Hlavní obsah

my

Vyskytuje se v

nést: Co nám neseš?Что ты нам принёс?

benzin: Došel nám benzin.У нас бензи́н ко́нчился.

čekat: Nenechal nás (na sebe) dlouho čekat.Он не заста́вил нас до́лго ждать.

dojít: Došel nám benzín.У нас бензи́н зако́нчился.

donést se: Donesly se k nám hlasy.К нам донесли́сь голоса́.

hej: Je nám hej!Нам лафа́!

konec: Mezi námi je konec.Ме́жду на́ми всё ко́нчено.

muset: Musíš jet s námi.Ты до́лжен пое́хать с на́ми.

nejhorší: To nejhorší nás ještě čeká.Са́мое плохо́е ещё впереди́.

pěkně: Přišlo nás to pěkně draho.Э́то нам влете́ло в копе́ечку.

porouchat se: Porouchalo se nám auto.У нас слома́лась маши́на.

povědět: Povězte nám, co se přihodilo.Расскажи́те нам о случи́вшемся.

požadavek: Obrátil se na nás s požadavkem.Он обрати́лся к нам с тре́бованием.

přerušit: Přerušili nás. při telefonickém hovoruНас разъедини́ли.

příslušet: Nepřísluší nám soudit...Нам не сле́дует суди́ть...

stačit: Nám to stačí.С нас хва́тит.

stavit se: Stavte se večer u nás.Заходи́те к нам ве́чером.

téct: Neteče nám voda.У нас вода́ не идёт.

termín: Tlačí nás termíny!Сро́ки горя́т!

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Вы могли́ бы нас сфотографи́ровать?

báchorka: Nevyprávěj nám tu báchorky!Что ты здесь ба́йки расска́зываешь?

čert: To nám byl čert dlužen!То́лько того́ нам здесь не хвата́ло!

ještě: To nám ještě chybělo!То́лько э́того нам не хвата́ло!

mezi: Zůstane to mezi námi.Э́то оста́нется ме́жду на́ми.

pečený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

pracovat: Čas pracuje pro nás.Вре́мя рабо́тает на нас.

seslat: Tebe nám seslalo samo nebe.Само́ не́бо посла́ло нам тебя́.

scházet: To nám ještě scházelo!Э́того ещё не хвата́ло!

trochu: To se nás ani trochu netýká.Э́то нас ничу́ть не тро́гает.

vařený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

zvyk: To je u nás zvykem.У нас так при́нято., Э́то у нас в обы́чае.

седло́: Nic nás nemůže rozhodit.Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.

от: To vychází z nás.Э́то исхо́дит от нас.

пя́теро: Je nás pět.Нас пя́теро.

факт: Postavil nás před hotovou věc.Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.

вре́мя: Čas pracuje pro nás.Вре́мя рабо́тает на нас.

пова́диться: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

стро́го: jen mezi námi, velmi důvěrnéстро́го ме́жду на́ми

у́лица: I nás potká něco hezkého.Бу́дет и на на́шей у́лице пра́здник.

my: Po nás (ať přijde) potopa.По́сле нас хоть пото́п!