Hlavní obsah

technický

Přídavné jméno

  1. (související s tech. obory) техни́ческийtechnická údržbaтехобслу́живание, слу́жба ремо́нтаVysoké učení technickéПолитехни́ческий институ́т, Техни́ческий университе́т, Техни́ческий институ́тmotor. technický průkaz vozidlaтехни́ческий па́спорт автомоби́ля
  2. (průmyslově použitelný) техни́ческий
  3. (pracující v technice) техни́ческийtechnická podporaтехподде́ржка, техни́ческое соде́йствие
  4. (týkající se způsobu provedení) техни́ческий(chyba ap.) в те́хникеsport. technické disciplíny lehkoatletickéтехни́ческие дисципли́ны

Vyskytuje se v

vědeckotechnický: vědecký a technický нау́чно-техни́ческий, нау́чный и техни́ческийvědecko-technický

detail: техни́ческие дета́лиtechnické detaily přístroje

kreslení: техни́ческое черче́ниеtechnické kreslení

osvědčení: техни́ческий па́спортtechnické osvědčení

podpora: техподде́ржка, техни́ческое соде́йствие кому/чемуtechnická podpora koho/čeho

průkaz: техни́ческий па́спорт, техпа́спортtechnický průkaz

specifikace: техни́ческая специфика́цияtechnická specifikace

stanice: пункт техни́ческого контроля́stanice technické kontroly

údržba: техни́ческий/превенти́вный ухо́дtechnická/preventivní údržba

dokumentace: техни́ческая документа́цияtechnická dokumentace

kontrola: техни́ческий осмо́тр, ТОtechnická kontrola

parametr: техни́ческие пара́метрыtechnické parametry

redaktor: техни́ческий/отве́тственный реда́кторtechnický/odpovědný redaktor

úředník: техни́ческий слу́жащийtechnický úředník

výcvik: боева́я/техни́ческая подгото́вкаbojový/technický výcvik

výkres: техни́ческий рису́нокtechnický výkres

vzdělání: гуманита́рное/техни́ческое образова́ниеhumanitní/technické vzdělání

způsobilost: приго́дность (автомоби́ля) к эксплуата́цииtechnická způsobilost vozidla

па́спорт: техни́ческий па́спортtechnický průkaz

подде́ржка: техни́ческая подде́ржкаtechnická podpora

надзо́р: техни́ческий надзо́рtechnická kontrola

осмо́тр: техни́ческий осмо́трtechnická kontrola

техни́ческий: техни́ческие масла́technické oleje

technický: Политехни́ческий институ́т, Техни́ческий университе́т, Техни́ческий институ́тVysoké učení technické