Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) вре́мя, моме́нтv současné doběв ны́нешнее вре́мяod té dobyс того́ вре́мениtouto dobouв то вре́мя
  2. (časový úsek) вре́мя, пери́одmed. inkubační dobaинкубацио́нный пери́одposlední dobouв после́днее вре́мяdoba platnostiсрок де́йствияpracovní dobaрабо́чее вре́мя
  3. (historické období) вре́мя, эпо́ха, векv dávných dobáchв да́вние времена́doba kamenná/bronzováка́менный/бро́нзовый век
  4. (jednotka taktu) до́ляkrátká/dlouhá dobaкра́ткий/дли́нный счёт

Vyskytuje se v

bronzový: archeol. doba bronzováбро́нзовый век

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

kamenný: doba kamennáка́менный век

ledový: doba ledováледнико́вый пери́од

oběžný: oběžná dobaпери́од обраще́ния

otevírací: otevírací dobaвре́мя рабо́ты

poslední: poslední dobouв после́днее вре́мя

pracovní: pracovní dobaрабо́чее вре́мя, гра́фик рабо́ты

prodejní: prodejní dobaвре́мя прода́жи, часы́ рабо́ты

pružný: pružná pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя, скользя́щий гра́фик рабо́ты

s, se: jít s dobou být pokrokovýидти́ в но́гу со вре́менем

současný: v současné doběв настоя́щее вре́мя

starší: archeol. starší doba kamennáдре́вний ка́менный век, палеоли́т

tento: do té dobyдо сих пор, до настоя́щего вре́мени

vysílací: vysílací čas/dobaэфи́рное вре́мя, вре́мя переда́чи

záruční: záruční dobaгаранти́йный срок

zavírací: zavírací dobaвре́мя закры́тия

zkušební: zkušební doba nového zaměstnanceиспыта́тельный срок

železný: hist. doba železnáжеле́зный век

blízký: v nejbližší doběв ближа́йшее вре́мя

dohledný: v dohledné doběв ско́ром вре́мени, ско́ро

dřívější: v dřívějších dobáchв пре́жние времена́

flexibilní: flexibilní pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя

inkriminovaný: v inkriminovanou dobuв инкримини́руемый пери́од

inkubační: inkubační dobaинкубацио́нный пери́од

karanténa: doba karantényсрок каранти́на

krátký: na krátkou dobuна коро́ткий срок

parkovací: parkovací dobaвре́мя стоя́нки

pokročit: Doba pokročila.Вре́мя продви́нулось вперёд.

prodloužení: prodloužení doby platnosti smlouvy ap.пролонга́ция

uplynout: Od té doby uplynulo hodně času.С тех пор мно́го вре́мени прошло́.

určený: dostavit se v určenou dobuяви́ться в назна́ченный срок

určitý: od určité dobyс не́которого вре́мени

výdejní: výdejní dobaвре́мя вы́дачи

vypršení: vypršení doby platnostiистече́ние сро́ка де́йствия

vypršet: Doba platnosti smlouvy vypršela.Срок догово́ра истёк.

zkrácení: zkrácení pracovní dobyсокраще́ние рабо́чего вре́мени

čtvero: čtvero ročních dobчеты́ре вре́мени го́да

mnoho: Od té doby uteklo mnoho vody.С тех пор нема́ло воды́ утекло́.

předběhnout: předběhnout svou dobuопереди́ть своё вре́мя

zaspat: zaspat dobuотста́ть от вре́мени

бро́нзовый: бро́нзовый векdoba bronzová

вре́мя: в после́днее вре́мяposlední dobou

вре́мя: вре́мя дняdenní doba

вре́мя: вре́мя рабо́тыotevírací doba

гра́фик: гра́фик рабо́тыprovozní/pracovní doba, úřední hodiny

гра́фик: пла́вающий гра́фик рабо́тыvolná pracovní doba

инкубацио́нный: инкубацио́нный пери́одinkubační doba nemoci

испыта́тельный: испыта́тельный срокzkušební doba/lhůta

ка́менный: ка́менный векdoba kamenná

леднико́вый: леднико́вый пери́одdoba ledová

пери́од: инкубацио́нный пери́одinkubační doba

пик: часы́/вре́мя пикdoba špičky dopravní ap.

прода́жа: вре́мя прода́жиprodejní doba

рабо́чий: рабо́чее вре́мяpracovní doba

режи́м: режи́м рабо́тыotvírací doba

скользя́щий: скользя́щий гра́фик (рабо́ты)pružná pracovní doba

сокращённый: сокращённый гра́фик рабо́тыzkrácená pracovní doba

срок: испыта́тельный срокzkušební doba v práci

век: бро́нзовый векdoba bronzová

гаранти́йный: гаранти́йный срокzáruční doba

до́лгий: до́лгий срокdlouhá doba

за: за после́днее вре́мяv poslední době

заря́д: вре́мя заря́даdoba nabíjení

настоя́щий: в настоя́щее вре́мяv současné době, nyní

определённый: в определённое вре́мяv určitou dobu

отста́ть: отста́ть от ве́каzaspat dobu

с: с тех порod té doby

сжа́тый: в сжа́тые сро́киv co nejkratší době, co nejdřív

сове́тский: в сове́тские времена́v dobách SSSR