Hlavní obsah

срок

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. lhůta, doba, časпо истече́нии сро́каpo uplynutí lhůtyна коро́ткий срокna chvilkuиспыта́тельный срокzkušební doba v práci
  2. termín, lhůta, doba platby ap.в срокv termínuв устано́вленные сро́киve stanovených termínech
  3. hovor.trest (odnětí svobody), basa, kriminál

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. да́й(те) срок hovor.vyčkej(te), dej(te) čas, dej(te) možnost

Vyskytuje se v

срок: vyčkej(te), dej(te) čas, dej(te) možnostда́й(те) срок

испыта́тельный: zkušební doba/lhůtaиспыта́тельный срок

суди́мость: lhůty pro zahlazení trestuсро́ки погаше́ния суди́мости

ука́занный: ve stanovené lhůtěв ука́занный срок

хране́ние: (minimální) trvanlivost (do) na obalu potravin, skladovatelnostсрок хране́ния

гаранти́йный: záruční dobaгаранти́йный срок

да́вность: promlčecí lhůta срок да́вности

до́лгий: dlouhá dobaдо́лгий срок

доста́вить: doručit co včasдоста́вить что в срок

истека́ть: Dnes končí lhůta., Dnes je poslední termín.Сего́дня истека́ет срок.

исте́чь: Lhůta uplynula.Срок истёк.

определённый: přesný termínопределённый срок

сдать: udělat včas zkouškuсдать экза́мен в срок

сорва́ть: nedodržet termín platbyсорва́ть срок платежа́

amortizační: amortizační lhůtaамортизацио́нный срок

datum: datum spotřeby potravinсрок хране́ния

doba: doba platnostiсрок де́йствия

dodací: dodací lhůtaсрок поста́вки/доста́вки

lhůta: práv. promlčecí lhůtaсрок да́вности

promlčecí: promlčecí lhůtaсрок да́вности

spotřebovat: Spotřebujte do ...Срок го́дности до ...

šibeniční: šibeniční termínуби́йственно коро́ткий срок

termín: termín splatnostiсрок опла́ты

uzávěrka: redakční uzávěrkaподписа́ние в печа́ть, оконча́ние (сро́ка) предоставле́ния материа́лов

výpovědní: ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)

záruční: záruční dobaгаранти́йный срок

zkušební: zkušební doba nového zaměstnanceиспыта́тельный срок

desetidenní: desetidenní lhůtaдесятидне́вный срок

dodržet: dodržet termínвы́держать срок

doručit: doručit co včasдоста́вить что в срок

karanténa: doba karantényсрок каранти́на

krátký: na krátkou dobuна коро́ткий срок

měsíc: V kolikátém jsi měsíci? těhotenstvíТы на како́м сро́ке?, Ты на како́м ме́сяце (бере́менности)?

možný: v nejkratší možné lhůtěв кратча́йший срок

nedodržet: nedodržet termín platbyсорва́ть срок платежа́

odročit: odročit na neurčitoперенести́ на неопределённый срок

odsedět: odsedět (si) trestотсиде́ть срок (наказа́ния)

omezený: omezená platnostограни́ченный срок де́йствия

poslední: Vypršel poslední termín.Истёк кра́йний срок.

posunout: posunout termínперенести́ срок

povinný: Je povinen zaplatit v termínu.Он обя́зан заплати́ть в срок.

promeškat: promeškat termínпропусти́ть срок

prošlý: prošlé potravinyпросро́ченные проду́кты, проду́кты с исте́кшим сро́ком хране́ния

předepsat: předepsat datum volebназна́чить срок для вы́боров

předpokládaný: předpokládaný termínпредполага́емый срок

přesunout: přesunout na pozdější termínотнести́ на бо́лее по́здний срок

reklamační: reklamační lhůtaсрок предъявле́ния прете́нзий

roční: roční lhůtaгоди́чный срок

skluz: časový skluz dodávek, prací ap.срыв сро́ка, отстава́ние по сро́кам

stihnout: (ne)stihnout termín(не) уложи́ться в срок

trvanlivost: (minimální) trvanlivost(минима́льный) срок хране́ния

určený: dostavit se v určenou dobuяви́ться в назна́ченный срок

vypršení: vypršení doby platnostiистече́ние сро́ка де́йствия

vypršet: Doba platnosti smlouvy vypršela.Срок догово́ра истёк.

výpůjční: výpůjční lhůtaсрок по́льзования

zvládnout: zvládnout v termínuуложи́ться в срок

propadnout: Pas propadl.Па́спорт пропа́л., Истёк срок де́йствия па́спорта.

о́тдых: nedopřát ani chvíli klidu komuни о́тдыху, ни сро́ку не дава́ть кому