Hlavní obsah

высо́кий

Vyskytuje se v

вы́сший: nanejvýš, nejvyšší měrou, velmiв вы́сшей сте́пени

голова́: strčit koho do kapsy rozumem ap.голово́й вы́ше кого

кры́ша: nad hlavu, nad sílyвы́ше кры́ши

вы́ше: nad nulou o teplotěвы́ше нуля́

наивы́сший: nejvyšší měrouв наивы́сшей сте́пени

образова́ние: vysokoškolské vzděláníвы́сшее образова́ние

печа́ть: tisk z výšky/z plochyвысо́кая//пло́ская печа́ть

ука́занный: uvedený výšeука́занный вы́ше

заведе́ние: vysoká školaвы́сшее уче́бное заведе́ние

инста́нция: nejvyšší instanceвы́сшая инста́нция

понима́ние: To je nad mé chápání.Э́то вы́ше моего́ понима́ния.

рост: vysoká/malá/střední postavaвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

сезо́н: hlavní sezónaвысо́кий сезо́н

сре́дний: nadprůměrně, nadprůměrný, nad normuвы́ше сре́днего

у́ровень: schůzka na nejvyšší úrovniвстре́ча на вы́сшем у́ровне

колоко́льня: kašlat na něcoплева́ть с высо́кой колоко́льни

лоб: Žádný strom neroste do nebe.Вы́ше лба у́ши не расту́т.

полёт: velké zvíře o vlivném člověku пти́ца высо́кого полёта

у́хо: Nikdo nepřekročí svůj stín.Вы́ше лба у́ши не расту́т.

matematika: aplikovaná/vyšší matematikaприкладна́я/вы́сшая матема́тика

nad, nade: práce nad hlavuрабо́ты вы́ше головы́

napětí: nízké/střídavé/vysoké napětíни́зкое/переме́нное/высо́кое напряже́ние

oblast: oblast nízkého/vysokého tlakuо́бласть ни́зкого/высо́кого давле́ния

pás: pás vysokého tlaku vzduchuзо́на высо́кого давле́ния

šlechta: vyšší/nižší šlechtaвы́сшее/ни́зшее дворя́нство

tisíc: horních deset tisícвы́сшее о́бщество, верху́шка, верхи́ (о́бщества)

tlak: med. nízký/vysoký tlakни́зкое/высо́кое давле́ние

tlakový: meteor. tlaková výše/nížeо́бласть высо́кого/ни́зкого давле́ния

úroveň: jednání na nejvyšší úrovniперегово́ры в верха́х, встре́ча на вы́сшем у́ровне

vrchní: práv. vrchní soudвы́сший суд

vrchovatý: vrchovatou měrouдо кра́йности, в вы́сшей сте́пени

výběrový: výběrová kvalitaвы́сшее ка́чество, отбо́рный сорт

výše: tlaková výšeо́бласть высо́кого давле́ния

vzdělání: základní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

vzhůru: Hlavu vzhůru!Вы́ше го́лову!

baroko: rané/vrcholné/pozdní barokoра́ннее/высо́кое/по́зднее баро́кко

domýšlivý: Je velmi domýšlivý.Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.

jednání: jednání na nejvyšší úrovniперегово́ры на вы́сшем у́ровне

kvalita: zboží nejvyšší kvalityтова́р вы́сшего со́рта

letecký: letecká akrobacieвы́сший пилота́ж

mít: mít horečkuвысо́кая температу́ра у кого

nejvyšší: Náš dům je nejvyšší.Наш дом са́мый высо́кий.

pohybovat se: pohybovat se ve vyšších vrstvách společnostiвраща́ться в вы́сших круга́х о́бщества

postava: vysoká/malá/štíhlá postavaвысо́кая/ма́лая/стро́йная фигу́ра

povyšovat se: povyšovat se nad ostatníста́вить себя́ вы́ше други́х

povznést se: povznést se nad předsudkyбыть вы́ше предрассу́дков

požadavek: Má vysoké požadavky.У него́ высо́кие тре́бования.

převyšovat: Převyšuje mě o hlavu.Она́ на го́лову вы́ше меня́.

rozhovor: rozhovory na nejvyšší úrovniперегово́ры на вы́сшем у́ровне

sledovanost: vysoká/nízká sledovanostвысо́кий/ни́зкий ре́йтинг

škola: vysoká školaвы́сшее уче́бное заведе́ние, вуз

špičkový: sport. podat špičkový výkonпоказа́ть высо́кий результа́т

trest: nejvyšší trestвы́сшая ме́ра наказа́ния

úřad: zastávat vysoký úřadзанима́ть высо́кий пост

velení: vrchní velení v armáděвы́сшее/верхо́вное кома́ндование в а́рмии

vysoce: vysoce si vážit koho/čehoвысоко́ цени́ть кого/чего

vysoký: vysoká teplotaвысо́кая температу́ра

vyšší: vyšší cenaвы́сшая цена́

vyznamenání: vysoké státní vyznamenáníвысо́кая прави́тельственная награ́да

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

zvěř: vysoká zvěřвысо́кая дичь

hlava: Hlavu vzhůru!Вы́ше го́лову!

kašlat: kašlat na co (zvysoka)плева́ть на что (с высо́кой колоко́льни)

pýcha: Pýcha předchází pád.Кто высо́ко лета́ет, тот ни́зко па́дает.

vysoko: nasadit laťku vysoko mít velké cíle, nároky ap.поста́вить высо́кую пла́нку

высо́кий: vysoký člověkчелове́к высо́кого ро́ста