Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

  1. (dostavit se někam) прийти́, яви́ться, прие́хатьpřijít pozdě do školyопозда́ть в шко́луpřijít včasприйти́ во́время, подоспе́тьpřijít zpětверну́тьсяpřijít na kontrolu revize na pracoviště ap.прийти́ с прове́ркойpřijít ke komu na návštěvuприйти́ к кому в го́стиpřijít do styku s kým/čímвстре́титься с кем/чемKdy přijdeš?Когда́ ты придёшь?
  2. (být doručen ap.) прийти́, прибы́ть, поступи́тьPřišel mu dopis.Ему́ пришло́ письмо́.Pomoc přišla včas.По́мощь прибы́ла во́время.
  3. (objevit něco) na co найти́ что, напа́сть на что, откры́ть чтоNemohu na to přijít.Я не могу́ докопа́ться до су́ти.
  4. (do kolektivu ap.) прийти́, прибы́ть, яви́ться
  5. (vrátit se) прийти́, возврати́ться, верну́ться
  6. (nabýt, získat) получи́тьpřijít k úrazuполучи́ть тра́вмуpřijít k rozumuвзя́ться за ум, образуми́ться
  7. (pozbýt) o koho/co потеря́ть кого/что, лиши́ться кого/чегоpřijít o zrakпотеря́ть зре́ниеpřijít o život/rozum/penízeлиши́ться жи́зни/ра́зума/де́нег
  8. (octnout se někde) попа́сть
  9. (do nějaké situace) прийти́přijít na mizinuвпасть в нищету́přijít do jiného stavuзабере́менетьpřijít vhod komu hodit seпригоди́ться кому
  10. (obrátit se) прийти́, яви́ться к кому с чем, обрати́ться на кого

Vyskytuje se v

mizina: přijít na mizinuразори́ться

nazmar: přijít nazmarпропа́сть да́ром, пойти́ насма́рку

pozdě: přijít pozděопозда́ть, запозда́ть

vhod: přijít vhod komuподойти́, оказа́ться к ста́ти, пригоди́ться кому

vniveč: přijít vniveč být zmařenпропа́сть, уничто́житься

zrak: přijít o zrakлиши́ться зре́ния

akorát: Přišel akorát.Он пришёл как раз (во́время).

draze: To tě přijde draho!Э́то тебе́ до́рого обойдётся!, Ты до́рого за э́то запла́тишь!

hlavně: Hlavně, že jsi přišel.Гла́вное, что ты здесь.

hodina: Přijdu za hodinu.Я приду́ че́рез час.

chvíle: Přijdu za chvíli.Верну́сь че́рез мину́ту.

jak to: Nepřijde. Jak to nepřijde?Он не придёт. Как так не придёт?

jinak: Utíkej, jinak přijdeš pozdě.Беги́, ина́че опозда́ешь.

jmenovitě: Přišli všichni, jmenovitě:...Яви́лись все, (а) и́менно:...

místo: Místo v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

móda: přijít do módyвойти́ в мо́ду, стать мо́дным

návštěva: přijít na návštěvuприйти́ в го́сти

někdy: Přijď(te) někdy jindy.Приходи́(те) в друго́й раз.

panenství: přijít o panenstvíлиши́ться де́вственности

pěkně: Přišlo nás to pěkně draho.Э́то нам влете́ло в копе́ечку.

pozvání: přijít bez pozváníприйти́ без приглаше́ния

pravý: přijít v pravý okamžikприйти́ как раз во́время

radost: S radostí přijdu.Я с ра́достью приду́.

úraz: přijít k úrazuполучи́ть уве́чье

za: Přijdu za hodinu.Приду́ че́рез час.

buben: přen. přijít na buben zkrachovatпойти́ с молотка́

dřív: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.Чей черёд, тот и берёт.

hotové: přijít k hotovémuприйти́ на гото́вое

k, ke, ku: přijít k úrazuполучи́ть уве́чье

k, ke, ku: přijít k rozumuвзя́ться за ум

kloub: přijít věci na kloubдобра́ться до су́ти де́ла, разобра́ться в чём

křížek: přijít s křížkem po funuseприйти́ к ша́почному разбо́ру

mlýn: přijít se svou troškou do mlýnaвнести́ свою́ ле́пту

my: Po nás (ať přijde) potopa.По́сле нас хоть пото́п!

se, si: přijít k sobě nabýt vědomíприйти́ в созна́ние

úder: Přišel úderem druhé.Пришёл ро́вно в два часа́.

věneček: přijít o věnečekпотеря́ть неви́нность

vidět: Přijde co nevidět. brzyОн вот-вот придёт.

zkrátka: přijít zkrátkaоста́ться с но́сом