Hlavní obsah

stavět

Nedokonavé sloveso

  1. (vytvářet stavbu) стро́ить, возводи́ть, сооружа́тьstavět most přes řekuстро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́stavět sněhulákaлепи́ть сне́жную ба́буstavět hnízdoвить гнездо́
  2. (umísťovat) ста́вить, расставля́тьstavět na čajста́вить на чай
  3. (určovat někomu místo) ста́вить, стро́ить, расставля́ть
  4. (vzpřimovat) возводи́ть, воздвига́ть, стро́ить
  5. (vycházet z něčeho) na kom/čem стро́ить, осно́вывать, бази́ровать на ком/чём
  6. (sestavovat) собира́ть, соединя́ть, комплектова́ть
  7. (uvádět do situace) ста́вить, приводи́ть в состоя́ние, заставля́ть бытьstavět koho do nepříjemné situaceста́вить кого в неприя́тное положе́ние
  8. (mít zastávku) остана́вливать(ся)Tramvaj zde staví jen na znamení.Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.

Vyskytuje se v

beztíže: stav beztížeсостоя́ние невесо́мости

duchovní: duchovní stavдухо́вное зва́ние

počáteční: počáteční stavисхо́дное состоя́ние

stav: stav beztížeсостоя́ние невесо́мости

stav: voj., polit. výjimečný stavчрезвыча́йное положе́ние

stav: stav objednávkyста́тус зака́за

stav: pevný/kapalný/plynný stavтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

stav: stav účtuсостоя́ние счёта

stav: stav vodyу́ровень воды́

tkalcovský: tkalcovský stav/člunekтка́цкий стано́к/челно́к

úzkostný: med. úzkostný stavтрево́жное состоя́ние

vegetativní: med. vegetativní stavвегетати́вное состоя́ние

výjimečný: výjimečný stavчрезвыча́йное положе́ние

zdravotní: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

havarijní: havarijní stav mostuавари́йное состоя́ние моста́

negativně: stavět se negativně k čemuотноси́ться отрица́тельно к чему

redukovat: redukovat stav zaměstnancůсокраща́ть шта́ты

setrvalý: setrvalý stavпостоя́нное состоя́ние

stav: kritický stavкрити́ческое состоя́ние

stav: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

stav: rodinný stavсеме́йное положе́ние

stav: sport. stav zápasuсчёт ма́тча

stavět se: stavět se na špičkyподнима́ться на цы́почки

stavět se: stavět se do pozoruстро́иться, станови́ться в строй

stavět se: stavět se do řady/fronty/dvojicстанови́ться в строй/о́чередь/па́ру

stavit se: Stavte se večer u nás.Заходи́те к нам ве́чером.

stavět se: přen. stavět se na zadníстанови́ться на дыбы́

vzdušný: stavět si vzdušné zámkyстро́ить возду́шные за́мки

zadní: stavět se na zadníстанови́ться на дыбы́

zámek: stavět si vzdušné zámkyстро́ить возду́шные за́мки