Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) вре́мя, моме́нтv současné doběв ны́нешнее вре́мяod té dobyс того́ вре́мениtouto dobouв то вре́мя
  2. (časový úsek) вре́мя, пери́одmed. inkubační dobaинкубацио́нный пери́одposlední dobouв после́днее вре́мяdoba platnostiсрок де́йствияpracovní dobaрабо́чее вре́мя
  3. (historické období) вре́мя, эпо́ха, векv dávných dobáchв да́вние времена́doba kamenná/bronzováка́менный/бро́нзовый век
  4. (jednotka taktu) до́ляkrátká/dlouhá dobaкра́ткий/дли́нный счёт

Vyskytuje se v

bronzový: archeol. doba bronzováбро́нзовый век

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

kamenný: doba kamennáка́менный век

ledový: doba ledováледнико́вый пери́од

oběžný: oběžná dobaпери́од обраще́ния

otevírací: otevírací dobaвре́мя рабо́ты

poslední: poslední dobouв после́днее вре́мя

pracovní: pracovní dobaрабо́чее вре́мя, гра́фик рабо́ты

prodejní: prodejní dobaвре́мя прода́жи, часы́ рабо́ты

pružný: pružná pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя, скользя́щий гра́фик рабо́ты

s, se: jít s dobou být pokrokovýидти́ в но́гу со вре́менем

současný: v současné doběв настоя́щее вре́мя

starší: archeol. starší doba kamennáдре́вний ка́менный век, палеоли́т

tento: do té dobyдо сих пор, до настоя́щего вре́мени

vysílací: vysílací čas/dobaэфи́рное вре́мя, вре́мя переда́чи

záruční: záruční dobaгаранти́йный срок

zkušební: zkušební doba nového zaměstnanceиспыта́тельный срок

železný: doba železnáжеле́зный век

blízký: v nejbližší doběв ближа́йшее вре́мя

dohledný: v dohledné doběв ско́ром вре́мени, ско́ро

dřívější: v dřívějších dobáchв пре́жние времена́

flexibilní: flexibilní pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя

inkriminovaný: v inkriminovanou dobuв инкримини́руемый пери́од

inkubační: inkubační dobaинкубацио́нный пери́од

karanténa: doba karantényсрок каранти́на

krátký: na krátkou dobuна коро́ткий срок

parkovací: parkovací dobaвре́мя стоя́нки

pokročit: Doba pokročila kupředu.Вре́мя продви́нулось вперёд.

uplynout: Od té doby uplynulo hodně času.С тех пор мно́го вре́мени прошло́.

určený: dostavit se v určenou dobuяви́ться в назна́ченный срок

určitý: od určité dobyс не́которого вре́мени

výdejní: výdejní dobaвре́мя вы́дачи

vypršení: vypršení doby platnostiистече́ние сро́ка де́йствия

vypršet: Doba platnosti smlouvy vypršela.Срок догово́ра истёк.

čtvero: čtvero ročních dobчеты́ре вре́мени го́да

mnoho: Od té doby uteklo mnoho vody.С тех пор нема́ло воды́ утекло́.

předběhnout: předběhnout svou dobuопереди́ть своё вре́мя

zaspat: zaspat dobuотста́ть от вре́мени

бро́нзовый: doba bronzová бро́нзовый век

вре́мя: poslední dobouв после́днее вре́мя

гра́фик: provozní/pracovní doba, úřední hodinyгра́фик рабо́ты

инкубацио́нный: inkubační doba nemoci инкубацио́нный пери́од

испыта́тельный: zkušební doba/lhůtaиспыта́тельный срок

ка́менный: doba kamenná ка́менный век

леднико́вый: doba ledováледнико́вый пери́од

пери́од: inkubační dobaинкубацио́нный пери́од

пик: doba špičky dopravní ap.часы́/вре́мя пик

прода́жа: prodejní dobaвре́мя прода́жи

рабо́чий: pracovní dobaрабо́чее вре́мя

режи́м: otvírací dobaрежи́м рабо́ты

скользя́щий: pružná pracovní doba скользя́щий гра́фик (рабо́ты)

сокращённый: zkrácená pracovní dobaсокращённый гра́фик рабо́ты

срок: zkušební doba v práciиспыта́тельный срок

век: doba bronzováбро́нзовый век

гаранти́йный: záruční dobaгаранти́йный срок

до́лгий: dlouhá dobaдо́лгий срок

за: v poslední doběза после́днее вре́мя

заря́д: doba nabíjeníвре́мя заря́да

настоя́щий: v současné době, nyníв настоя́щее вре́мя

определённый: v určitou dobuв определённое вре́мя

отста́ть: zaspat dobuотста́ть от ве́ка

с: od té dobyс тех пор

doba: v současné doběв ны́нешнее вре́мя