по простоте́ серде́чнойz naivity

разоруже́ние: конфере́нция по разоруже́ниюkonference o odzbrojení

расчёт: по расчётамpodle propočtů

ре́зать: ре́зать по живо́муtít do živého

рука́: уда́рить кого по рука́мplácnout si, dohodnout se s kým

совпаде́ние: по совпаде́ниюshodou okolností

сосе́д: сосе́д по кварти́реspolubydlící

ста́рший: ста́рший по до́лжностиslužebně starší

стру́нка: по стру́нке ходи́ть перед кемposlouchat koho na slovo

узна́ть: узна́ть по доше́дшим слу́хамdoslechnout se

хло́пнуть: хло́пнуть себя́ по лбу́plácnout se do čela, vzpomenout si

ходи́ть: ходи́ть по магази́намchodit po obchodech

а́ська: перепи́ска по а́ськеkomunikace přes ICQ

бить: бить по воро́тамstřílet na branku

бульва́р: гуля́ть по бульва́руprocházet se po bulváru

ве́ксель: плати́ть по ве́кселюplatit směnkou

вероя́тность: по все́й вероя́тностиs největší pravděpodobností

ваш: по-ва́шемуpodle vás podle vašeho přání, po vašem

alžírský: ко́фе по-алжи́рскиalžírská káva

automat: автома́т по прода́жеprodejní automat

biftek: бифште́кс по-тата́рскиtatarský biftek

bod: вы́играть по очка́мvyhrát na body

bytový: архите́ктор диза́йнер/по интерье́рамbytový architekt

cizinecký: поли́ция по дела́м иностра́нцев, миграцио́нная слу́жбаcizinecká policie

čára: по прямо́й (ли́нии)vzdušnou čarou

část: по частя́мpo částech

černý: чёрным по бе́ломуčerné na bílém

dávka: посо́бие по боле́зниnemocenské dávky

dědic: насле́дник по зако́нуzákonný dědic

denní: прика́з по ча́стиdenní rozkaz

dobré: по-хоро́шемуpo dobrém

dobrý: по-хоро́шему, полюбо́вноv dobrém

doslech: по наслы́шкеz doslechu

dovolená: о́тпуск по боле́зниzdravotní dovolená

důchodce: пенсионе́р по ста́рости/инвали́дностиstarobní/invalidní důchodce

dvakrát: Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.Není mi dvakrát dobře.

faktický: замеча́ния по существу́faktické připomínky

hlava: по чём попа́лоhlava nehlava

inzerát: знако́мство по объявле́ниюseznámení na inzerát

jako: как таково́й, взя́тый сам по себе́jako takový

kousek: по кусо́чкам, понемно́гу, постепе́нноkousek po kousku

kroužek: кружки́ по интере́самzájmové kroužky

křížový: Хожде́ние по му́камKřížová cesta

který: по ра́зномуjak který

libost: ско́лько захо́чется, по жела́ниюpodle libosti

náš, naše: говори́ть по на́шемуmluvit po našem

nedopatření: по недосмо́труnedopatřením

nemocenský: посо́бие по боле́зниnemocenská dávka

nemovitost: нало́г по недви́жимостиdaň z nemovitosti

nezaměstnanost: посо́бие по безрабо́тицеpodpora v nezaměstnanosti

obsluha: инстру́кция по эксплуата́ции, пра́вила по́льзованияnávod k obsluze

abeceda: по алфави́туpodle abecedy

agent: аге́нт по недвижи́мостиrealitní agent

akta: досье́ материа́лов по де́луsoudní akta

anglicky: Говори́те по-англи́йски?Mluvíte anglicky?

arabsky: Говори́те по-ара́бски?Umíte arabsky?

balíček: паке́т мероприя́тий по эконо́мииpřen. balíček úsporných opatření

běhat: У меня́ мура́шки бе́гают по спине́.Běhá mi mráz po zádech.

bloumat: таска́ться по у́лицамbloumat po ulicích

bourací: подрывны́е рабо́ты, рабо́ты по сно́су (зда́ний)stav. bourací práce

box: чемпио́н ми́ра по бо́ксуmistr světa v boxu

branka: бить по воро́тамstřílet na branku

brouzdání: сёрфинг по се́тиbrouzdání po internetu

brouzdat (se): ры́скать по Интерне́туbrouzdat po internetu

ceník: це́ны по прайс-листу́ceny dle ceníku

cesta: Нам по доро́ге.Máme to po cestě.

cvičitel: инстру́ктор по йо́геcvičitel jógy

čenich: получи́ть по но́суdostat přes čenich

čerstvý: по све́жим следа́мpo čerstvých stopách

česky: Ты говори́шь по-че́шски?Umíš česky?

čtení: гада́ние по ли́ниям на руке́čtení z ruky

dědictví: получи́ть по насле́дствуzískat jako dědictví

demoliční: рабо́ты по сно́су зда́нийdemoliční práce

divně: Мне что́-то не по себе́.Je mi nějak divně.