Hlavní obsah

stav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (všechny vlastnosti, okolnosti ap.) состоя́ние, положе́ниеkritický stavкрити́ческое состоя́ниеve stavu beztížeв состоя́нии невесо́мостиzdravotní stavсостоя́ние здоро́вьяrodinný stavсеме́йное положе́ниеstav beztížeсостоя́ние невесо́мостиvoj., polit. výjimečný stavчрезвыча́йное положе́ниеJe v jiném stavu.Она́ бере́менна/в положе́нии.v podnapilém stavuв нетре́звом состоя́нииstav objednávkyста́тус зака́за
  2. (látky, soustavy) состоя́ниеpevný/kapalný/plynný stavтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние
  3. (množství, kvalita v určité době) соста́в, у́ровеньsport. stav zápasuсчёт ма́тчаstav účtuсостоя́ние счётаstav vodyу́ровень воды́
  4. (z hlediska manželství) семе́йное положе́ние
  5. (povolání ap.) зва́ние
  6. zast.(společenská vrstva) сосло́вие

Vyskytuje se v

beztíže: stav beztížeсостоя́ние невесо́мости

duchovní: duchovní stavдухо́вное зва́ние

jiný: Je v jiném stavu.Она́ бере́менна/в положе́нии.

počáteční: počáteční stavисхо́дное состоя́ние

podroušený: v podroušeném stavuвы́пивши, в полупья́ном ви́де

požehnaný: v požehnaném stavu těhotnáв (интере́сном) положе́нии

tkalcovský: tkalcovský stav/člunekтка́цкий стано́к/челно́к

úzkostný: med. úzkostný stavтрево́жное состоя́ние

vegetativní: med. vegetativní stavвегетати́вное состоя́ние

výjimečný: výjimečný stavчрезвыча́йное положе́ние

zdravotní: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

dezolátní: v dezolátním stavuв печа́льном/запу́щенном состоя́нии

dostat se: dostat se do jiného stavuзабере́менеть

havarijní: havarijní stav mostuавари́йное состоя́ние моста́

kritický: pacient v kritickém stavuбольно́й в крити́ческом состоя́нии

negativně: stavět se negativně k čemuотноси́ться отрица́тельно к чему

pasovat: Byl pasován do šlechtického stavu.Был возведён в дворя́нское досто́инство.

povýšení: povýšení do šlechtického stavuвозведе́ние в дворя́нское досто́инство

přijít: přijít do jiného stavuзабере́менеть

redukce: redukce stavu zaměstnancůсокраще́ние шта́тов

redukovat: redukovat stav zaměstnancůсокраща́ть шта́ты

setrvalý: setrvalý stavпостоя́нное состоя́ние

snížení: snížení nákladů/stavu zaměstnancůсокраще́ние расхо́дов/шта́тов

stavět: stavět most přes řekuстро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́

stavět: stavět sněhulákaлепи́ть сне́жную ба́бу

stavět: stavět hnízdoвить гнездо́

stavět: stavět na čajста́вить на чай

stavět: stavět koho do nepříjemné situaceста́вить кого в неприя́тное положе́ние

stavět: Tramvaj zde staví jen na znamení.Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.

stavět se: stavět se na špičkyподнима́ться на цы́почки

stavět se: stavět se do pozoruстро́иться, станови́ться в строй

stavět se: stavět se do řady/fronty/dvojicстанови́ться в строй/о́чередь/па́ру

stavit se: stavit se cestouзае́хать/зайти́ по доро́ге

stavit se: Stavte se večer u nás.Заходи́те к нам ве́чером.

špatný: Budova je ve špatném stavu.Зда́ние в ве́тхом состоя́нии.

žalostný: v žalostném stavuв жа́лком состоя́нии

stavět: stavět co na odivвыставля́ть напока́з что

stavět: stavět komu překážky (do cesty)ста́вить кому препя́тствия

stavět: stavět si hlavuупря́миться

stavět se: přen. stavět se na zadníстанови́ться на дыбы́

vzdušný: stavět si vzdušné zámkyстро́ить возду́шные за́мки

zadní: stavět se na zadníстанови́ться на дыбы́

zámek: stavět si vzdušné zámkyстро́ить возду́шные за́мки

дворя́нский: дворя́нское сосло́виеšlechtický stav

невесо́мость: в состоя́нии невесо́мостиve stavu beztíže

оса́дный: оса́дное положе́ниеstav obležení, stanné právo

песо́к: стро́ить на песке́ чтоvařit z ničeho, stavět na písku

состоя́ние: находи́ться в состоя́нии войны́být ve válečném stavu

состоя́ние: состоя́ние здоро́вьяzdravotní stav

состоя́ние: состоя́ние поко́яklidový stav

состоя́ние: душе́вное состоя́ниеduševní stav

состоя́ние: состоя́ние невесо́мостиstav beztíže, beztížný stav

ста́вить: ста́вить лицо́м к лицу́stavět tváří v tvář

стано́к: тка́цкий стано́кstav tkalcovský

ста́тус: ста́тус зака́заstav objednávky

тка́цкий: тка́цкий стано́кtkalcovský stav