Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

  1. (dostavit se někam) прийти́, яви́ться, прие́хатьpřijít pozdě do školyопозда́ть в шко́луpřijít včasприйти́ во́время, подоспе́тьpřijít zpětверну́тьсяpřijít na kontrolu revize na pracoviště ap.прийти́ с прове́ркойpřijít ke komu na návštěvuприйти́ к кому в го́стиpřijít do styku s kým/čímвстре́титься с кем/чемKdy přijdeš?Когда́ ты придёшь?
  2. (být doručen ap.) прийти́, прибы́ть, поступи́тьPřišel mu dopis.Ему́ пришло́ письмо́.Pomoc přišla včas.По́мощь прибы́ла во́время.
  3. (objevit něco) na co найти́ что, напа́сть на что, откры́ть чтоNemohu na to přijít.Я не могу́ докопа́ться до су́ти.
  4. (do kolektivu ap.) прийти́, прибы́ть, яви́ться
  5. (vrátit se) прийти́, возврати́ться, верну́ться
  6. (nabýt, získat) получи́тьpřijít k úrazuполучи́ть тра́вмуpřijít k rozumuвзя́ться за ум, образуми́ться
  7. (pozbýt) o koho/co потеря́ть кого/что, лиши́ться кого/чегоpřijít o zrakпотеря́ть зре́ниеpřijít o život/rozum/penízeлиши́ться жи́зни/ра́зума/де́нег
  8. (octnout se někde) попа́сть
  9. (do nějaké situace) прийти́přijít na mizinuвпасть в нищету́přijít do jiného stavuзабере́менетьpřijít vhod komu hodit seпригоди́ться кому
  10. (obrátit se) прийти́, яви́ться к кому с чем, обрати́ться на кого

Vyskytuje se v

mizina: разори́тьсяpřijít na mizinu

nazmar: пропа́сть да́ром, пойти́ насма́ркуpřijít nazmar

pozdě: опозда́ть, запозда́тьpřijít pozdě

vhod: подойти́, оказа́ться к ста́ти, пригоди́ться комуpřijít vhod komu

vniveč: пропа́сть, уничто́житьсяpřijít vniveč být zmařen

zrak: лиши́ться зре́нияpřijít o zrak

akorát: Он пришёл как раз (во́время).Přišel akorát.

draze: Э́то тебе́ до́рого обойдётся!, Ты до́рого за э́то запла́тишь!To tě přijde draho!

hlavně: Гла́вное, что ты здесь.Hlavně, že jsi přišel.

hodina: Я приду́ че́рез час.Přijdu za hodinu.

chvíle: Верну́сь че́рез мину́ту.Přijdu za chvíli.

jak to: Он не придёт. Как так не придёт?Nepřijde. Jak to nepřijde?

jinak: Беги́, ина́че опозда́ешь.Utíkej, jinak přijdeš pozdě.

jmenovitě: Яви́лись все, (а) и́менно:...Přišli všichni, jmenovitě:...

místo: Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.Místo v sedm přišel až v osm.

móda: войти́ в мо́ду, стать мо́днымpřijít do módy

návštěva: прийти́ в го́стиpřijít na návštěvu

někdy: Приходи́(те) в друго́й раз.Přijď(te) někdy jindy.

panenství: лиши́ться де́вственностиpřijít o panenství

pěkně: Э́то нам влете́ло в копе́ечку.Přišlo nás to pěkně draho.

pozvání: прийти́ без приглаше́нияpřijít bez pozvání

pravý: прийти́ как раз во́времяpřijít v pravý okamžik

radost: Я с ра́достью приду́.S radostí přijdu.

úraz: получи́ть уве́чьеpřijít k úrazu

za: Приду́ че́рез час.Přijdu za hodinu.

buben: пойти́ с молотка́přen. přijít na buben zkrachovat

dřív: Чей черёд, тот и берёт.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

hotové: прийти́ на гото́воеpřijít k hotovému

k, ke, ku: получи́ть уве́чьеpřijít k úrazu

kloub: добра́ться до су́ти де́ла, разобра́ться в чёмpřijít věci na kloub

křížek: прийти́ к ша́почному разбо́руpřijít s křížkem po funuse

mlýn: внести́ свою́ ле́птуpřijít se svou troškou do mlýna

my: По́сле нас хоть пото́п!Po nás (ať přijde) potopa.

se, si: прийти́ в созна́ниеpřijít k sobě nabýt vědomí

úder: Пришёл ро́вно в два часа́.Přišel úderem druhé.

věneček: потеря́ть неви́нностьpřijít o věneček

vidět: Он вот-вот придёт.Přijde co nevidět. brzy

zkrátka: оста́ться с но́сомpřijít zkrátka

проби́ть: Его́ час проби́л.Přišel jeho čas., Přišla jeho hodina.

руба́шка: оста́ться в одно́й руба́шкеpřijít na mizinu, přijít o všechno

рука́: попа́сть под горя́чую ру́куpřijít v nepravou chvíli

вдруг: Пришли́ все вдруг.Všichni přišli najednou.

весна́: Наступи́ла весна́.Přišlo jaro.

ве́чер: Пришёл домо́й под ве́чер.Přišel domů k večeru.

ве́чером: Приду́ то́лько ве́чером.Přijdu až večer.

войти́: войти́ в мо́дуpřijít do módy

где́-то: Приду́ где́-то о́коло восьми́.Přijdu asi kolem osmé.

есте́ственно: Я есте́ственно приду́!Jasně že přijdu!

зре́ние: лиши́ться зре́нияpřijít o zrak

когда́: Когда́ он придёт?Kdy přijde?

опозда́ть: опозда́ть на полчаса́opozdit se o půl hodiny, přijít s půlhodinovým zpožděním

поздне́е: Пришёл поздне́е чем ты.Přišel později než ty.

рассу́док: лиши́ться рассу́дкаpřijít o rozum

реши́ться: реши́ться жи́зниpřijít o život

сейча́с: Сейча́с приду́.Přijdu hned.

смотре́ть: Смотри́, не опозда́й!Koukej přijít včas!

яви́ться: яви́ться ли́чноpřijít osobně

вёдро: По́сле нена́стья вёдро.Po každé zimě přijde léto.

кре́сло: лиши́ться своего́ кре́слаpřijít o svou židli

пи́ковый: оста́ться при пи́ковом интере́сеpřijít zkrátka, ostrouhat, vyjít naprázdno

ста́ться: Мо́жет ста́ться, что он опозда́ет.Možná přijde později.

тёща: Не к тёще на блины́ пришёл.Nepřišel ses sem flákat.

шестна́дцать: Твой но́мер шестна́дцать.iron. Nejsi v pořadí., Klídek, tvůj čas přijde.

přijít: получи́ть тра́вмуpřijít k úrazu