Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polní ap.) доро́га, путьpolní cestaпросёлокdýchací cestyдыха́тельные пути́
  2. (směr pohybu, dráha) доро́га, тра́ссаzeptat se na cestuспроси́ть доро́гуMůžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?Máme to po cestě.Нам по доро́ге.
  3. (chůze, jízda ap.) путеше́ствие, пое́здкаslužební cestaкомандиро́вкаsvatební cestaсва́дебное путеше́ствиеŠťastnou cestu!Счастли́вого пути́!
  4. (postup) путьsoudní cestouсуде́бным поря́дкомzlatá střední cestaзолота́я середи́на

Vyskytuje se v

klestit: razit прокла́дывать (себе́) доро́гуklestit cestu

razit: uvolňovat průchod пробива́ть (себе́) доро́гуrazit (si) cestu

dýchací: дыха́тельные пути́anat. dýchací cesty

horní: ве́рхние дыха́тельные пути́anat. horní cesty dýchací

jantarový: янта́рный путьhist. jantarová cesta

kolem: путеше́ствие вокру́г све́таcesta kolem světa

křížový: Хожде́ние по му́камKřížová cesta

močový: мочевыводя́щие пути́močové cesty

okružní: экскурсио́нная/обзо́рная пое́здка, кольцево́й/кругово́й маршру́тokružní cesta/jízda prohlídková

služební: командиро́вкаslužební cesta

studijní: нау́чная командиро́вкаstudijní cesta

svět: кругосве́тное путеше́ствиеcesta kolem světa

šťastný: Счастли́вого пути́!Šťastnou cestu!

úřední: официа́льным путёмúřední cestou

zpáteční: обра́тный рейс, обра́тная доро́гаzpáteční cesta

asfaltový: асфа́льтовая доро́гаasfaltová cesta

daleký: да́льний путьdaleká cesta

diplomatický: дипломати́ческим путёмdiplomatickou cestou

dojem: путевы́е впечатле́нияdojmy z cest

dospat: отоспа́ться по́сле доро́гиdospat se po cestě

hřebenový: доро́га по го́рному хребту́hřebenová cesta

chystat se: собира́ться в доро́гуchystat se na cestu

katar: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

mimosoudní: во внесуде́бном поря́дкеmimosoudní cestou

neprobádaný: непроторённый путьpřen. neprobádaná cesta nevyzkoušená

odjet: уе́хать в командиро́вку/о́тпускodjet na služební cestu/dovolenou

pamatovat (si): Запомина́йте маршру́т!Pamatujte si cestu!

podnikat: соверша́ть путеше́ствияpodnikat cesty

pokračovat: держа́ть путьpokračovat v cestě

polní: полева́я доро́гаpolní cesta

poslat: командирова́тьposlat na služební cestu

prašný: пы́льная доро́гаprašná cesta

probíjet (si): прокла́дывать (себе́) доро́гуprobíjet (si) cestu

proklestit: проложи́ть доро́гуpřen. proklestit si cestu

přát: Жела́ю Вам счастли́вого пути́.Přeji Vám šťastnou cestu.

přecházet: пересека́ть доро́гуpřecházet (přes) cestu

přidat se: присоедини́ться по доро́геpřidat se cestou

přichystat se: подгото́виться к доро́ге, собра́ться в доро́гуpřichystat se na cestu

připlést se: попа́сть по́д ногиpřiplést se do cesty

příprava: сбо́ры в доро́гуpřípravy na cestu

půle: на полдоро́ге/полпути́v půli cesty

rozšířit: расши́рить доро́гуrozšířit cestu

stavit se: зае́хать/зайти́ по доро́геstavit se cestou

svatební: пое́хать в сва́дебное путеше́ствиеjet na svatební cestu

špatný: идти́ по ло́жному пути́jít špatnou cestou

uhnout: дать доро́гу комуuhnout z cesty

ujít: пройти́ нема́лый путьujít dlouhou cestu

ukázat: показа́ть доро́гуukázat cestu

úsek: отре́зок пути́úsek cesty

ustoupit: дать до́рогу, уступи́ть комуpřen. ustoupit z cesty uvolnit místo

uvolnit: дать/освободи́ть доро́гу комуuvolnit cestu komu

vesmír: полёты в ко́смосcesty do vesmíru

vést: Э́та доро́га ведёт в ...?Vede tato cesta do ...?

vydat se: отпра́виться в сва́дебное путеше́ствиеvydat se na svatební cestu

vyrazit: отпра́виться в путь/го́рыvyrazit na cestu/do hor

vyrážet: отправля́ться в путеше́ствиеvyrážet na cesty

záloha: вы́плата ава́нса на пое́здкуvýplata zálohy na cestu

zápisek: доро́жные запи́скиzápisky z cest

zeptat se: Спроси́ доро́гу (у кого́-нибу́дь).Zeptej se (někoho) na cestu.

zkrátit: hovor. сре́зать уго́льzkrátit si cestu

zledovatělý: обледене́лая доро́гаzledovatělá cesta

odkud: доро́га, отку́да не возвраща́ютсяcesta, odkud není návratu

odnikud: путь из ниотку́да в никуда́cesta odnikud nikam

společný: Нам с ва́ми по пути́.Máme společnou cestu.

správný: сби́ться с ве́рного/пра́вильного пути́sejít ze správné cesty

stavět: ста́вить кому препя́тствияstavět komu překážky (do cesty)

střední: золота́я середи́наzlatá střední cesta

tam: доро́га туда́ и обра́тноcesta tam a zpět

únikový: лазе́йкаúniková cesta východisko

vyšlapat: проложи́ть доро́гу комуvyšlapat komu cestu

z, ze: бре́дитьmluvit z cesty

zpět: Нет доро́ги наза́д.Není cesty zpět.

zvolit: вы́брать путь наиме́ньшего сопротивле́нияzvolit cestu nejmenšího odporu

доро́га: просёлочная доро́гаpolní cesta

дыха́тельный: дыха́тельные пути́dýchací cesty

забы́ть: забы́ть доро́гу кудаpřestat kam chodit, zapomenout cestu kam

командиро́вка: уе́хать в командиро́вкуodjet na služební cestu

коммуника́ция: возду́шные/во́дные коммуника́цииvzdušné/vodní cesty

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

му́ка: Хожде́ние по му́камKřížová cesta

путеше́ствие: кругосве́тное путеше́ствиеcesta kolem světa

путь: Счастли́вого пути́!Šťastnou cestu!

размножа́ться: размножа́ться половы́м/беспо́лым путёмrozmnožovat se pohlavní/bezpohlavní cestou

сре́зать: сре́зать у́голzkrátit si cestu, expr. střihnout si to (přímo)

счастли́вый: Счастли́вого пути́!Šťastnou cestu!

вы́боина: На доро́ге вы́боина на вы́боине.Cesta je samá díra.

вы́топтать: вы́топтать доро́жкуprošlapat cestu

гололе́дица: На доро́гах гололе́дица.Na cestách je náledí.

дви́гаться: дви́гаться в путьvydávat se na cestu

закуси́ть: закуси́ть пе́ред доро́гойsníst něco před cestou

заме́тить: заме́тить доро́гуzapamatovat si cestu

ката́р: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

описа́ть: описа́ть доро́гуvysvětlit cestu

cesta: дыха́тельные пути́dýchací cesty

отъе́зд: находи́ться/быть в отъе́здахbýt na cestách

паёк: сухо́й паёкbalíček (na cestu), studený oběd, obědový balíček

пожела́ть: пожела́ть счастли́вого пути́popřát šťastnou cestu

сади́ть: сади́ть по доро́геpádit po cestě

сби́ться: сби́ться с пути́sejít z cesty

сверну́ть: сверну́ть с доро́гиodbočit z cesty

свет: путеше́ствие вокру́г све́таcesta kolem světa

середи́на: в середи́не пути́v půli cesty

суде́бный: в суде́бном поря́дкеsoudní cestou, soudně

уступи́ть: уступи́ть доро́гуuvolnit cestu

пол-: на полпути́v polovině cesty, na půl cesty

тропа́: идти́ свое́й тропо́йjít vlastní cestou v životě ap.