Hlavní obsah

hodina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (60 minut) часza hodinu přijít ap.че́рез часza hodinu tarif, jednotka rychlostiв часasi hodinuо́коло часа́, с часčekat přes hodinuждать бо́льше ча́са24 hodin denněкруглосу́точноletová hodinaлётный часza půl hodiny po uplynutíче́рез полчаса́, полчаса́ спустя́Auto jelo rychlostí 150 km za hodinu.Автомоби́ль е́хал со ско́ростью 150 км в час.Přijdu za hodinu.Я приду́ че́рез час.každou hodinuка́ждый час, ежеча́сноhodina a půlполтора́ часа́
  2. (čas na hodinách) часKolik je hodin?Кото́рый час?přesně v pět hodinро́вно в пять часо́в
  3. (vyučovací) уро́к(úřední ap.) часы́, вре́мяordinační hodinyприёмные часы́hodina francouzštinyуро́к францу́зскогоdávat hodinyдава́ть уро́киpřesčasové hodinyсверхуро́чное вре́мяúřední hodinyслуже́бное вре́мяotvírací hodinyвре́мя рабо́ты
  4. (okamžik, doba) вре́мя, пора́, часv ranních/nočních hodináchв у́треннее/ночно́е вре́мя

Vyskytuje se v

celá: v celou (hodinu)в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́

dopolední: v dopoledních hodináchв пе́рвой полови́не дня, до обе́да

hodiny: parkovací hodinyпарко́вочный автома́т

návštěvní: návštěvní hodinyприёмные часы́

ordinační: ordinační hodinyприёмные часы́, часы́ приёма

poté: hodinu potéчас спустя́

rozvrh: rozvrh hodinрасписа́ние уро́ков/заня́тий

sluneční: sluneční hodinyсо́лнечные часы́

úřední: úřední hodinyприёмные часы́

věžní: věžní hodinyба́шенные часы́, кура́нты

bicí: bicí hodinyчасы́ с бо́ем

brát: brát hodiny čeho u kohoбрать ле́кции чего у кого

čtvrt: za čtvrt hodinyче́рез пятна́дцать мину́т

denně: Pracuje osm hodin denně.Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.

digitální: digitální hodinyцифровы́е часы́

dopoledne: v 10 hodin dopoledneв 10 часо́в утра́

francouzština: hodina francouzštinyуро́к францу́зского (языка́)

hodiny: nástěnné hodiny(на)сте́нные часы́

jet: Vlak jede ve tři hodiny.По́езд ухо́дит в три часа́.

kolik: Kolik je hodin?Кото́рый час?

kolik: Můžete mi říci kolik je hodin?Вы не подска́жете кото́рый час?

nastavit: nastavit budík na šest hodinзавести́ буди́льник на шесть часо́в

nástěnný: nástěnné hodinyнасте́нные часы́

odbít: Hodiny odbily půlnoc.Часы́ проби́ли по́лночь.

odjíždět: V kolik hodin odjíždí...?В кото́рый час ухо́дит...?

odskočit si: odskočit si na hodinuотлучи́ться на ча́с

otevřít: Obchod otevírá v 7 hodin.Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.

píchací: píchací hodinyта́бельные часы́

propustit: propustit koho na hodinuнеме́дленно уво́лить кого

přesčasový: přesčasové hodinyсверхуро́чные часы́

přesně: přesně v šest hodinро́вно в шесть часо́в

přesýpací: přesýpací hodinyпесо́чные часы́

půl: půl hodinyполчаса́

půlnoc: Hodiny odbily půlnoc.Часы́ проби́ли по́лночь.

rozložit: rozložit hodiny/motorразобра́ть часы́/мото́р

stát: Hodiny stojí.Часы́ останови́лись.

stojací: stojací hodinyнапо́льные часы́

špatně: Hodiny jdou špatně.Часы́ врут.

tanec: hodiny tanceуро́ки та́нцев

vyučovací: vyučovací hodinaуро́к, заня́тие

za: Přijdu za hodinu.Приду́ че́рез час.

zameškaný: zameškané hodinyпрогу́льные уро́ки

zavírací: po zavírací hodiněпо́сле закры́тия

zpozdit se: zpozdit se o hodinuопозда́ть на час

bez, beze: bez mála hodinuпочти́ час

dvanáctý: v hodině dvanácté na poslední chvíliв (са́мое) после́днее мгнове́ние

вре́мя: Ско́лько вре́мени?Kolik je hodin?

гра́фик: гра́фик рабо́тыprovozní/pracovní doba, úřední hodiny

коменда́нтский: коменда́нтский часzákaz vycházení, policejní hodina

кото́рый: Кото́рый час?Kolik je hodin?

проби́ть: Его́ час проби́л.Přišel jeho čas., Přišla jeho hodina.

су́тки: кру́глые су́ткиplných 24 hodin

су́тки: дво́е су́токosmačtyřicet hodin, dva dny a dvě noci

та́бельный: та́бельные часы́píchačky, píchací hodiny

час: сверхуро́чные часы́přesčasové hodiny, přesčasy

час: Кото́рый час?Kolik je hodin?

бить: Бьёт шесть часо́в.Odbíjí šest (hodin).

бо́льше: ждать бо́льше часа́čekat víc než hodinu

буди́льник: завести́ буди́льник на шесть часо́вnastavit budík na šest hodin

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

кру́глый: кру́глые су́ткиcelý den, celých 24 hodin

мину́та: пять мину́т седьмо́гоšest hodin pět minut

на: опозда́ть на часzpozdit se o hodinu

насте́нный: насте́нные часы́nástěnné hodiny

опозда́ть: опозда́ть на полчаса́opozdit se o půl hodiny, přijít s půlhodinovým zpožděním

по: заня́тия по литерату́реhodina literatury

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

по́здний: по́здний часpozdní hodina

проби́ть: Проби́ло три (часа́).Odbila třetí (hodina).

ра́нний: ра́нний часbrzká hodina, brzy

распи́сывание: распи́сывание дней по часа́мplánování dnů po hodinách

сре́тение: На Сре́тение зима́ с ле́том встре́тились.Na Hromnice o hodinu více.

тако́й-то: в тако́м-то ча́суv tu a v tu hodinu

уро́к: звоно́к на уро́к/с уро́каzvonek na hodinu/na přestávku

ход: два часа́ хо́дуdvě hodiny chůze