Hlavní obsah

stavět

Nedokonavé sloveso

  1. (vytvářet stavbu) стро́ить, возводи́ть, сооружа́тьstavět most přes řekuстро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́stavět sněhulákaлепи́ть сне́жную ба́буstavět hnízdoвить гнездо́
  2. (umísťovat) ста́вить, расставля́тьstavět na čajста́вить на чай
  3. (určovat někomu místo) ста́вить, стро́ить, расставля́ть
  4. (vzpřimovat) возводи́ть, воздвига́ть, стро́ить
  5. (vycházet z něčeho) na kom/čem стро́ить, осно́вывать, бази́ровать на ком/чём
  6. (sestavovat) собира́ть, соединя́ть, комплектова́ть
  7. (uvádět do situace) ста́вить, приводи́ть в состоя́ние, заставля́ть бытьstavět koho do nepříjemné situaceста́вить кого в неприя́тное положе́ние
  8. (mít zastávku) остана́вливать(ся)Tramvaj zde staví jen na znamení.Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.

Vyskytuje se v

beztíže: состоя́ние невесо́мостиstav beztíže

duchovní: духо́вное зва́ниеduchovní stav

počáteční: исхо́дное состоя́ниеpočáteční stav

stav: состоя́ние невесо́мостиstav beztíže

tkalcovský: тка́цкий стано́к/челно́кtkalcovský stav/člunek

úzkostný: трево́жное состоя́ниеmed. úzkostný stav

vegetativní: вегетати́вное состоя́ниеmed. vegetativní stav

výjimečný: чрезвыча́йное положе́ниеvýjimečný stav

zdravotní: состоя́ние здоро́вьяzdravotní stav

havarijní: авари́йное состоя́ние моста́havarijní stav mostu

negativně: относи́ться отрица́тельно к чемуstavět se negativně k čemu

redukovat: сокраща́ть шта́тыredukovat stav zaměstnanců

setrvalý: постоя́нное состоя́ниеsetrvalý stav

stavět se: поднима́ться на цы́почкиstavět se na špičky

stavit se: Заходи́те к нам ве́чером.Stavte se večer u nás.

vzdušný: стро́ить возду́шные за́мкиstavět si vzdušné zámky

zadní: станови́ться на дыбы́stavět se na zadní

zámek: стро́ить возду́шные за́мкиstavět si vzdušné zámky

дворя́нский: дворя́нское сосло́виеšlechtický stav

оса́дный: оса́дное положе́ниеstav obležení, stanné právo

песо́к: стро́ить на песке́ чтоvařit z ničeho, stavět na písku

состоя́ние: состоя́ние здоро́вьяzdravotní stav

ста́вить: ста́вить лицо́м к лицу́stavět tváří v tvář

стано́к: тка́цкий стано́кstav tkalcovský

ста́тус: ста́тус зака́заstav objednávky

тка́цкий: тка́цкий стано́кtkalcovský stav

баррика́да: стро́ить баррика́дыstavět barikády

вить: вить гнездо́stavět hnízdo

здоро́вье: состоя́ние здоро́вьяzdravotní stav

лепи́ть: лепи́ть сне́жную ба́буstavět sněhuláka

положе́ние: семе́йное положе́ниеrodinný stav

счёт: Како́й счёт?Jaký je stav?

stavět: стро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́stavět most přes řeku