Hlavní obsah

středně

Vyskytuje se v

cesta: золота́я середи́наzlatá střední cesta

podpěra: концевы́е/промежу́точные опо́ры моста́krajní/střední podpěry mostu

rod: мужско́й/же́нский/сре́дний родmužský/ženský/střední rod

střední: Центра́льная Евро́паstřední Evropa

tok: ве́рхнее/сре́днее/ни́жнее тече́ние реки́horní/střední/dolní tok řeky

ucho: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоanat. vnitřní/střední/zevní ucho

útočník: центра́льный/кра́йний напада́ющийstřední/křídelní útočník

váha: тяжёлый/сре́дний/лёгкий весtěžká/střední/lehká váha

věk: кри́зис сре́днего во́зрастаpsych. krize středního věku

vzdělání: нача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ниеzákladní/střední/vyšší vzdělání

zánět: воспале́ние сре́днего у́хаzánět středního ucha

pás: раздели́тельная полоса́dopr. střední dělicí pás

pokročilý: англи́йский для продолжа́ющих/сре́днего у́ровняangličtina pro středně pokročilé

raketa: раке́та сре́днего ра́диусаraketa středního doletu

strojnický: машинострои́тельный те́хникумstřední průmyslová škola strojnická

škola: нача́льная/сре́дняя шко́лаzákladní/střední

třída: сре́дний классstřední třída

všeobecný: (все)о́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

vzrůst: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoký/malý/střední vzrůst

žák: уча́щийся те́хникумаžák střední odborné školy

во́зраст: сре́дний во́зрастstřední věk

всео́бщий: всео́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

у́хо: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоvnitřní/střední/zevní ucho

рост: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoká/malá/střední postava

центра́льный: центра́льный напада́ющийstřední útočník

středně: сре́днего ро́стаstředně vysoký