Hlavní obsah

určitý

Přídavné jméno

  1. (přesně daný) определённыйling. určitý členопределённый арти́кль
  2. (jakýsi, nějaký) определённый, не́который, изве́стныйza určitých podmínekпри определённых усло́вияхv určitých případechв определённых слу́чаяхod určité dobyс не́которого вре́мениdo určité míryдо изве́стной сте́пени
  3. (dohodnutý, stanovený) определённый, изве́стный, да́нный

Vyskytuje se v

člen: определённый/неопределённый арти́кльurčitý/neurčitý člen

integrál: определённый/неопределённый интегра́лurčitý/neurčitý integrál

podmět: определённое/неопределённое/обобщённое подлежа́щееpodmět určitý/neurčitý/všeobecný

podmínka: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

zaujmout: заня́ть определённую пози́циюzaujmout určité stanovisko

определённый: в определённое вре́мяv určitou dobu

určitý: определённый арти́кльling. určitý člen