Hlavní obsah

výše

Příslovce

  1. (ve větší výšce) вы́ше
  2. (dříve) вы́шеviz výšeсмотри́ вы́шеjak je výše uvedenoкак упомя́нуто вы́шеvýše uvedenýвышеприведённый, вышеска́занный, вышеупомя́нутый, ука́занный вы́ше

Vyskytuje se v

čas: са́мое вре́мяnejvyšší čas

doložka: кла́узула/огово́рка о наибо́льшем благоприя́тствованииdoložka nejvyšších výhod

komisař: верхо́вный комисса́р ООНvysoký komisař OSN

matematika: прикладна́я/вы́сшая матема́тикаaplikovaná/vyšší matematika

napětí: ни́зкое/переме́нное/высо́кое напряже́ниеnízké/střídavé/vysoké napětí

nejvyšší: Верхо́вный суд РФNejvyšší soud RF

oblast: о́бласть ни́зкого/высо́кого давле́нияoblast nízkého/vysokého tlaku

pec: до́мна, до́менная печьvysoká pec

rozlišení: крупномасшта́бная ка́ртаgeogr. mapa s vysokým rozlišením

skok: прыжо́к в длину́/в высоту́/с шесто́мskok daleký/vysoký/o tyči

soud: Верхо́вный судNejvyšší soud

správní: Верхо́вный администрати́вный судNejvyšší správní soud

šlechta: вы́сшее/ни́зшее дворя́нствоvyšší/nižší šlechta

technický: Политехни́ческий институ́т, Техни́ческий университе́тVysoké učení technické

tlak: ни́зкое/высо́кое давле́ниеmed. nízký/vysoký tlak

tlakový: о́бласть высо́кого/ни́зкого давле́нияmeteor. tlaková výše/níže

úroveň: перегово́ры в верха́х, встре́ча на вы́сшем у́ровнеjednání na nejvyšší úrovni

výhoda: кла́узула о наибо́льшем благоприя́тствованииpolit. doložka nejvyšších výhod

vysoký: прыжо́к в высоту́skok vysoký

výše: о́бласть высо́кого давле́нияtlaková výše

vyšší: непреодоли́мая си́ла, форс-мажо́рpráv. vyšší moc vis major

vzdělání: нача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ниеzákladní/střední/vyšší vzdělání

dělat: учи́ться в ву́зеdělat vysokou školu

dokončit: Она́ неда́вно око́нчила вуз.Nedávno dokončila vysokou školu.

důstojník: ста́рший/мла́дший-офице́рvyšší/nižší důstojník

jak: Како́го он ро́ста?Jak je vysoký?

jednání: перегово́ры на вы́сшем у́ровнеjednání na nejvyšší úrovni

kvalita: това́р вы́сшего со́ртаzboží nejvyšší kvality

kvalitní: высокосо́ртный, высококла́ссныйvysoce kvalitní

nájem: завы́шенная квартпла́таvyšší nájem

pohybovat se: враща́ться в вы́сших круга́х о́бществаpohybovat se ve vyšších vrstvách společnosti

postava: высо́кая/ма́лая/стро́йная фигу́раvysoká/malá/štíhlá postava

požadavek: У него́ высо́кие тре́бования.Má vysoké požadavky.

rozhovor: перегово́ры на вы́сшем у́ровнеrozhovory na nejvyšší úrovni

řádný: студе́нт о́чник/о́чного отделе́ния ву́заřádný student vysoké školy

sledovanost: высо́кий/ни́зкий ре́йтингvysoká/nízká sledovanost

stejně: Они́ одина́кового ро́ста/во́зраста.Jsou stejně vysocí/staří.

středně: сре́днего ро́стаstředně vysoký

škola: экономи́ческий институ́тvysoká škola ekonomická

trest: вы́сшая ме́ра наказа́нияnejvyšší trest

udělat: око́нчить обуче́ние в ву́зеudělat vysokou školu

úřad: занима́ть высо́кий постzastávat vysoký úřad

věk: дожи́ть до седы́х воло́сdožít se vysokého věku

výběžek: отро́г антицикло́наmeteor. výběžek tlakové výše

vysoká: учи́ться в ву́зеstudovat vysokou

vyznamenání: высо́кая прави́тельственная награ́даvysoké státní vyznamenání

vzrůst: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoký/malý/střední vzrůst

zemědělský: сельскохозя́йственный институ́тvysoká škola zemědělská

zmíněný: вышеупомя́нутый, вышеска́занныйvýše zmíněný

zvěř: высо́кая дичьvysoká zvěř

vysoko: поста́вить высо́кую пла́нкуnasadit laťku vysoko mít velké cíle, nároky ap.

верх: перегово́ры в верха́хjednání na nejvyšší úrovni

верхо́вный: верхо́вный комисса́р ООНvysoký komisař OSN

верхово́й: верхово́й мячvysoký míč

вы́сший: вы́сшая матема́тикаvyšší matematika

инста́нция: вы́сшая инста́нцияnejvyšší instance

наивы́сший: в наивы́сшей сте́пениnejvyšší měrou

разме́р: штраф в разме́ре ...pokuta ve výši ...

седо́й: дожи́ть до седы́х воло́сdožít se vysokého věku

сове́т: Верхо́вный Сове́т РСФСРNejvyšší sovět RSFSR

старшинство́: старшинство́ рукnejvyšší list v pokeru ap.

ука́занный: ука́занный вы́шеuvedený výše

vysoce: высоко́ цени́ть кого/чегоvysoce si vážit koho/čeho

верху́шечный: верху́шечная поли́тикаvysoká politika

вуз: учи́ться в ву́зеstudovat na vysoké (škole)

высо́кий: челове́к высо́кого ро́стаvysoký člověk

давле́ние: повы́шенное/пони́женное давле́ниеvysoký/nízký (krevní) tlak

заведе́ние: вы́сшее уче́бное заведе́ниеvysoká škola

педагоги́ческий: педагоги́ческий институ́тvysoká škola pedagogická

пожило́й: в пожило́м во́зрастеve stáří, ve vyšším věku

рост: Како́го ты ро́ста?Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?

у́ровень: встре́ча на вы́сшем у́ровнеschůzka na nejvyšší úrovni

ход: по́лный ходnejvyšší rychlost

ме́тить: Ме́тил в воро́ну, а попа́л в коро́ву.Mířil vysoko a padnul hluboko.