Hlavní obsah

výše

Příslovce

  1. (ve větší výšce) вы́ше
  2. (dříve) вы́шеviz výšeсмотри́ вы́шеjak je výše uvedenoкак упомя́нуто вы́шеvýše uvedenýвышеприведённый, вышеска́занный, вышеупомя́нутый, ука́занный вы́ше

Vyskytuje se v

čas: nejvyšší časса́мое вре́мя

doložka: doložka nejvyšších výhodкла́узула/огово́рка о наибо́льшем благоприя́тствовании

komisař: vysoký komisař OSNверхо́вный комисса́р ООН

matematika: aplikovaná/vyšší matematikaприкладна́я/вы́сшая матема́тика

napětí: nízké/střídavé/vysoké napětíни́зкое/переме́нное/высо́кое напряже́ние

nejvyšší: Nejvyšší soud RFВерхо́вный суд РФ

oblast: oblast nízkého/vysokého tlakuо́бласть ни́зкого/высо́кого давле́ния

pec: vysoká pecдо́мна, до́менная печь

rozlišení: geogr. mapa s vysokým rozlišenímкрупномасшта́бная ка́рта

skok: skok daleký/vysoký/o tyčiпрыжо́к в длину́/в высоту́/с шесто́м

soud: Nejvyšší soudВерхо́вный суд

správní: Nejvyšší správní soudВерхо́вный администрати́вный суд

šlechta: vyšší/nižší šlechtaвы́сшее/ни́зшее дворя́нство

technický: Vysoké učení technickéПолитехни́ческий институ́т, Техни́ческий университе́т

tlak: med. nízký/vysoký tlakни́зкое/высо́кое давле́ние

tlakový: meteor. tlaková výše/nížeо́бласть высо́кого/ни́зкого давле́ния

úroveň: jednání na nejvyšší úrovniперегово́ры в верха́х, встре́ча на вы́сшем у́ровне

výhoda: polit. doložka nejvyšších výhodкла́узула о наибо́льшем благоприя́тствовании

vysoký: skok vysokýпрыжо́к в высоту́

výše: tlaková výšeо́бласть высо́кого давле́ния

vyšší: práv. vyšší moc vis majorнепреодоли́мая си́ла, форс-мажо́р

vzdělání: základní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

dělat: dělat vysokou školuучи́ться в ву́зе

dokončit: Nedávno dokončila vysokou školu.Она́ неда́вно око́нчила вуз.

důstojník: vyšší/nižší důstojníkста́рший/мла́дший-офице́р

jak: Jak je vysoký?Како́го он ро́ста?

jednání: jednání na nejvyšší úrovniперегово́ры на вы́сшем у́ровне

kvalita: zboží nejvyšší kvalityтова́р вы́сшего со́рта

kvalitní: vysoce kvalitníвысокосо́ртный, высококла́ссный

nájem: vyšší nájemзавы́шенная квартпла́та

pohybovat se: pohybovat se ve vyšších vrstvách společnostiвраща́ться в вы́сших круга́х о́бщества

postava: vysoká/malá/štíhlá postavaвысо́кая/ма́лая/стро́йная фигу́ра

požadavek: Má vysoké požadavky.У него́ высо́кие тре́бования.

rozhovor: rozhovory na nejvyšší úrovniперегово́ры на вы́сшем у́ровне

řádný: řádný student vysoké školyстуде́нт о́чник/о́чного отделе́ния ву́за

sledovanost: vysoká/nízká sledovanostвысо́кий/ни́зкий ре́йтинг

stejně: Jsou stejně vysocí/staří.Они́ одина́кового ро́ста/во́зраста.

středně: středně vysokýсре́днего ро́ста

škola: vysoká škola ekonomickáэкономи́ческий институ́т

trest: nejvyšší trestвы́сшая ме́ра наказа́ния

udělat: udělat vysokou školuоко́нчить обуче́ние в ву́зе

úřad: zastávat vysoký úřadзанима́ть высо́кий пост

věk: dožít se vysokého věkuдожи́ть до седы́х воло́с

výběžek: meteor. výběžek tlakové výšeотро́г антицикло́на

vysoká: studovat vysokouучи́ться в ву́зе

vyznamenání: vysoké státní vyznamenáníвысо́кая прави́тельственная награ́да

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

zemědělský: vysoká škola zemědělskáсельскохозя́йственный институ́т

zmíněný: výše zmíněnýвышеупомя́нутый, вышеска́занный

zvěř: vysoká zvěřвысо́кая дичь

vysoko: nasadit laťku vysoko mít velké cíle, nároky ap.поста́вить высо́кую пла́нку

верх: jednání na nejvyšší úrovniперегово́ры в верха́х

верхо́вный: vysoký komisař OSNверхо́вный комисса́р ООН

верхово́й: vysoký míč верхово́й мяч

вы́сший: vyšší matematikaвы́сшая матема́тика

инста́нция: nejvyšší instanceвы́сшая инста́нция

наивы́сший: nejvyšší měrouв наивы́сшей сте́пени

разме́р: pokuta ve výši ...штраф в разме́ре ...

седо́й: dožít se vysokého věkuдожи́ть до седы́х воло́с

сове́т: Nejvyšší sovět RSFSRВерхо́вный Сове́т РСФСР

старшинство́: nejvyšší list v pokeru ap. старшинство́ рук

ука́занный: uvedený výšeука́занный вы́ше

vysoce: vysoce si vážit koho/čehoвысоко́ цени́ть кого/чего

верху́шечный: vysoká politikaверху́шечная поли́тика

вуз: studovat na vysoké (škole)учи́ться в ву́зе

высо́кий: vysoký člověkчелове́к высо́кого ро́ста

давле́ние: vysoký/nízký (krevní) tlakповы́шенное/пони́женное давле́ние

заведе́ние: vysoká školaвы́сшее уче́бное заведе́ние

педагоги́ческий: vysoká škola pedagogickáпедагоги́ческий институ́т

пожило́й: ve stáří, ve vyšším věkuв пожило́м во́зрасте

рост: Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?Како́го ты ро́ста?

у́ровень: schůzka na nejvyšší úrovniвстре́ча на вы́сшем у́ровне

ход: nejvyšší rychlostпо́лный ход

ме́тить: Mířil vysoko a padnul hluboko.Ме́тил в воро́ну, а попа́л в коро́ву.