Hlavní obsah

vyšší

Přídavné jméno

  1. (v porovnání ap.) вы́сший, вы́шеvyšší cenaвы́сшая цена́vyšší vrstva (společnosti)верху́шка, вы́сшее о́бществоJe vyšší než já.Он вы́ше меня́.práv. vyšší moc vis majorнепреодоли́мая си́ла, форс-мажо́р
  2. (škola ap.) вы́сший

Vyskytuje se v

čas: nejvyšší časса́мое вре́мя

doložka: doložka nejvyšších výhodкла́узула/огово́рка о наибо́льшем благоприя́тствовании

komisař: vysoký komisař OSNверхо́вный комисса́р ООН

matematika: aplikovaná/vyšší matematikaприкладна́я/вы́сшая матема́тика

napětí: nízké/střídavé/vysoké napětíни́зкое/переме́нное/высо́кое напряже́ние

nejvyšší: Nejvyšší soud RFВерхо́вный суд РФ

oblast: oblast nízkého/vysokého tlakuо́бласть ни́зкого/высо́кого давле́ния

pás: pás vysokého tlaku vzduchuзо́на высо́кого давле́ния

pec: vysoká pecдо́мна, до́менная печь

rozlišení: geogr. mapa s vysokým rozlišenímкрупномасшта́бная ка́рта

skok: skok daleký/vysoký/o tyčiпрыжо́к в длину́/в высоту́/с шесто́м

soud: Nejvyšší soudВерхо́вный суд

správní: Nejvyšší správní soudВерхо́вный администрати́вный суд

šlechta: vyšší/nižší šlechtaвы́сшее/ни́зшее дворя́нство

technický: Vysoké učení technickéПолитехни́ческий институ́т, Техни́ческий университе́т, Техни́ческий институ́т

tlak: med. nízký/vysoký tlakни́зкое/высо́кое давле́ние

úroveň: jednání na nejvyšší úrovniперегово́ры в верха́х, встре́ча на вы́сшем у́ровне

výhoda: polit. doložka nejvyšších výhodкла́узула о наибо́льшем благоприя́тствовании

vyšší: práv. vyšší moc vis majorнепреодоли́мая си́ла, форс-мажо́р

vzdělání: základní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

dělat: dělat vysokou školuучи́ться в ву́зе

dokončit: Nedávno dokončila vysokou školu.Она́ неда́вно око́нчила вуз.

důstojník: vyšší/nižší důstojníkста́рший/мла́дший-офице́р

jednání: jednání na nejvyšší úrovniперегово́ры на вы́сшем у́ровне

kvalita: zboží nejvyšší kvalityтова́р вы́сшего со́рта

nájem: vyšší nájemзавы́шенная квартпла́та

pohybovat se: pohybovat se ve vyšších vrstvách společnostiвраща́ться в вы́сших круга́х о́бщества

postava: vysoká/malá/štíhlá postavaвысо́кая/ма́лая/стро́йная фигу́ра

požadavek: Má vysoké požadavky.У него́ высо́кие тре́бования.

rozhovor: rozhovory na nejvyšší úrovniперегово́ры на вы́сшем у́ровне

řádný: řádný student vysoké školyстуде́нт о́чник/о́чного отделе́ния ву́за

sledovanost: vysoká/nízká sledovanostвысо́кий/ни́зкий ре́йтинг

stejně: Jsou stejně vysocí/staří.Они́ одина́кового ро́ста/во́зраста.

středně: středně vysokýсре́днего ро́ста

škola: vysoká škola ekonomickáэкономи́ческий институ́т

trest: nejvyšší trestвы́сшая ме́ра наказа́ния

udělat: udělat vysokou školuоко́нчить обуче́ние в ву́зе

úřad: zastávat vysoký úřadзанима́ть высо́кий пост

věk: dožít se vysokého věkuдожи́ть до седы́х воло́с

vysoká: studovat vysokouучи́ться в ву́зе

vyznamenání: vysoké státní vyznamenáníвысо́кая прави́тельственная награ́да

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

zemědělský: vysoká škola zemědělskáсельскохозя́йственный институ́т

zvěř: vysoká zvěřвысо́кая дичь

верх: jednání na nejvyšší úrovniперегово́ры в верха́х

верхо́вный: vysoký komisař OSNверхо́вный комисса́р ООН

верхово́й: vysoký míč верхово́й мяч

вы́сший: vyšší matematikaвы́сшая матема́тика

наивы́сший: nejvyšší měrouв наивы́сшей сте́пени

седо́й: dožít se vysokého věkuдожи́ть до се́дых воло́с

сове́т: Nejvyšší sovět RSFSRВерхо́вный Сове́т РСФСР

старшинство́: nejvyšší list v pokeru ap. старшинство́ рук

верху́шечный: vysoká politikaверху́шечная поли́тика

высо́кий: vysoký člověkчелове́к высо́кого ро́ста

давле́ние: vysoký/nízký (krevní) tlakповы́шенное/пони́женное давле́ние

заведе́ние: vysoká školaвы́сшее уче́бное заведе́ние

инста́нция: nejvyšší instanceвы́сшая инста́нция

педагоги́ческий: vysoká škola pedagogickáпедагоги́ческий институ́т

пожило́й: ve stáří, ve vyšším věkuв пожило́м во́зрасте

рост: Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?Како́го ты ро́ста?

у́ровень: schůzka na nejvyšší úrovniвстре́ча на вы́сшем у́ровне

ход: nejvyšší rychlostпо́лный ход

vysoký: skok vysokýпрыжо́к в высоту́