Hlavní obsah

stanovený

Vyskytuje se v

kvocient: stanovit kvocientустанови́ть коэффицие́нт

lhůta: před stanovenou lhůtouра́ньше сро́ка, до сро́ка

nájem: stanovit nájemустанови́ть аре́ндную пла́ту

podmínka: stanovit podmínkyустанови́ть усло́вия

stanovit: med. stanovit diagnózuопредели́ть диа́гноз

výše: stanovit výši trestuопредели́ть ме́ру наказа́ния

ука́занный: ve stanovené lhůtěв ука́занный срок

определи́ть: stanovit diagnózuопредели́ть боле́знь

срок: ve stanovených termínechв устано́вленные сро́ки